Uppsägning - vad gäller?

FRÅGA
Hej. Jag blev uppsagd efter 15 år, på "stående fot" praktiskt taget. Chefen gav mig tre veckors lön, som jag vägrade o fick tre månader. Arbetsgivaren vägrar att ge mig kopia på uppsägningen och arbetsgivarintyg. Tyvärr blev jag så ställd och chockad så jag skrev på nåt papper men vet inte vad. Jag är "månadens arbetare", så det känns väldigt personligt. Har inte fått någon varning, det här kom som en blixt från klar himmel. Kommer ingenstans och företaget vägrar att prata med mig. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag kommer inledningsvis gå igenom relevant lagstiftning och vad som gäller vid uppsägning från arbetsgivarens sida, för att sedan diskutera vilka åtgärder som kan vidtas i din situation.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

I detta fall blir Lagen om anställningsskydd (LAS) relevant. Lagen har till syfte att erbjuda skydd för arbetstagaren och inskränker arbetsgivarens möjligheter att säga upp eller avskeda. Denna lag är tvingande och avsteg kan endast göras genom kollektivavtal.

Allmänna regler kring uppsägning

En uppsägning ska vara sakligt grundad (7 § LAS). En uppsägning kan bero på två olika faktorer: arbetsbrist eller personliga skäl. Detta återkommer jag till senare. Nedan har jag sammanfattat de bestämmelser som är allmängiltiga.

För att en uppsägning ska anses vara sakligt grundad ska arbetsgivaren först ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Denna skyldighet innebär att arbetsgivare i första hand ska försöka lösa situationen genom att omplacera arbetstagaren internt.

En uppsägning ska vara skriftlig (8 § LAS). Uppsägningsbeskedet ska också ange vad arbetstagaren ska iaktta om denne vill ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd. Uppsägningsbeskedet ska lämnas eller skickas till arbetstagaren (10 § LAS).

I det fall att arbetstagaren begär att få kännedom om grunden för uppsägningen ska den informationen tillställas arbetstagaren skriftligen (9 § LAS).

Uppsägningstiden beror på hur länge man varit anställd (11 § LAS). Eftersom du varit anställd i 15 år bör uppsägningstiden vara 6 månader.

Huruvida den sakliga grunden är knuten till arbetsbrist eller personliga skäl är relevant då dessa anknyter till olika regler i lagstiftningen. Jag kommer nedan att redogöra för båda.

Arbetsbrist

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren kunna uppge skäl till uppsägningen.

Om arbetsbrist föreligger och en arbetsgivare tvingas säga upp anställda ska detta ske i enlighet med turordningsreglerna i 22 § LAS. Denna turordning ger arbetstagare med längre anställningstid förtur till att få behålla sin anställning.

Personliga skäl

Vid uppsägning på grund av personliga skäl gäller tvåmånadersregeln (7 § 4 st LAS). Uppsägningen får inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till längre tillbaka än två månader.

Vidare ska arbetstagaren underrättas om uppsägningen minst två veckor i förväg (30 § LAS).

Sammanfattning och åtgärder

Du har rätt till ett skriftligt uppsägningsbesked och om du begärt att få kännedom om grunden för uppsägning ska även detta tillställas dig skriftligen. Vidare har korrekt uppsägningstid inte tillämpats, då du sannolikt har rätt till 6 månader. Oavsett om arbetsbrist eller personliga skäl grundat uppsägningen har arbetsgivaren - med bakgrund i de omständigheterna som du angett i din fråga - inte gått tillväga på ett korrekt sätt. Eftersom LAS är tvingande kan arbetsgivaren inte avtala bort dina rättigheter och således bör det dokument du skrivit på inte vara av någon större relevans.

Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till ditt fackförbund. Fackförbundet kan företräda och stödja dig i en tvist med din arbetsgivare och man kan även få juridiskt rådgivning. Vidare kan fackförbundet agera medlare mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och på den vägen uppnå en lösning som båda parter är tillfreds med.

I det fall att du inte är medlem i ett fackförbund kan det vara bra att ta kontakt med en jurist och diskutera hur du ska gå vidare med detta - till exempel skulle ogiltigförklarande av uppsägningen eller skadestånd kunna bli relevant. Vi på Lawline har egna jurister som man enkelt kan ta kontakt med på vår hemsida!

Jag önskar dig stort lycka till och hör gärna av dig vid ytterligare funderingar.

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?