Skadeståndsansvar för föräldrar vars barn lekt på kyrkogård?

FRÅGA
Om ett barn leker på en kyrkogård med föräldrar närvarande, vem bär då ansvaret om barnet klänger på en "främmande gravsten" och den välter? Föräldrarna eller gravrättsinnehavaren?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer utgå ifrån att du, när du undrar "vem som bär ansvaret", menar att du vill veta som bär det kostnadsmässiga ansvaret för de eventuella skador som uppstår i en dylik situation. Jag kommer vidare att utgå ifrån att de tilltänkta föräldrarna i frågan även har vårdnaden om barnet.

Föräldrar skall enligt lag hålla uppsikt över sina barn

I föräldrabalken finns bestämmelser kring hur tillsyn och omvårdnad av barn skall gå till. I 6 kap 2 § andra stycket föräldrabalken stadgas att "[i] syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas."

Brister i uppsikten kan grunda skadeståndsansvar

Enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen skall den som genom oaktsamhet orsakar sakskada ersätta skadan. Passivitet (underlåtenhet att handla) grundar skadeståndsansvar ifall det finns en "plikt att handla". Eftersom vårdnadshavare/föräldrar enligt lag är skyldiga att hålla uppsikt över sina barn, innebär detta att det finns en plikt att handla och hålla uppsikt över barnet. Underlåtenhet att göra detta kan vara oaktsamt och grunda skadeståndsansvar.

Föräldrarna ansvarar troligtvis för skadorna som uppstått i frågesituationen

I din fråga undrar du vem som ansvarar för skador som uppstår när ett barn klänger på en gravsten och får densamma att välta. För att föräldrarna skall ansvara för skadan, krävs som nämnts ovan att de agerat oaktsamt. Det krävs också att det finns adekvat kausalitet (rimligt orsakssamband) mellan det oaktsamma agerandet och skadan.

För att avgöra om någon agerat oaktsamt, kan man enligt juridisk doktrin göra vad som kallas en normbunden culpabedömning. Vid en sådan tar man hänsyn till den rådande sedvänjan, och ser om det förekommit avvikelser från denna.

Jag konstaterar att kyrkogårdar av en överväldigande majoritet människor anses vara platser för stillhet och ro, dit man kommer för att minnas sina nära och kära. De är inte lekplatser. Det framstår därför inte alls som särskilt välbetänkt att låta barn leka på kyrkogården; utan att kunna säga något med säkerhet, bedömer jag att mycket tyder på att föräldrarnas agerande avviker så pass mycket från samhällets normer att det är oaktsamt.

Om föräldrarna hade hållit bättre uppsikt över barnen och förhindrat leken, så hade gravstenen inte vält. Det föreligger således även adekvat kausalitet (rimligt orsakssamband) mellan det oaktsamma handlandet och skadan.

Av det jag skrivit ovan följer, att föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga för den omkullvälta gravstenen.

Sammanfattning

Föräldrar är enligt lag skyldiga att hålla uppsikt över sina barn. Underlåtenhet att göra detta, kan grunda skadeståndsansvar, om underlåtenheten är oaktsam. Att låta barn leka på en gravplats och klänga på gravstener, bedömer jag vara ett mycket bra exempel på den sortens oaktsamhet som kan grunda skadeståndsansvar; jag kan dock inte säga något med säkerhet utan att veta alla omständigheter. Av detta följer att det alltså finns en risk att föräldrarna blir skadeståndsskyldiga för den förstörda gravstenen.

Behöver du mer hjälp, tveka inte att höra av dig med fler frågor!

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98547)