Vad är straffskalan för grov narkotikasmuggling?

2020-10-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej: Min son är häktat och är misstänk för grov narkotikasmuggling och försök för grov narkotika,m.mJag skulle vill gärna veta hur straffets är, han är 30 år och aldrig haft inga problem med ingen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inte ge svar på vad straffet i just din sons fall kommer att bli, men jag kan redogöra för hur straffskalan för brottet ser ut och inom vilka gränser domstolen måste hålla sig i påföljdsbestämningen.

Vad är straffskalan för narkotikasmuggling?

Den som uppsåtligen utför olovlig in- eller utförsel av narkotika döms för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år (6 § första stycket lag om straff för smuggling).

Om brottet är att anse som grovt döms istället för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två år och högst sju år. Vid allvarlighetsbedömningen ska man särskilt beakta om gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika, om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (6 § tredje stycket lag om straff för smuggling). Under huvudförhandlingen är det åklagaren som till fullo ska bevisa vilket brott som begåtts.

Vad är straffskalan för försök till grov narkotikasmuggling?

Försök till såväl narkotikasmuggling av normalgraden som försök till grov narkotikasmuggling är straffbelagda. Straffet för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott och må ej sättas under fängelse om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller därutöver (14 § lag om straff för smuggling och 23 kap. 1 § brottsbalken).

För det fall man samtidigt döms för flera brott så får man ett gemensamt straff för den samlade brottsligheten. Det allvarligaste brottet brukar då bedömas till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för övriga brott reduceras. Detta kallas för asperationsprincipen. Alla brottet utdöms alltså inte till sitt fulla straffvärde, utan man får en gemensam samlad påföljdsbedömning.

Som anhörig till bl.a. en frihetsberövad person kan man vända sig till vissa organisationer för att få stöd. På Kriminalvårdens hemsida finns flera sådana organisationer listade, du hittar den här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (514)
2021-05-17 Får man föra in medicinsk cannabis till Sverige?
2021-05-17 Vad gäller när en ungdom misstänks för narkotikabrott?
2021-05-14 Narkotikabrott
2021-05-12 Sambors garantställning i förhållande till narkotikabrott

Alla besvarade frågor (92348)