Skuldebrevs ogiltighet vid ocker

2015-11-05 i Skuldebrev
FRÅGA
Vad krävs för att påskrivna skuldebrev skall ogiltighetförklaras pga. ocker?Vad är den eventuella påföljden för Ocker?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om ogiltighetsgrunder för avtal finns i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Ocker är en ogiltighetsgrund som behandlas i 31 §. För att ocker ska anses föreligga krävs det att någon har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning för att betinga sig förmåner. Vidare ska dessa förmåner stå i uppenbart missförhållande till vederlaget. Ett exempel på ocker kan vara att man köper en mycket värdefull tavla för en obetydlig summa pengar. Det rör sig med andra ord om att man medvetet vilseleder sin motpart för att betinga sig förmåner.

Den som påstår att ett avtal är ogiltigt har bevisbördan för detta. Kan man bevisa att ocker föreligger kommer avtalet, d.v.s. skuldebrevet, att ogiltigförklaras. Man ska dock observera att ocker är en ogiltighetsgrund som tillämpas restriktivt, då det krävs att det rör sig om ett uppenbart missförhållande mellan förmån och vederlag.

Det framgår inte av din fråga huruvida det rör sig om ett enkelt eller löpande skuldebrev, inte heller om skuldebrevet överlåtits från en borgenär till en annan. Bestämmelser om skuldebrev finns i Lag (1936:81) om skuldebrev. Avseende ocker kan nämligen gäldenärens invändningsrätt gentemot borgenären skilja sig beroende på om det rör sig om ett enkelt eller ett löpande skuldebrev. Vad gäller ett enkelt skuldebrev som överlåtits till en ny borgenär kan gäldenären alltid åberopa ocker mot denne, oavsett om förvärvaren varit i god eller ond tro vid förvärvet, se 27 §. För löpande skuldebrev som överlåtits från en borgenär till en annan ser situationen lite annorlunda ut. Enligt 15 § kan en gäldenär inte göra gällande att ocker föreligger om den nya borgenären förvärvat skuldebrevet i god tro, d.v.s. varken känt till eller haft skälig anledning till misstanke om att denna ogiltighetsgrund varit för handen. Observera att det krävs att en överlåtelse har skett för att invändningsrätten eventuellt ska gå förlorad.

Eftersom du inte skriver något om att skuldebrevet skulle ha överlåtits utgår jag från att så inte har skett. Gäldenären kan således få skuldebrevet ogiltigförklarat om denne kan bevisa att ocker förelegat, något som i och för sig kan vara svårt att bevisa. Ytterligare påföljder vid ocker stadgas i Brottsbalk (1962:700). I 9 kap. 5 § sägs att för den som gör sig skyldig till ocker är straffet böter eller fängelse i högst två år. Rör det sig om ett grovt brott är straffet fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Undrar du något mer eller om du vill att jag ska förtydliga något i mitt svar, är du välkommen att skriva igen!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?