Ska jag beskattas efter vinst från leasingavtal i Thailand och för UBS i utlandet?

FRÅGA
Hej Jag har sålt ett leasingavtal på ett hus i Thailand som jag fick ärva av min pappa. De pengar som blir över efter att jag betalt alla skatter i Thailand samt provision till mäklaren kommer jag sätta in på UBS i ett EU land, ej Sverige. Banken får alla dokument de behöver för att försäkra att det inte är pengatvätt. Men jag undrar om jag måste rapportera detta till Skatteverket på nåt sätt? Och måste jag betala skatt i Sverige för dessa pengar? Hur mycket i så fall?Tacksam för svar. MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beträffande fysiska personer står bestämmelser om skattskyldighet att finna i 3 kap. inkomstskattelagen (IL). I IL skiljer man mellan obegränsad och begränsad skattskyldighet.

Obegränsad skattskyldighet, 3 kap. 3 § IL

Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man har att betala skatt för all sin inkomst. Detta gäller alltså oberoende av om inkomsten intjänats i ett annat land eller i Sverige. Det finns vissa undantag från detta, bland annat om det föreligger interna regler och/eller finns skatteavtal mellan Sverige och ett annat land. För att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige ska du vara bosatt, vistas stadigvarande eller ha en väsentlig anknytning till Sverige.

Beträffande vad som menas med att ha svensk bosättning framgår inte från IL, utan ordet har snarare en allmän innebörd. Det står dock klart att det endast används för den som verkligen är bosatt i Sverige. I detta avseende spelar folkbokföringen en roll i att avgöra vart en person har sin faktiska bosättning. Skatteverket har i tidigare fall ansett att utgångspunkten för vart en person är bosatt är där denne är folkbokförd. Dock spelar folkbokföringen inte en avgörande roll, utan en helhetsbedömning måste göras från fall till fall där alla faktiska omständigheter beaktas. Det primära är att avgöra huruvida din bosättning i Sverige verklig och varaktig.

Vid bedömningen huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige måste alla omständigheter tas i beaktande. I 3 kap. 7 § 1 st. finns olika anknytningsfaktorer som är essentiella att beakta vid denna bedömning. Det föreligger egentligen ingen hierarki mellan dessa. Dock framgår från praxis att vissa av dessa omständigheter väger tyngre än andra. Bland annat nämns bostad och familj som sådana faktorer.

Begränsat skattskyldighet, 3 kap. 17 § IL

Fysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga kan vara att betrakta som begränsat skattskyldiga. En sådan skattskyldighet gäller endast inkomst som kan hänföras till Sverige på något sätt, vilket jag tolkar inte är fallet i ditt ärende. Således behöver vi inte fördjupa oss i detta.

Slutsats

Min uppfattning är att du bör vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Det bör vara att fördelaktigt att du kontaktar Skatteverket så att deras handläggare får göra en bedömning efter att ha tagit del av all information i ditt ärende. Du bör även vara skattskyldig för vinsten från Thailand.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll