Skatt vid försäljning av bostad i utlandet

FRÅGA
Hej!Innan jag flyttade via giftemål till Sverige, var jag permanent bor och arbetar, således betalar mina skatter, ägde jag en bostad i Ungern. Bostaden var min ursprungsbostad, alltså jag levde där.Jag vill sälja bostaden i Ungern, och eftersom jag har ägt det över 20 år, behöver inte betala skatt.Blir jag dock skattskyldig i Sverige på vinsten av försäljningen?Tack för vägledningen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan är skatterättslig och regleras i inkomstskattelagen (IL). och i internationella skatteavtal mellan Sverige och Ungern. Jag förutsätter att du är obegränsat skatteskyldig i Sverige.

Följande personer är obegränsat skattskyldiga enligt 3 kap 3 § IL:

1.Den som är bosatt i Sverige. 2.Den som stadigvarande vistas i Sverige. 3.Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

Ovanstående gäller inte sådana personer med anknytning till utländsk stats beskickning eller konsulat som enligt 17 § 2-4 är begränsat skattskyldiga. Om du inte är obegränsat skatteskyldig kan du istället vara begränsat skatteskyldig i Sverige enligt 3 kap 17 § IL. Information om detta finns även på skatteverkets hemsida.

Eftersom du skrivit att du bor, arbetar och betalar skatt i Sverige utgår jag ifrån att du är obegränsat skatteskyldig. Detta innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet. 3 kap. 8 § IL. Det innebär att om du säljer bostad i Ungern och slipper ungersk skatt kommer du ändå att få betala svensk realisationsvinstskatt på din kapitalvinst om inget annat undantag från beskattning gör sig gällande. Svenska skatteavtal med Ungern spelar även in i hur beskattningen ska ske. "Dubbelbeskattningsavtal" innebär i stora drag att Sverige och det andra landet helt enkelt sinsemellan bestämt att t.ex. bara ett av länderna ska ta ut skatt då en person är skattskyldig i båda länderna.

Enligt Förordning (1982:985) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern bilaga 1, till artikel 6 ska inkomst som härrör från fastighet beskattas men inkomst som omfattas av till art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen.

I Sverige klassas bostadsrätt som "lös egendom" dessa berörs bilaga 1, till artikel 13 st.3, Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 13 punkt 1 får ungersk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fast egendom i Ungern eller av aktier eller liknande rättigheter i ett bolag, vars tillgångar huvudsakligen utgörs av sådan fast egendom. Jag kan inte avgöra hur en andelslägenhet ska beskattas men troligen utgår skatt för realisationsvinst eller kapitalvinst vid försäljning.

Jag kan inte avgöra om bostaden du äger klassas som fast eller lös egendom. Men det framstår preliminärt som att du kommer att beskattas enligt svenska skatteregler eftersom det finns ett dubbelbeskattningsavtal och du troligen gör en realisationsvinst vid försäljning, vilket innebär att du från försäljningspriset får dra av anskaffningsutgiften (inköpspris för fastigheten), kostnader för förbättrande reparationer, till- och ombyggnader samt utgifter för försäljningen.

Rekommendation

Du bör ta reda på hur bostaden klassificeras vid beskattning. Du kan mejla anonymt till skatteverket med en detaljerad fråga om hur en försäljning av bostaden ska beskattas. Ett alternativ är att anlita en skattejuridisk konsult. Vi på Lawline är tyvärr inte inriktade på skatterätt. Om något r oklart i mitt svar är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll