Underteckning under påverkan av psykisk störning

2013-06-22 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej! Jag undrar om man kan bestrida ett undertecknat dokument (i detta fall ett skuldebrev/revers)? Underteckningen har gjorts av en demenssjuk person? Skulden har avskrivits i och med denna underskrift. Demensutredning har gjorts.
SVAR

Hej och tack för Din fråga!

Enligt lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning är ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde.

Begreppet psykisk störning omfattar bland annat demenssjukdom, men bevisbördan för att en psykisk störning förelåg då underteckningen gjordes åvilar den som gör gällande ogiltighet. Dessutom ska det finnas ett orsakssamband mellan avtalet och demenssjukdomen, vilken ska bevisas d v s att personen inte förstod vad denne skrev under.

Ogiltighetsregler finns även i 3 kap avtalslagen, bl a 31 § som stadgar att om någon ”har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda
tillkommit, icke gällande mot den förfördelade.” Följden blir alltså att avtalet blir ogiltigt om förutsättnngarna är uppfyllda.

Enligt 36 § avtalslagen kan avtalsvillkor vidare jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Skuldebrevet kan alltså förklaras ogiltigt om det kan bevisas vilket sinnestillstånd personen var i då denne undertecknade det enligt vad som redogjorts för ovan. Det hänger alltså på utredningen.

Hoppas att detta klargjorde rättsläget för Dig. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Emina Gaspar-Vrana

Emina Gaspar-Vrana
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?