Uppsägning vid provanställning med villkor om uppsägningstid

FRÅGA
Hej!Jag har en provanställning på 6 mån med start 5/10-17.Olika anledningar har lett till att jag blivit sjukskriven med start 19/2-18 fram till 18/3-18. Tyvärr har sjukrivnkngen blivit förlängd fr.o.m 19/3-17 till 30/4-18. Idag när min arbetsgivare fick läkarintyget blev jag uppsagd. Och provanställningen avslutas om 14 dagar alltså 4/4-17. Nu till min fråga, i anställningsavtalet står följande: Tjänsten omfattar prövotid om 6 månader med ömsesidig uppsägningstid om 1 månad. Har dem trotts detta rätt att avsluta min provanställning om 14 dagar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna kring anställningsskydd och däribland uppsägningar samt provanställningar hittar vi i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

I 6 § LAS kan vi läsa att avtal om provanställning får träffas för en tid på maximalt 6 månader. En provanställning övergår till en tillsvidare anställning efter prövotidens slut om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren innan dess meddelat den andre om att anställningen inte ska fortsätta. Vidare framgår att en provanställning även får avbrytas i förtid om inte annat har avtalats.

Enligt 31 § LAS ska den arbetsgivare som inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning underrätta arbetstagaren om detta minst 14 dagar innan prövotidens utgång. Av LAS följer därmed endast en underrättelsetid för provanställningar och inte någon uppsägningstid. Det är dock tillåtet för en arbetsgivare och en arbetstagare att avtala om t.ex. längre underrättelsetid eller en uppsägningstid för de fall provanställningen ska avslutas i förtid av arbetsgivaren.

I ett mål från Arbetsdomstolen (AD 2003 nr 115) behandlades en liknande fråga gällande uppsägningstid vid provanställning. I det fallet bestod utredningen dels av att försöka klargöra om den i anställningsavtalet angivna uppsägningstiden för provanställningen innebar en utökad underrättelsetid eller om den angivna uppsägningstiden gäller då arbetsgivaren i förtid önskar att avsluta provanställningen. Domstolen menade att då det inte i målet framkom att det rörde sig om en utökad underrättelsetid så blev det istället frågan om en uppsägningstid som då gäller för uppsägningar i förtid (dvs att provanställningen avbryts innan prövotiden gått ut). Vidare klargjorde domstolen att uppsägningstiden inte kunde innebära en förlängning av provanställningstiden (vilken enligt huvudregeln i lag max får vara 6 månader). Dvs då en provanställning maximalt får sträcka sig över 6 månader kan en avtalad uppsägningstid inte innebära att provanställningen förlängs.

Om din arbetsgivare haft rätt att agera som hen gjort i ditt fall beror därmed på vilken innebörd villkoret om uppsägningstiden i ditt anställningsavtal haft. Huruvida det var en utökning av underrättelsetiden (dvs att arbetsgivaren ska meddela minst 1 månad i förväg om att provanställningen inte kommer övergå till en tillsvidare anställning) eller om villkoret syftade till att reglera den situation som uppstår då arbetsgivaren vill avsluta provanställningen i förtid får därmed avgörande betydelse.

Om det var frågan om en avtalad utökad underrättelsetid torde det innebär att arbetsgivaren inte haft rätt att handla på det sätt som hen gjort. Men om det bedöms vara en uppsägningstid torde hen ha rätt att avsluta provanställningen på det sätt som gjorts.

Hoppas du fick nytta av detta svar!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll