Skadeståndsansvar för barn

FRÅGA
Hej !Min son fick sin mobil telefon förstörd av en kompis som trots flera muntliga uppmaningar från både min son och en annan kompis satte sig på den.Kompisens pappa tycker att det "bara var barn som leker" och vill inte ta sitt ansvar. Vad är det som gäller? Kostnaden för att reparera telefonen är 1380 kr.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka möjligheter som finns för att få ersättning för den uppkomna skadan på mobiltelefonen. Reglerna om detta finner man i skadeståndslagen (SkL).

Vad säger lagen?

För skadeståndsansvar förutsätts adekvat kausalitet, vilket innebär att det ska finnas ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan den skadegörande handlingen och den uppkomna skadan. I detta fall verkar det inte råda någon tvekan om att kompisens handling (att sätta sig på mobiltelefonen) också var det som orsakade skadan. Därmed föreligger adekvat kausalitet i situationen som du beskriver. Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada också ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Utifrån vad du beskriver torde kompisen ha agerat med uppsåt när han satte sig på mobiltelefonen.

Det framgår inte i din fråga hur gammal din sons kompis är, men jag utgår från att kompisen är under 18 år. Barn och ungdomars skadeståndsansvar regleras närmare i 2 kap. 4 § SkL. Enligt bestämmelsen ska ett barn ersätta skada som uppkommit i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet etc. Om barnet är försäkrat spelar också roll i skälighetsbedömningen. I takt med att ett barn blir äldre ökar kraven som kan ställas på denne. Tanken med formuleringen i 2 kap. 4 § SkL är att barn mellan 15–18 år ska behandlas strängare än barn under 15 år. Barn mellan 15–18 år ska i regel bära fullt skadeståndsansvar för skada som de vållat. Vid denna ålder anses barnet vanligtvis uppnått full intellektuell utveckling och mognad. Beroende på hur gammal din sons kompis är kan han bära fullt skadeståndsansvar för den uppkomna skadan.

Vidare kan även kompisens föräldrar bli ansvariga för skadan. En vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig för person- och sakskador som barn vållar genom brottslig handling (3 kap. 5 § SkL). Med brott avses att det ska föreligga en straffbar handling. Den straffbara handlingen i detta fall är skadegörelsen av mobiltelefonen. Brott förutsätter vanligtvis uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet. Därmed skulle kompisens föräldrar kunna anses vara ansvariga för att ersätta den uppkomna skadan.

Slutsats

I och med att jag inte vet hur gammal din sons kompis är, blir det svårt för mig att ge ett definitivt svar. Av att döma utifrån din beskrivning låter det som att kompisen har agerat vårdslöst eller med uppsåt. Kompisen kan därför anses skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan. Beroende på hur gammal kompisen är, vilken mognadsgrad denne har etc. så kan dock skadeståndet sättas ner i belopp. Även föräldrar kan bli ansvariga att ersätta skada som barn orsakat genom en brottslig handling. I detta fall skulle det kunna röra sig om skadegörelse.

Mitt råd till dig blir att ta kontakt med kompisens föräldrar för att försöka lösa den uppkomna situationen. Om detta inte går, kan det bli aktuellt att vända sig till tingsrätten för att få ersättning för skadan på mobiltelefonen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Sara Göransson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (218)
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

Alla besvarade frågor (97716)