Straffpåföljd för bedrägeri?

FRÅGA
Om man tidigare blivit dömd för bedrägeri på under 3000 kr med böter och villkorlig dom och nu är misstänkt för samma typ av brott igen 7 år senare, på 15000kr, vad är en trolig straffpåföljd om man skulle bli dömd?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straff för bedrägeri
Bedrägeri innebär att en gärningsperson lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det medför att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir lurad. Straffskalan för bedrägeri är fängelse i högst två år, (9 kap. 1 § brottsbalken). Detta utgör ett så kallat straffmaximum. Påföljden för brottet bedrägeri kan aldrig bli längre än två års fängelse. Däremot finns det även brotten ringa och grovt bedrägeri, som gärningspersonen kan dömas för beroende på skadans omfattning, (9 kap. 2-3 §§ brottsbalken). Jag utgår dock ifrån att brottet du frågar om gäller bedrägeri enligt 1 §. För det är lägsta fängelsestraffet 14 dagar, (26 kap. 1 § brottsbalken).

Den vanligaste påföljden för bedrägeri är villkorlig dom. Fängelse är den näst vanligaste påföljden och vid brott av normalgraden är det genomsnittliga fängelsestraffet 4 månader, enligt en rapport från Brottsförebyggande Rådet år 2011).

Bedömning av straff
Det är omöjligt för mig att säga vilket straff domstolen skulle döma ut, med anledning av att det är många omständigheter som beaktas vid påföljdsbedömningen. Det saknas för mycket information om exempelvis försvårande och förmildrande omständigheter eller vad det rör sig om för ålder på gärningspersonen för att jag ska kunna göra en riktig bedömning av vilket straff som troligen skulle dömas ut för det upprepade brottet. Jag kan dock översiktligt förklara och hänvisa till bestämmelser som domstolen tillämpar vid straffmätningen. Dessa bestämmelser finner du i brottsbalken (BrB).

Straff ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde, (29 kap. 1-3 §§ BrB). Straffvärdet är ett slags mått på hur allvarligt brottet är i jämförelse med andra brott. Vid bedömandet av brottets straffvärde kan skadans omfattning, det vill säga 15 000 kronor, särskilt beaktas.

Vid val av påföljd fäster rätten särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.Som skäl för fängelse får rätten dock beakta vissa omständigheter. Utöver brottslighetens straffvärde och art får domstolen även beakta om gärningspersonen haft återfall. Detta innebär att domstolen får beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, (30 kap. 4 § BrB). Vid denna bedömning ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig, (29 kap. 4 § BrB).

Slutligen görs en så kallad straffmätning. Domstolen utgår då från det konkreta straffvärdet och då kan till exempel återfall ge längre straff, om man inte redan beräknat det tidigare i bedömningen.

Slutsats
Har gärningspersonen tidigare gjort sig skyldig till samma typ av brott är det inte omöjligt att fängelse skulle kunna dömas ut för brottet till skillnad från den mildare påföljden som dömdes ut tidigare, särskilt med anledning av att straffskalan för brottet föreskriver fängelse i högst två år. Fängelsetiden skulle då troligtvis kunna sättas mellan 14 dagar - några månader. Däremot har det gått sju år sedan det tidigare brottet och det tidigare brottet verkar inte ha varit alltför omfattande. Detta skulle kunna indikera på att påföljden åter igen skulle kunna landa i villkorlig dom tillsammans med dagsböter, (27 kap. 2 § BrB). Detta verkar också vara den vanligaste påföljden som döms ut vid bedrägerier. Som tidigare sagts är detta dock endast spekulationer som inte utgör en bedömning för det enskilda fallet.

Inverkan på belastningsregistret
Jag vill kort även nämna inverkningarna på belastningsregistret vid upprepad brottslighet. Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till.

Är påföljden villkorlig dom står det kvar i 10 år efter domen, eller i 5 år om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet, (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister). Böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen vunnit laga kraft, (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister).

Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret. Om man döms till en ny påföljd medan man fortfarande har en påföljd i registret kommer de gamla påföljderna dock stå kvar fram tills dess att den nyaste domen preskriberas och går ut. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen endast avser penningböter, (18 § 1 st lagen om belastningsregister).

Hoppas att du fick svar på din fråga och lite hjälp på vägen!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?