Skuldebrevs giltighetstid

2014-06-04 i Skuldebrev
FRÅGA
Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
SVAR

Hej!

Tackför att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Närdet gäller skuldebrev så finns ofta ett datum avtalat för när skulden skaregleras. För den händelse det saknas har borgenären (långivaren) rätt attkräva betalning när denne så önskar, även gäldenären (låntagaren) har sammarätt att betala skulden när denne så vill. Ett skuldebrev som inte har någonavtalad tid för när skulden ska lösas löper alltså tills vidare, detta reglerasi Skuldebrevslagen 5 §. Skuldebreveti sig har således inte någon bestämd giltighetstid, den är kopplad till denfordran den avser.

Närdet gäller fordringar finns dock en preskriptionstid. Preskriptionstidenregleras i preskriptionslagen 2 §,en fordran preskriberas tio år (tre år mot konsument, dock inte för löpandeskuldebrev, SkbrL 11 §) efter dess uppkomst om inte preskriptionsavbrott skett.Vad som är ett preskriptionsavbrott kan man läsa i 5 § samma lag.

Baraför att fordran är preskriberad blir den inte värdelös. Skulden finnsfortfarande, man saknar bara rätt att kräva in den.

Medvänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?