Skadeståndsansvar för skador vållade av barn

FRÅGA
Hej. Jag undrar kort och gott vem ansvaret ligger på ifall ett minderårigt (alltså icke straffmyndigt) barn utsätter en lösspringande katt för djurplågeri? Är det förälderns eller kattägarens?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barn som inte är straffmyndigt kan inte straffas för brottslig handling. Utifrån ett skadeståndsrättsligt perspektiv kan dock ett barns föräldrar bli ansvariga för skada som barnet vållar. Även ett underårigt barn kan bli skadeståndsskyldig för skada som det vållar.

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan.

I 2 kap. 4 § skadeståndslagen framgår att den som (i fall som avses i 1-3 §§) orsakar skada innan han fyllt 18 år ska ersätta skadan "i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter".

I 3 kap. 5 § p. 1 skadeståndslagen framgår att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Djur räknas rent juridiskt som egendom och skada på en katt räknas därför som en sakskada. Vidare räknas djurplågeri som ett brott enligt 16 kap. 13 § brottsbalken.

Föräldrars skadeståndsansvar är dock enligt bestämmelsens andra stycke, för varje skadehändelse, begränsat till en femtedel av det gällande prisbasbelopp som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Om barnet har två vårdnadshavare framgår att begränsningen gäller för dem gemensamt.

Föräldrar kan även anses skadeståndsskyldiga för skador som barn vållar om de brister i sin tillsynsplikt. I 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken framgår bland annat att vårdnadshavare ska svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan.

Detta är en kortare redogörelse för vad som gäller utifrån ett skadeståndsrättsligt perspektiv om barn vållar skada. Jag kan dock inte avgöra vad som gäller i detta fall eller vem som är ansvarig i detta fall. För mer rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.

Vänlig hälsning,

Anna Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98481)