Vad får man skriva i en patientjournal?

FRÅGA
En ambulanspersonal skrev i min journal att Jag har alkoholmissbruk. Inget som Vi diskuterade, och är felaktigt. Är detta ok! Känner mig kränkt, och tycker det är olustigt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det kan vara frustrerande att känna att information i sin patientjournal är oriktig. Jag ska dels försöka svara på din fråga om man vad man får och ska skriva i en patientjournal, och dels berätta lite allmänt om vad du kan göra för att försöka åtgärda felet.

Regler om patientjournaler hittar vi i patientdatalagen (PDL). Patientjournal ska föras för alla patienter som söker vård (3 kap. 1 § PDL). Syftet med att föra en patientjournal är att bidra till en god och säker vård för patienten (3 kap. 2 § 1st. PDL). Patientjournalen ska innehålla de uppgifter som behövs för att säkerställa en god och säker vård för patienten (3 kap. 6 § 1st. PDL). Det kan till exempel innebära information om patientens identitet, uppgifter om bakgrunden till vården, uppgifter om ställd diagnos och om bakgrunden till vården med mer (3 kap. 6 § 2st. PDL). Journalen ska alltså innehålla sådana uppgifter som kan vara viktiga för både vården och patienten.

En patientjournal ska dock inte utformas på ett sätt att den utgör en kränkning av patientens personliga integritet. Om du upplever att en uppgift i din journal är kränkande eller felaktig finns det ett par olika saker du kan göra. Om du som patient anser att en uppgift i din journal är oriktig eller missvisande kan du påpeka detta, och det ska då införas som en anteckning i journalen (3 kap. 8 § PDL). Man får aldrig utplåna uppgifter i en patientjournal. Vid rättelse av en felaktighet ska det anges när rättelsen skett och vem som har gjort den (3 kap. 14 § PDL). Oavsett om journalen rättas kommer de gamla uppgifterna alltså fortfarande finnas kvar, även om det då står med en anteckning om rättelsen. Det framgår inte helt tydligt i lagen när en rättelse ska ske, men som utgångspunkt brukar de göras när de upptäcks. Även här gör du alltså klokt i att uppmärksamma vårdgivaren på felet. Ett undantag till huvudregeln om att journalen alltid måste bevaras intakt är regeln om journalförstöring. Du kan ansöka till Inspektionen om vård om omsorg, IVO, som kan besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras. För att det ska vara aktuellt krävs det att du anför godtagbara skäl för din ansökan, att patientjournalen uppenbarligen inte behövs för din vård samt att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen (8 kap. 4 § PDL). Det ska dock nämnas att IVO inte måste bifalla din ansökan.

Känner du dig mycket kränkt av händelsen kan du också anmäla vårdgivaren till IVO. Det finns dock ingen garanti att de tar upp målet. Du kan också vända dig till din regionala patientnämnd med frågor.

Sammanfattningsvis finns journalen till för att underlätta både för dig och vården. I den står sådant som anses relevant för din vård. Anser du att någon uppgift i journalen är felaktig kan du kräva att man för in en anteckning om det, du kan kräva rättelse eller så kan du ansöka till IVO om journalförstöring.

Jag hoppas att det här gav dig svar på din fråga. Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (309)
2021-12-31 Får HVB-hem ge utegångsförbud?
2021-12-30 Kan arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig för fortsatt anställning?
2021-12-13 Har en arbetsgivare rätt att på egen hand kolla upp om en anställd är vaccinerad?
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?

Alla besvarade frågor (98562)