Talerätt för andra än den tillståndspliktiga verksamheten enligt alkohollagen

2021-07-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan man stämma en kommun för att de tillåter en nattklubb i ett bostadsområde ha öppet till klockan 02.00 och spelar hög störande musik som kan börja redan kl 18.00? Nattklubben drar också till sig en massa ungdomar som gapar och skriker. Nattklubben är placerad i en centralt belägen stadspark omgiven av både lägenheter och villor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att det rör sig om nattklubb med servering av alkohol vilket brukar motivera längre öppettider. För andra verksamheter som upplevs som störande gäller att miljönämnden i din kommun har hand om dessa ärenden. Ansvarig nämnd fattar beslut som innefattar myndighetsutövning (som exv. beviljande av serveringstillstånd).

Alkohollagen reglerar beviljandet av serveringstillstånd för alkoholdrycker (alkohol) och tiderna för servering av alkohol. Det är kommunen som bestämmer hur länge alkohol får serveras. Har en förrättning beviljats tillstånd får den servera alkohol fram till klockan 01.00 om inte kommunen har beslutat annat (8 kap. 19 § andra stycket alkohollagen).

Kriterier för beviljande av serveringstillstånd

När kommunen bedömer om ett tillstånd ska beviljas ska hänsyn tas till omkringliggande miljöer och störningar som kan uppstå i samband med verksamheten (8 kap. 17 § alkohollagen). Dessa omständigheter ska också beaktas när tiden för serveringstillståndets giltighet bestäms. Hänsyn ska också tas till om det vistas ungdomar och barn i närheten av förrättningen. Innan tillstånd beviljas ska polisen avge sitt yttrande om lämpligheten av att ett tillstånd beviljas (8 kap. 11 § första stycket alkohollagen).

Din möjlighet att föra talan mot kommunen

Beslut om serveringstillstånd föregås vanligtvis av att miljöförvaltningen gör en bedömning av lämpligheten i att tillstånd beviljas. Kommunen och polismyndigheten ska kontrollera så att reglerna efterlevs av de som har beviljats tillstånd (9 kap. 2 § alkohollagen). Ett tillstånd kan återkallas om förrättningen inte följer de regler som gäller, men innehavaren av tillståndet ska i regel få chans att rätta till missförhållandena (9 kap. 18 § 3 p. alkohollagen).

Kommunens beslut, vanligtvis av en miljönämnd, kan sedan överklagas (10 kap. 1 § alkohollagen). För att du ska kunna överklaga ett beslut om serveringstillstånd krävs emellertid att beslutet har gått dig emot (42 § förvaltningslagen). Av rättspraxis följer att du som boende nära en förrättning som har fått serveringstillstånd beviljat har rätt att överklaga beslutet (besvärsrätt). Vad som kan vara problematiskt i ditt fall är att du måste göra detta inom tre veckor från det att du fått reda på att beslutet fattades (44 § förvaltningslagen).

Sammanfattningsvis

Upplever du att tillståndsinnehavarens verksamhet trots detta stör mycket kan det vara idé att kontakta miljöförvaltningen i din kommun. Det ska tilläggas att ett beslut som innebär att kommunen inte vidtar någon åtgärd inte innebär att du har besvärsrätt (rätt att föra talan i domstol). Det kan vara bra att veta i händelse av att kommunen efter att ha fått in klagomål inte vidtar någon åtgärd gentemot tillståndsinnehavaren.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Peter Pargell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?