Skadeståndsansvar för arbetstagare

FRÅGA
Hej! Jag undrar om man kan kräva av anställda som orsakat en trafikolycka med företagets arbetsbil att den anställde ska betala självrisken?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av skadeståndslagen (SkL).

Både i Sverige och i de flesta jämförbara länder gäller en stark princip att skador som orsakas av arbetstagare genom fel eller försummelse i tjänsten ersätts av arbetsgivaren (3 kap 1 § SkL). Den bakomliggande tanken är att eftersom arbetsgivaren åtnjuter frukten av arbetstagarens arbete är det rimligast att arbetsgivaren även bär risken för arbetet.

Denna huvudregel är dock inte absolut. Arbetstagaren är själv ansvarig för två typer av skador som orsakas i tjänsten:
1. Skador som hen orsakat medvetet (eller uppsåtligen, som det heter med juridisk terminologi)
2. Skador som hen orsakat genom fel eller försummelse, i den mån det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter (4 kap 1 § SkL). Notera att "i den mån" det föreligger synnerliga skäl betyder att arbetstagaren ibland åläggs att stå för en del av skadeståndet, medan arbetsgivaren står för resterande del.

Jag ska nu förklara den andra punkten utförligare:
Med fel eller försummelse förstås att arbetstagaren varit oaktsam i förhållande till hur man kan förvänta sig att någon ska agera i trafiken. Kravet på att synnerliga skäl ska föreligga är en relativt hög tröskel som betonar att utgångspunkten är att arbetstagaren inte är ersättningsskyldig. Minns här att det redan är en förutsättning att arbetstagaren agerat fel eller försumligt, och att det är utifrån det utgångsläget som bedömningen ska göras.

För att fastställa om synnerliga skäl föreligger görs en samlad bedömning av samtliga omständigheter i fallet ("[...] och övriga omständigheter", som det heter i bestämmelsen), även om det i paragrafen uppgetts ett par omständigheter som typiskt sett väger tungt: Har arbetstagaren varit ordentligt oaktsam ("handlingens beskaffenhet")? Har arbetstagaren haft en position i företaget där hen allmänt kan förväntas agera särskilt ansvarsfullt, exempelvis en företagsledande position med befälhavande ställning ("arbetstagarens ställning")? Riskerar den skadelidande – det vill säga någon som lidit skada av själva krocken – att inte få full ersättning om endast arbetsgivaren ska ersätta skadan?

Eftersom jag inte känner till de närmre omständigheterna kring krocken kan jag inte ge något tydligt svar på din själva sakfråga, alltså huruvida din anställde är skadeståndsskyldig för självrisken. Jag vill ändå avslutningsvis summera mig, för att du i en mening ska få ett koncist svar på förutsättningarna för sådan skyldighet: Som huvudregel står du som arbetsgivare för alla skador som en arbetstagare orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten, medan arbetstagaren själv står för ersättningen av dessa skador i den mån det föreligger synnerliga skäl.

Vänligen

Fick du svar på din fråga?