Skuldebrevets utformning

2016-02-22 i Skuldebrev
FRÅGA
HejHur utformas ett skuldebrev för en fordran jag har på mina föräldrar. Samt en fordran på min syster som skall regleras vid framtida bouppteckning för mina föräldrar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lag om skuldebrev (SkbrL) är den grundläggande lagen gällande skuldebrev.

SkbrL innehåller inga särskilda regler om formkrav men det finns några viktiga saker att tänka på så att det blir ett giltigt skuldebrev. Den som utfärdar ett skuldebrev (i detta fall, du) kallas för borgenär medan den som har en skuld, utställaren (dina föräldrar och din syster) kallas för gäldenär. Enligt motiven till lagen skall ett skuldebrev vara en ensidig förpliktelse utan krav på motprestation och det skall handlar om en penningfordran. Skriftlighet är också viktig då skuldebrevet skall tjäna som ett bevis om skulden, vilket innebär att gäldenärens namnteckning måste finnas med. Signaturen är dessutom bra att ha.

Hur skuldebrevet skall utformas beror även på vilken typ det är, löpande skuldebrev eller enkelt skuldebrev.

1) Löpande skuldebrev, 11 § SkbrL: är ställt “till innehavaren” eller “till viss man eller order”. Den första är ett s.k. innehavarskuldebrev och namnger inte någon särskild borgenär utan är gällande hos den som innehar den. Även skuldebrev som inte har någon information alls om vem borgenären är skall beaktas som innehavarskuldebrev. Den andra kallas för orderskuldebrev och det krävs att en viss person pekas ut som borgenär men denna person kan senare peka ut en ny borgenär vid en eventuell överlåtelse.

2) Enkelt skuldebrev, 26 § SkbrL: är ställt till viss man d.v.s. en särskild borgenär skall vara utpekad.

Utöver dessa krav på hur (eventuella) borgenärer skall bli angivna är det bra att ha med den följande informationen: skuldens storlek, datum för utfärdandet, datum för när skulden senast skall regleras, gällande räntesats och amorteringsplan. Så till exempel bör du i din systers skuldebrevet nämna att skulden skall regleras vid tidpunkten för era föräldrars bouppteckning.

För mer konkret hjälp med skuldebrevets utfärdandet rekommenderar jag att du tittar på Lawlines avtalstjänst som kan hjälpa dig att skapa ett skuldebrev.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?