Vad bör vara med i ett avtal?

2021-11-03 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag har fått ett godkännande av ägaren till min granntomt att ta ner tre träd på hans tomt. Han bor inte i huset och besöker det väldigt sällan. Medgivandet har han gett mig via ett skriftligt meddelande på Messenger och jag tänker att jag ska upprätta ett avtal som ger mig rätt att ta ner träden för att vara på den säkra sidan. Vad bör jag tänka på att avtalet ska innehålla?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som bör vara med i ett avtal mellan dig och din granne då han ger dig ett godkännande om att ta ned tre stycken träd på hans fastighet. I det följande går jag först igenom lite allmänna saker att tänka på om avtal och sedan går jag igenom 10 saker som kan vara bra att ha med i ett avtal.

Allmänt om avtal

Först och främst behöver ett avtal inte vara skriftligt för att det ska vara giltigt. Muntliga avtal är exempelvis precis lika giltiga som skriftliga sådana. Det finns nämligen inga egentliga formkrav på hur ett avtal ska se ut. Att din granne via meddelanden ger dig ett godkännande att ta ned hans träd är således lika giltigt som ett avtal som ni upprättat skriftligt sådant.

För att undvika oklarheter är skriftliga avtal dock att rekommendera. För det fall att en eventuell tvist skulle uppkomma mellan parterna efter det att avtalet ingåtts, gör ett skriftligt avtal det mycket enklare att bevisa vad man det är man faktiskt har avtalat om.

En annan sak att tänka på vid ingående av avtal är att minderåriga, d.v.s. personer som ännu inte fyllt 18 år, som huvudregeln inte kan ingå avtal med bindande verkan. Det gäller således att ha koll på att den du ingår ett avtal med är 18 år eller äldre.

Vad som bör vara med i avtalet

1. Rubrik

Det första man möts av när man kollar på ett avtal är dess rubrik. Rubriken har egentligen ingen jättestor betydelse då det främst är innehållet i avtalet som är viktigt, men om en tvist skulle uppkomma och en domstol måste ta sig an att tolka avtalet så är avtalets rubrik en bra vägledningen om vilket syfte avtalet har. Exempel på rubriker i ditt fall skulle kunna vara "Avtal om att ta ned träd" eller "Tillåtelse att ned träd".

2. Inledning

Efter rubriken kan det vara bra att ha med en kort inledning till avtalet där ni vidare beskriver dess syfte. Återigen är detta en del som är bra att ha med just ifall en tvist skulle uppstå och någon måste ta sig an att tolka erat avtal. Här bör ni skriva vad ni avser med avtalet, att det faktiskt är fråga om en tillåtelse för dig att med din grannes godkännande ta ned tre träd på hans tomt. Ju mer information desto bättre! Det skadar aldrig att skriva med en liten bakgrund till avtalet, d.v.s. att du kanske har stört dig på träden och att ni således har haft kontakt med varandra på Messenger tidigare osv.

3. Avtalets parter

Efter inledningen till avtalet är det på sin plats att ange vilka parterna i avtalet är, detta kan verka som en självklarhet för er som ingår avtalet, men återigen är det viktigt att ha med för att undvika eventuella tvister. Så mycket information som möjligt är återkommande en bra utgångspunkt när man skriver avtal, person- och kontaktuppgifter till samtliga parter i avtalet är därför bra att ha med. I ditt fall verkar ni enbart vara två parter så det räcker med era respektive uppgifter.

4. Avtalets föremål

Som jag var inne på tidigare är det viktigt att få med vad avtalet faktiskt avser. I ditt fall handlar det om att ta ned tre stycken träd på din grannes tomt, men ju exaktare du kan vara i din beskrivning desto bättre. Vilka exakta träd är det exempelvis som ska få tas ned. Genom att vara väldigt tydlig och konkret i beskrivningen av föremålet för avtalet minskar risken för missförstånd och alternativa tolkningar.

5. Pris och betalning

Efter att föremålet för avtalet är angett är det viktigt att även ange priset för föremålet. Kanske ska du betala honom en slant för att du får ta ned träden, kanske ska han betala dig, eller kanske ska ingen betalning krävas över huvud taget.

6. Villkor för avtalet

I övrigt kan det även vara bra att ha med vilka villkor som gäller för avtalet. Gäller avtalet kanske bara för en specifik tid, d.v.s. att om du inte tar ned träden innan nästa sommar så ska avtalet inte vara giltigt längre.

7. Dröjsmål

Efter att avtalets föremål, dess pris och villkoren för avtalet är angett är det också bra att komma överens om och skriva ned vad som händer om någon inte presterar sin del av avtalet i tid. För det fallet att ni har kommit överens om betalning kanske betalningsskyldigheten ändå ska infalla, eller inte alls.

8. Fel i avtalets föremål

Utöver vad som händer vid eventuella dröjsmål kan det även vara bra att komma överens och skriva ned vad som händer om någon part inte är nöjd med resultatet. Kanske tar du ned ett träd för mycket, eller ett för lite, eller bara tar ned vissa delar av ett träd så att resultatet blir att det ser fult ut. Vad ska hända i sådana fall? Kanske ska du exempelvis vara skyldig att rätta till det i så fall.

9. Force Majeure-klausul

Mot slutet av avtalet är det även bra att föra in en del om vad som händer vid exceptionella förhållanden (s.k. Force Majeure-situationer) där det händer något oförutsägbart som ligger utanför eran kontroll. I dessa sammanhang brukar man prata om exempelvis naturkatastrofer, större olyckor eller krig, som gör det omöjligt för parterna att kunna prestera i enlighet med avtalet. Vid sådana situationer, ska någon, eller kanske båda parterna, vara friskrivna från att fullfölja sina åtaganden enligt avtalet?

10. Underteckning

Slutligen kommer den troligtvis viktigaste delen av avtalet, nämligen undertecknandet som gör avtalet bindande för parterna. Gör ett utrymme för underteckning och därtill kan det även vara bra med namnförtydligande. Återigen är det bra med så mycket information som möjligt och det skadar därför inte att även ange ort och datum för när undertecknandet av avtalet äger rum.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98575)