Tidigare brottslighet - skäl för uppsägning?

FRÅGA
Jag har en fråga om tidigare brottslighet som grund för uppsägning av anställningsavtal. En person är tidigare dömd för våldtäkt och har avtjänat straffet. Han får några år senare anställning som handläggare på Försäkringskassan. Frågor om tidigare brottslighet aktualiserades inte vid anställningsförfarandet. Någon tid efter anställningens påbörjan får arbetsgivaren kännedom om den tidigare domen. Fråga: Utgör det tidigare brottet saklig grund för uppsägning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum: 7 § lagen om anställningsskydd

Upplysningar om tidigare brottslighet?

Det ankommer på arbetsgivaren att ställa de frågor som den anser är relevanta för bedömningen av arbetstagarens lämplighet. Om arbetstagaren inte tar upp sådana omständigheter som innebär saklig grund för uppsägning kan det dock anses som svikligt beteende (vilket i sig kan utgöra skäl för uppsägning).

Saklig grund för uppsägning?

Vid uppsägning på grund av personliga förhållanden görs en avvägning där den anställdes intresse av att behålla anställningen och arbetsgivarens intresse av att upplösa arbetsförhållandet vägs mot varandra (AD 2014 nr 85). Det krävs i regel att arbetstagaren har brutit eller misslyckats med att uppfylla något som är av väsentligt intresse för arbetsgivaren. Om brottsligheten äger utanför arbetsplatsen måste arbetsgivarens skäl därför vara tungt vägande. Av förarbetena framgår det att det ska vara ett brott som är ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Bedömningen av arbetsgivarens skäl att avsluta arbetsförhållandet

Tungt vägande skäl kan exempelvis vara att arbetstagaren på grund av brottet uteblir från arbetet i en längre tid. I din fråga har straffet redan avtjänats och några tungt vägande skäl på grund av det föreligger därför inte. Brottslighet som har ägt rum långt bakåt i tiden innan anställningsförhållandet och för vilken det saknas ett samband med utövandet av yrket talar för att det inte är skäl för uppsägning (AD 2000 nr 81).

Andra skäl kan vara att arbetsgivarens förtroende för den anställde har skadats. När det gäller denna punkt blir bedömningen olika beroende på vilken typ av arbete det är fråga om. En kriminalvårdare gjorde sig skyldig till narkotikabrott under anställningsförhållandet men utanför arbetsplatsen. Omständigheterna var sådana att de ansågs vara ägnade att skada förhållandet mellan kriminalvårdaren och arbetsgivaren (staten) (AD 2005 nr 86). Domstolens resonemang byggde på att en av kriminalvårdens mest centrala uppgifter är att motverka narkotikahantering och verka för rehabilitering. Kriminalvårdens befogade krav på trovärdighet liksom att det förelåg en säkerhetsrisk låg bl.a. till grund för domstolens avgörande. Ytterligare omständigheter som väger in är vilken ställning den anställde har på arbetsplatsen. Är det fråga om en anställd med mycket ansvar bedöms förtroendeskadande gärningar generellt sett hårdare (AD 2014 nr 85).

Hoppas att det blev lite klarare för dig!

Peter Pargell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?