Skadeståndsskyldighet för repa på bil

FRÅGA
Om min 6 åriga dotter kört på en parkerad bil med sin cykel och gjort en väldig liten repa vad gäller? Kan bilägaren kräva att bilen lackas om för den minstsa repa? Det känns orimligt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadeståndslagen

I 2 kap. 1 § skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada, ska ersätta skadan.

Underårigas skadeståndsskyldighet regleras i 2 kap. 4 § skadeståndslagen. Där framgår att den som vållar skada innan han/hon fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.

I 5 kap. 7 § skadeståndslagen framgår att skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för:

sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning annan kostnad till följd av skadan inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet

Bedömning

I enlighet med skadeståndslagen tolkar jag det som att ersättningsskyldighet kan föreligga för en sakskada på bilen om det har förelegat uppsåt eller vårdslöshet och om det föreligger ett orsakssamband mellan händelsen och skadan på bilen.

Vem som blir ersättningsskyldig i detta fall beror dock på vem som anses ha vållat skadan. Om din dotter anses ha vållat skadan bör dock hänsyn tas till hennes ålder. Det kan däremot anses att vårdnadshavaren har orsakat skadan genom exempelvis bristande uppsikt eller liknande.

Om ersättningsskyldighet föreligger kan sakägaren endast få rätt till ersättning för vad som framgår i 5 kap. 7 § skadeståndslagen (se ovan). Det är då ersättning för de skador på bilen som har ett orsakssamband med händelsen som blir aktuellt. Inte sådant som det inte finns ett orsakssamband till.

Jag kan inte avgöra vad som kommer behöva lackas om på bilen eller om hela bilen behöver lackas om. I det fall den repan kommer behöva lackas om kan ersättningsskyldighet föreligga för den reparationskostnaden. Om detta skulle orsaka någon slags nyansskillnad eller liknande kan det eventuellt föreligga ersättningsskyldighet för en värdeminskning om sådan uppstår. Det beror dock omständigheterna i det enskilda fallet.

Anna Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98671)