Straff för innehav av amfetamin

2020-06-06 i Narkotikabrott
FRÅGA
Vad brukar straffet vara för 17 gram amfetamin, för eget bruk?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Din fråga berör främst specialstrafflagen Narkotikastrafflagen (NSL), som reglerar olika typer av narkotikabrott. I Brottsbalken (BrB) finns även ytterligare bestämmelser som kan vara relevanta att titta på.

Narkotikabrott

Att inneha och bruka 17 gram amfetamin är att anse som ett narkotikabrott (1§ NSL punkt 6). Huvudregeln är att straffet för ett uppsåtligt narkotikabrott av normalgraden leder till högst tre års fängelse. Om narkotikabrottet istället bedöms som ringa, så är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Är brottet istället att anse som grovt, så är straffet fängelse från två till sju år (3 § NSL).

Det är många faktorer som påverkar bedömningen av straffskalan. Det görs en enskild bedömning utifrån varje enskilt fall, då man tittar på samtliga omständigheter i fallet. Det finns även mycket praxis från högsta domstolen som kan ge ytterligare riktlinjer.

Vilket straff som döms ut beror mycket på hur farlig narkotikasorten ifråga är samt mängden narkotika som man innehar (art och mängd). Amfetamin klassas exempelvis som en farligare drog än cannabis, men mindre farlig än heroin.

Försvårande och förmildrande omständigheter

Det finns ett antal övriga faktorer som domstolarna tittar på och som kan påverka straffet (Brb kap. 29 och 30).

Om man har varit straffad innan, så är det en anledningen till att domstolen vill skärpa eller höja straffet, speciellt om det är just narkotikabrott som man har blivit dömd för innan (BrB 29 kap. 4 §). Domstolen tar dock hänsyn till hur länge sedan det var man begått brottet.

Förmildrande omständigheter, som kan leda till att domstolen vill sänka straffet, är exempelvis om man haft en nedsatt förmåga att förstå handlingens innebörd, eller om handlingen var kopplad till en brist i utveckling eller erfarenhet (BrB 29 kap. 3 §).

Sammanfattning

Det är svårt för mig att avgöra ditt fall med så lite information om händelsen, det finns som sagt mycket som påverkar bedömningen av straff vid narkotikabrott. Enligt min bedömning låter det dock som ett narkotikabrott av normalgraden, eller om det finns förmildrande omständigheter så kan det leda till ringa narkotikabrott.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (480)
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

Alla besvarade frågor (88421)