Ska eleven, vårdnadshavarna eller skolan betala uppsåtlig skadegörelse på skola orsakad av eleven?

FRÅGA
Vem ska betala när elev på högstadiet uppsåtligt skadat egendom i skolan? Eleven, vårdnadshavarna eller skolan?Om det är eleven/hemmet: Hur stor del av kostnaden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln är eleven i din fråga den skadeståndsskyldige. Eleven har uppsåtligen orsakat en sakskada och ska därmed betala för denna (2 kap 1 § skadeståndslagen) (SKL). Dock finns det vissa skadeståndsrättsliga aspekter som gör din fråga något mer komplicerad än så. Dessa ska jag nu gå igenom nedan.

Vårdnadshavarnas principalansvar för elevens uppsåtliga skadegörelse

Då du i din fråga tydligt påpekar att eleven uppsåtligen skadat egendom i skolan kommer denna uppsåt att få betydelse för skadeståndsansvaret. En förälder som har vårdnaden av en barn ska nämligen ersätta en sakskada som barnet orsakar via brott (3 kap 5 § första stycket SKL). I din fråga tycks det handla om skadegörelse på skolan. För att skadegörelse ska anses utgöra ett brott krävs just uppsåt. Eleven i din fråga gör sig alltså skyldig till ett brott och därmed kan vårdnadshavarna bli skadeståndsskyldiga (vårdnadshavarnas principalansvar). Denna skadeståndsskyldighet är dock kraftigt begränsad och kan maximalt uppgå till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året (3 kap 5 § andra stycket SKL). Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 sek. Detta betyder i praktiken att vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna tillsammans kan bli betalningsskyldiga med maximalt 9 100 sek. Värt att nämna är dock att detta belopp gäller per skadetillfälle, vilket gör att beloppet kan bli betydligt större än så om skadeståndsskyldigheten avser flera olika händelser.

Eleven och vårdnadshavarna kommer således i din fråga solidariskt ansvara för skadeståndet (6 kap 4 § SKL). Vårdnadshavarnas skadestånd kommer dock att begränsas till maximalt 9 100 sek per skadetillfälle. Belopp som överstiger detta kommer få utkrävas av eleven.

Elevens skadeståndsansvar kan jämkas

Då det här rör sig om en högstadieskola antar jag att eleven är under 18 år vilket innebär en stor sannolikhet att ett högre skadeståndsansvar kommer att jämkas. Den som är under 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder, utveckling, vilken typ av skadehandling det rör sig om osv (2 kap 4 § SKL). Denna jämkningsparagraf har sin grund i att det anses oskäligt att "belasta" unga med stora skadestånd, då detta på allvar kan tänkas hota deras framtida återanpassning i samhället.

Det ligger dock i sakens natur att om det i din fråga rör om ett mindre skadestånd kommer iämkningsparagrafen ovan inte bli aktuell för eleven. Det är också alltid svårt att på förhand sia om hur pass stor jämkning som kan bli aktuell då detta är en bedömning från fall till fall.

Skolan är inte skadeståndansvarig

Att skolan på något sätt skulle vara skadeståndsansvarig i din fråga anser jag inte vara rimligt. Skolpersonalen har visserligen tillsynsansvaret under skoltid men för att någon av skolans anställda skulle bli skadeståndsansvariga krävs synnerliga skäl (något som inte tycks vara aktuellt i din fråga). Den aktuella arbetsgivaren (vilket förmodligen är kommunen) skulle då enligt skadeståndslagen med stor sannorlikhet vara principalansvarig för de anställda vilket skulle innebära den mycket konstiga situationen att kommunen skulle bli skadeståndsskyldig till sig själv (då de förmodligen äger skolfastigheten, inventarier etc). I detta fall skulle skadeståndsskyldigheten försvinna helt då man fullt naturligt inte kan tvingas att betala ut skadestånd man själv är mottagare av. Att skolan skulle hållas betalningsansvarig är därmed enligt mig inte aktuellt i din fråga.

Slutord

Sammanfattningsvis är eleven och vårdnadshavarna solidariskt skadeståndsskyldiga i din fråga. Värt att tänka på är gränsen för vårdnadshavarnas principalansvar på 9 100 sek per skadetillfälle och elevens möjlighet att som underårig få sitt skadestånd jämkat.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i de juridiska aspekterna kring din fråga!

Mvh

Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98708)