Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap

2021-09-29 i Faderskap
FRÅGA
Om ja inte uppger vem som är pappan inför familjerätten fastän ja är medveten om vem det är, kommer detta straffa mig på något vis?Han har varit tydlig med att han inte vill ha med oss och göra och sagt vid ett flertal gånger att han kommer döda oss om hans namn kommer upp och han blir tvungen och betala underhåll. Han har endel kriminella vänner så det är inget som ja tror skulle hindra honom från att fullfölja. Därav har ja valt att inte vilja säga hans namn inför soc.Fick höra av en vän att om han 10 år senare skulle höra av sig till socialen och berätta att det är han som är pappan och att ja varit fullt medveten om detta hela tiden, att ja då kan förlora vårdnaden för min dotter då ja medvetet har förhindrat umgänge för han med sitt barn. Vill få klarhet i detta inför mitt kommande beslut till familjerätten..
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga funderar du om du kan få repressalier för att du medvetet undanhåller information kring vem som är far till ert gemensamma barn.

Jag kommer först att gå igenom de gällande reglerna kring fastställande faderskap i enlighet med föräldrabalken (FB) för att sedan gå in på socialnämndens ansvar att fastställa faderskapet. Till sist kommer jag att ta upp vad som sker om modern vägrar medverka utredningen.

En sammanfattning kommer att finnas längst ner i mitt svar.

Fastställande av faderskap enligt Föräldrabalken (FB)

I föräldrabalken 1 kap. 3 § framkommer att om ett par inte är gift föreligger inte någon presumtion om mannens faderskap till barnet. I sådana fall fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom.

Om ett fastställande görs genom bekräftelse så detta ske skriftligen och bevittnas av två personer. Denna ska skriftligen godkännas av både modern och socialnämnden. I stället för modern bekräftelse kan annan som är registrerad som barnets vårdnadshavare godkänna faders bekräftelse. Är barnet myndigt vid faderns bekräftelse ska barnet godkänna det i stället för modern eller vårdnadshavare.

Om det vid senare tillfälle visar sig att bekräftelsen inte är giltig och han inte är far till barnet saknar bekräftelsen verkan mot honom

Om faderskapet fastställs genom dom förklaras han vara far efter en genetisk undersökning som utrett att han är barnets far, det är utrett att det med hänsyn till omständigheterna är sannolikt att barnet tillkommit genom samlag mellan parterna.

Socialnämndens ansvar att fastställa faderskapet

Socialnämnden är skyldig att försöka utreda men som är far till barnet och denna skyldighet gäller fram till att barnet fyllt 18 år. Detta gäller oavsett om fadern fortfarande är vid liv eller ej. Socialnämndens utredningsansvar är alltså mycket långtgående. (2 kap. 1 § FB) I utredningen skall socialnämnden inhämta upplysningar från modern och andra personer (2 kap. 4 § FB). Utgångspunkten för utredningen är i normalfallet moderns uppgifter men socialnämnden är inte bundna av dessa och kan utan moderns medgivande begära in uppgifter från utomstående. Till exempel om hon lämnar bristfälliga uppgifter eller vägrar medverka i utredningen. I sådana fall hämtas dessa uppgifter in med stöd av 19 kap. 2 § offentlighet- och sekretesslag (OSL). Detta görs med syfte att verka för barnets intresse.

Utredning när modern inte medverkar

Om en mor inte vill medverka i utredningen är det viktigt för socialnämnden att i första hand ta reda på varför hon inte vill uppge tänkbar far till barnet. Om skälet till moderns ofrivillighet ligger i att hon är rädd för mannen ska socialnämnden stödja henne i detta. Till exempel genom att utesluta hennes adress på alla handlingar mannen får ta del av och ärendet kan även flyttas över till annan kommun än hennes vistelseort. Dessa möjligheter är något som diskuteras med socialnämnden vid möte med dem.

I vissa fall kan moderns rädsla vara så allvarlig att faderskapsutredningen bör läggas ner. I 2 kap. 7 § 4 punkten FB framgår att utredningen får läggas ner om det finns skäl att anta att den kan vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för moderns psykiska hälsa. Detta sker dock endast i undantagsfall.

Faderskapsutredningen har inte något att göra med hur lämplig han är som far.

Repressalier vid vägran att medverka för att fastställa faderskap.

Om modern utan att ha giltiga skäl för det vägrar att vidta eller medverka till åtgärder för att fastställa faderskapet kan inte underhållsstöd lämnas. (18 kap. 8 § Socialförsäkringsbalken (SFB)) Denna regel tillämpas endast i mycket klara fall av vägran och det krävs att detta utgör en betydande del av anledningen till att faderskapet inte kan fastställas.

Om barnets far kunnat antagas komma att utsätta modern eller barnet för hotelser eller trakasserier har detta godkänts som giltigt skäl för moderns underlåtenhet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har du som hotat mor möjlighet att vägra uppge faderskapet om du har giltigt skäl till detta men i regel väger barnets rätt till att veta vem hens far är tyngre än moderns rädsla för honom. Socialnämnden kan vidta åtgärder för att göra er situation tryggare och därmed se till att han inte har möjlighet att veta vart du bor.

Om du inte kan uppvisa giltig ursäkt till att vägra medverka i utredningen och denna vägran medför att faderskapet inte kan fastställas så förlorar du underhållsstödet för barnet.

Jag rekommenderar dig att prata med din kontakt på socialnämnden och förklara din situation med hoten som du fått från barnets far.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (375)
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest

Alla besvarade frågor (97708)