Reparation hos bilverkstad försenad

FRÅGA
Hej lämnade bilen på verkstad men bilen går sämre nu än jag lämnade in den. Han har bytt kamkjedja. Men nu är den orkelös och han säger varje gång jag kommer till verkstan att han väntar på delar som ska fixas. Har betalat 23000 kr hur länge ska jag vänta.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Konsumentjänstlagen (KtjL) tilllämpas när en närindsikdare (ett företag) utför arbete på lös egendom på uppdrag av en konsument (en privatperson) (1 § KtjL). När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att du har lämnat in bilen till verkstaden som privatperson och att lagen därmed är tillämpbar. KtjL är till stora delar tvingande, vilket innebär att företag inte får avtala bort lagen till nackdel för konsumenten(3 § KtjL).

Det är tyvärr svårt för mig att säga exakt hur länge du ska "vänta". Däremot kan jag förklara vilka regler som gäller vid utförande av tjänster i allmänhet och vilka rättigheter du som konsument har enligt lagen. Längst ner i svaret hittar du en sammanfattning och förslag på hur du kan gå tillväga.

När är en tjänst försenad/i dröjsmål?

KtjL innehåller regler om näringsidkarens dröjsmål. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget inte har avslutats inom den tid som har avtalats. Om någon tid inte har avtalats är tjänsten försenad om den inte är slutförd inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger också, om näringsidkaren inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande (24 § KtjL).

Vad har konsumenten för rättigheter när en tjänst är försenad?

Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen, eftersom du redan har betalat för tjänsten är detta inte ett alternativ för dig (27 § KtjL).

Du kan som konsument kräva att tjänsten utförs, dock är näringsidkaren är inte skyldig att utföra tjänsten om det föreligger ett hinder som hen inte kan övervinna eller om utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till konsumentens intresse av att avtalet fullföljs. Om ett sådant förhållande upphör inom rimlig tid får konsumenten dock kräva att näringsidkaren utför tjänsten. Konsumenten förlorar rätten att kräva att näringsidkaren utför tjänsten om hen väntar orimligt länge med att framställa kravet (28 § KtjL).

Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för konsumenten, får hen häva avtalet. Hävning innebär att verkstaden ska betala tillbaka pengarna du har betalat för tjänsten och att tjänsten avslutas och då får hämta ut bilen. Då kommer du alltså behöva ta bilen till en annan verkstad för att fixa felet. Kravet på väsentlighet innebär att förseningen ska vara av stor betydelse för dig, det kan exempelvis handla om att du behöver ha bilen för att arbeta, handla, resa eller liknande. Observera att om en betydlig del av tjänsten redan utförts, får konsumenten häva avtalet endast beträffande den del som återstår. Men även i ett sådant fall får avtalet hävas i sin helhet, om syftet med tjänsten i huvudsak är "förfelat" på grund av dröjsmålet och näringsidkaren insett eller borde inse detta (29 §).

Du kan i samband med att du kräver att tjänsten utförs eller i samband med hävningen kräva ersättning för den skada som du har drabbats av på grund av bilverkstadens försening, inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller delvis utföra tjänsten, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri från sådant ansvar enligt KtjL (exempelvis p.g.a. ett hinder utanför hens kontroll) (31 § KtjL).

Min rekommendation

Om du fortfarande är intresserad av att få bilen reparerad hos verkstaden i fråga så kan du kan börja med att meddela att du kräver att tjänsten utförs inom X antal dagar. Jag kan inte säga exakt hur många dagar som är rimligt, men om tjänsten redan är försenad borde du kunna kräva att de är klart inom ett par dagar. Att förseningen beror på någon annan som verkstaden har anlitat spelar ingen roll, verkstaden är fortfarande ansvariga för förseningen. Om verkstaden inte reparerar bilen inom den tiden eller om verkstaden meddelar att detta inte är möjligt kan du häva köpet. Detta kan du göra skriftligt genom att skicka sms eller maila verkstaden. Om du vill kräva skadestånd i samband med att du häver köpet kan du också meddela det samtidigt. Det kan exempelvis handla om en kostnad som har uppstått för dig på grund av du behövt åka taxi eller att du har lånat en annan bil då tjänsten var försenad.

Om verkstaden fortfarande inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klickahär.

Du kan också ansöka om stämning hos tingsrätten, ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du först försöker lösa tvisten genom ARN. För mer info om hur du ansöker om stämning klicka här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?