Sakskada orsakad av tvååring

FRÅGA
Hej min 2 åring har slagit sönder grannens 2l saltglaserat krus från Höganäs när han och hans bror lekte. Jag var inne på toaletten när detta skedde. Kruset stod på hennes nedersta trappsteg. Vilken skyldighet har jag att ersätta detta krus? Och då kruset inte längre tillverkas är det svårt med värdet. Hittar olika pris på nätet allt mellan 90kr upp till 500 kr. Hon begär 800kr.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar

Din son kan inte anses vara skadeståndsskyldig. Beroende på omständigheterna skulle dock du kunna anses vara det, se nedan. Skadeståndet ska i så fall kompensera din granne så hon försätts i samma situation som innan skadan och inte överkompensera, vilket hon verkar begära. Marknadsvärdet för ett likvärdigt krus får avgöra. Sannolikheten för att jämka skadeståndet bedömer jag vara liten, men inte obefintlig, beroende på omständigheterna.

Allmänna förutsättningar

I svaret förutsätter jag att du är vårdnadshavare för ditt barn.

Situationen du beskriver skulle kunna aktualisera ett s.k. utomobligatoriskt skadestånd (en skadesituation som inte redan reglerats i ett avtal mellan två parter) och regleras primärt av skadeståndslagen (1972:207) (SkL). 2 kap 1 § SkL stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. 2 kap 4 § stadgar att skadevållare som inte fyllt 18 år ska ersätta skada i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden. Skadeståndets eventuella omfattning vid sakskada beskrivs i 5 kap. 7 § och jämkningsmöjligheter i 6 kap. 1-2 §§.

En skadeståndsprövning kan alltså brytas ned i tre huvudfrågor:

1. Är någon skadeståndsskyldig?
2. Om ja ovan; med vilket belopp?
3. Finns det möjlighet att jämka beloppet?

Hur kan skadeståndsskyldighet uppkomma i ditt fall?

För att ålägga någon skadeståndsskyldighet vid sakskada krävs att personen varit oaktsam eller agerat med uppsåt. I fallet du beskriver skulle både din son och du kunna vara skadeståndsskyldiga; din son då han företog den skadevållande handlingen, men även du då föräldrar förväntas ha uppsyn över sina barn och se till att de inte orsakar skada. Detta tillsynsansvar har skärpts och förtydligats i 6 kap. 2 § 2 st. 3 m. föräldrabalken (1949:381) (FB).

Är din son skadeståndsskyldig?

Till skillnad från straffrätten medför lagen ingen nedre gräns för när en person kan bli skadeståndsskyldig. Därför får man se till rättspraxis för att avgöra när ett barn kan anses skadeståndsrättsligt ansvarig för sina handlingar. I NJA 1977 s 186 ansågs en treåring inte mogen nog att ansvara för en allvarlig personskada han orsakat en vän under lek. Omständigheterna är visserligen olika i och med att det i ditt fall rör sig om en annan skadetyp, men jag gör bedömningen att din tvååring inte kan anses ansvara för skadan i ditt fall.

Är du skadeståndsskyldig?

Huruvida du är skadeståndsskyldig är svårare att bedöma. I ovan nämnda rättsfall hade barnets förälder uppsikt över leken ungefär var 10:e minut och friades därmed från ansvar. Detta var dock innan 1994 års skärpande av tillsynsansvaret i 6 kap. 2 § FB, så det är tveksamt om ledning kan tas därifrån. I prop. 1993/94:57, som låg till grund för bestämmelsen, sägs att de åtgärder som förälder ska vidta är beroende av barnets ålder, mognad och sysselsättning. Därutöver skrivs att kravet på uppsikt inte nödvändigtvis betyder att föräldern ständigt måste vara i närheten av barnet. Tillsynkravet kan däremot inte anses uppfyllt om föräldern vet eller haft anledning att misstänka att barnet företar en skadevållande handling och inte agerat därefter.

Således är bedömningen i ditt fall beroende av de specifika omständigheterna vid tillfället då du lämnande dina söner ensamma, vilka inte framgår av din fråga. Jag tänkte därför ge två målande exempel för ledning:

1. Rummet där du lämnande dina söner var dyrt och ömtåligt inrett. Leken var rörlig och intensiv. Det fanns ingen annan person kvar i rummet som hade uppsikt över barnen och du undersökte heller inte ifall det fanns någon som kunde se till dem. Du bad inte dina barn att ta det försiktigt.

2. Rummet där du lämnande dina söner var enkelt och robust inrett. Leken var relativt stillasittande och lugn. Det fanns en person kvar i rummet som kunde ha uppsikt över barnen och du bad denne att se till barnen. Du bad dina barn att ta det försiktigt.

Vid situation 1 skulle jag bedöma dig skadeståndsskyldig eftersom risken för skada var stor, skadans potentiella kostnad var hög och du vidtog inga aktsamhetsåtgärder trots att du kände till risken. Vid situation 2 har du vidtagit näst intill maximal aktsamhet i ett betydligt mindre riskfyllt och potentiellt kostsamt scenario och kan således inte anses vara skadeståndsskyldig. Sammanfattningsvis kräver en högre risk och potentiell skadeverkan en högre aktsamhetsgrad från dig.

Jag förstår att ditt fall troligtvis inte var riktigt såhär svartvitt men jag hoppas det kan ge viss ledning. Återkom gärna med en ny, preciserande fråga om du fortfarande känner dig osäker.

Skadeståndets omfattning

För det fall du skulle vara skadeståndsskyldig är principen i svensk skadeståndsrätt att skadeståndet ska försätta den skadelidande i samma position som den var i innan skadan inträffade. 5 kap. 7 § SkL stadgar att skadeståndets omfattning vid sakskada är ersättning för bl.a. sakens värde (med vilket menas ett faktiskt värde, ej affektionsvärde), eller reparationskostnad och värdeminskning. Din granne ska helt enkelt kompenseras med ett likadant krus, eller åtminstone värdet utav ett sådant, eller en reparation och värdeminskningskompensation. Det enklaste vore nog att din granne köper ett likadant krus och sedan kräver betalt av dig. För det fall din granne vill bli kompenserad utan att köpa ett nytt krus bör ni rimligtvis enas om ett marknadspris.

Jämkning av skadeståndet?

Jämkning kan ske enligt 6 kap. 1 § 2 och 3 st. samt 2 § SkL. Jämkning enligt 2 § är troligtvis uteslutet i det här fallet, eftersom det inte verkar röra sig om så stora belopp. Jämkning enligt 1 § är beroende av medvållande från den skadelidandes sida och ska bedömas efter vad som är skäligt, sett till vållandegraden på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Här måste alltså en värdering göras mellan hur aktsamt du respektive din granne agerat, vilket är svårt att göra utan att veta de exakta omständigheterna. Att den stod på en trappa skulle kunna tala för att din granne varit något oaktsam men det skulle nog krävas lite mer än så för att aktualisera jämkning, kanske att trappsteget var ganska högt och att underlaget var hårt, alternativt att den stod utomhus. Om jämkning aktualiseras kommer troligtvis max 1/3 av skadeståndet kunna jämkas bort.

Hoppas det här bringade åtminstone lite klarhet i din situation!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97352)