Skadestånd för underårig, medvållande, m.m.

FRÅGA
Hej!Min son har inget körkort, han är 15 år. Han lånade kompisens moppebil vid en bensinmack , som i sin tur åkte med en annan moppebil till närmaste torget. Där parkerade min son det lånade moppebilen, gick in i en affär och när han kom ut ville han åka efter den andra moppebilen som under tiden har körts en bit framåt på vägen. När min son har backat ut körde han in i en annan parkerande bil. Han ringde efter kompisarna och dem återvände.Pappan till ägaren av den lånade moppebilen kom och filmade min son som medgav att han körde olovligen och att han kommer att stå för skadorna. Det bekräftade min man också. Vid det läget visste inte min man att moppebilen var utlånad och inte heller visste min son att utlåning av moppebilen är inte tillåtet. Moppebilens ägare hävdar att all skada ska betalas av oss , deras samt den skadade bilens, och dem inte har något ansvar i det som hände. Han nekar också till att hans dotter lånade bilen till min son, utan han påstår att min son tog den utan hennes tillåtelse. Den gemensamma kompisen kan intyga att min son har fått lov att köra moppebilen från bensinmacken.Hur borde vi tänka kring händelsen , eventuella straff och skadedelningen?Tack för svaret på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).

Utredning

Av 2 kap. 1 § SkL framgår bland annat att den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Vid avgörandet av vad som är att betrakta som vårdslöst beteende görs en så kallad culpabedömning som bland annat består av bedömningar av den skadevållande gärningens skaderisk, skadans storlek, vilka handlingsalternativ som fanns och vad den skadevållande insett/måste insett om detta. Om en underårig vållat skada enligt ovan ska enligt 2 kap. 4 § SkL skadan endast ersätts endast i den mån "det är skäligt med hänsyn till hans [skadevållarens] ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter." Denna bestämmelse är förhållandevis vag och dess tillämpning är helt beroende av omständigheterna i varje givet fall. Något förenklat kan man säga att om barnet är någorlunda gammalt, säg 12 år eller äldre (mycket grovt bedömt), barnet är intellektuellt normalutvecklat för sin ålder och det inte är oskäligt ur ekonomisk synvinkel så bör den underårige ersätta skadan. I 6 kap. 1 § 2 st. SkL fastslås att skadestånd med anledning av sakskada kan jämkas om den skadelidande genom oaktsamt agerande medverkat till skadan. Enligt 6 kap. 2 § SkL kan skyldigheten att utge skadeståndsersättning jämkas om full ersättning vore oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, dock med beaktande av den skadelidandes behov av ersättning och övriga omständigheter. Det framgår av 6 kap. 4 § SkL att skadevållande i de fall då två eller flera ska ersätta samma skada svarar solidariskt för skadeståndet, vilket innebär att den skadelidande kan begära full ersättning från en av de skadevållande som i sin tur får begära ersättning från de andra skadevållande för ersättningen de var skyldiga den skadelidande. Denna bestämmelse används dock i regel inte när skadeståndet jämkats enligt vad som beskrivits ovan.

Som du märker aktualiserar din fråga enligt min uppfattning ett antal skadeståndsrättsliga bestämmelser. Jag bedömer det som mycket sannolikt att din son kan anses ha agerat vårdslöst när han körde mopedbilen i strid med kravet på körkort som gäller för att framföra sådana fordon. Därmed ska din son som huvudregel ersätta hela skadan för de parter som lidit sakskada, det vill säga mopedbilens och den parkerade bilens ägare. Bedömningen av hur det faktum att din son är underårig inverkar på detta är svår att göra utan närmare insyn i omständigheterna, men givet din sons ålder framstår det som sannolikt att han kommer åläggas att ersätta skadan. Med det sagt är det inte omöjligt att ersättningarna skulle kunna jämkas. I fallet med mopedbilen är det tänkbart att ägaren eller ägarens dotter kan anses medvållande eftersom fordonet lånats ut till någon som uppenbarligen inte varit behörig att framföra det och detta kan styrkas. Har ägarens dotter körkort framstår det som mindre sannolikt att ägaren kan anses medvållande eftersom det då varit dottern som överlämnat kontrollen över fordonet till din son.I fallet med det andra skadade fordonet skulle möjligen ägaren till mopedbilen eller hans dotter kunna anses ha bidragit till att vålla skadan på samma grund och därmed bli solidariskt skadeståndsskyldiga jämte din son. Beroende på din sons ekonomiska förhållanden och andra faktorer är det fullt tänkbart att ersättningsskyldigheten kan komma att jämkas.

Handlingsplan

Med tanke på din frågas omfattning har jag svårt att lämna en rekommendation till dig i nuläget. Jag kommer att ringa dig 17:00 imorgon, onsdag den 20/5, för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97339)