Tidsbestämt hyresavtal, förlängning och uppsägningstid. 1 eller 3 månader?

2019-02-09 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Jag hyr en lägenhet i andra hand. Nu ska jag säga upp denna och i mitt kontrakt står: "Hyrestid from 20180910 Tom 20190630.Avtalet sägs upp med 1 månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång.Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 1 månader för varje gång"Det är hyresvärden som fyllt i att det ska vara 1 månad för hand. Under detta står också: "Obs! Om hyrestiden är längre än tre månader ska uppsägningstiden vara tre månader". Men eftersom han skrivit en månad så är det väl det som gäller och inte tre månader? Tre månader gäller väl endast om man inte avtalat något annat?Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beroende på om du hyr en bostadsrätt eller en hyresrätt i andra hand kan olika regelverk vara aktuella, 12 kap. jordabalken (JB) eller lagen om uthyrning av egen bostad.

Hyresrätt
För hyresavtal som gäller för en bestämd tid, och som har varat i mer än nio månader i följd, måste uppsägning ske för att avtalet ska sluta att gälla (12 kap. 3 § 2 stycket JB).

I 12 kap. 3 § 2 stycket JB anges att hyresavtal kan ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats, dvs. att avtalet innehåller en förlängningsklausul. I ditt fall finns en förlängningsklausul om 1 månad vid utebliven uppsägning för varje gång.

Avtalet innehåller en uppsägningstid om 1 månad inför hyrestidens utgång. Om uppsägning inte sker, förlängs hyresavtalet automatiskt med 1 månad vid utebliven uppsägning för varje gång.

I 12 kap. 4 § 2 stycket JB anges att ett hyresavtal för bestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla och är inte längre uppsägningstid avtalad, skall uppsägningen ske senast tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet. Detta får till följd att om ditt hyresavtal inte sägs upp en månad innan 30 juni 2019, förlängs hyresavtalet automatiskt och uppsägningstiden som gäller fr.o.m. 30 juni är tre månader.

Bostadsrätt
Lagen om uthyrning av egen bostad gäller när en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet under förutsättning att uthyrningen inte sker i näringsverksamhet. Lagen gäller således inte upplåtelse av hyresrätt i andra hand. Enligt 3 § 1 stycket upphör ett avtal som ingås för bestämd tid vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt.

Till skillnad från vad som gäller för hyresrättsbostäder får hyresgästen säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen, dvs. hyresgästen har en månads uppsägningstid (3 § 2 stycket). Lagen om uthyrning av egen bostad är tvingande till hyresgästens fördel (2 §). Om parternas avtal i någon del strider mot lagen och är till nackdel för hyresgästen är alltså hyresgästen inte bunden av avtalet i den delen. Observera dock att hyresvärden har en uppsägningstid om minst 3 månader (3 § 2 stycket).

Beroende på om du hyr en bostadsrätt eller en hyresrätt i andra hand kan alltså olika uppsägningstider gälla.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?