Vad gäller i fråga om arbetsgivarens skadeståndsansvar?

FRÅGA
Jag körde Lastmaskin på ett företag som inhyrd under entreprenör. det blev en skada på traktorn under arbetet. Traktorn är inte var försäkrad, förtaget har inga försäkringar på sina fordon. Är jag skyldig att betala skadan. min ansvarsförsäkring betalaringa skador på försäkringspliktigt fordon. är jag betalningsskyldigFöretaget kräver ersättning från den entreprenör som jag arbetat för. Som i sin tur kräver mig på ersättning
SVAR

Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du arbetar för ett företag som har hyrt ut dig till ett annat bolag hos vilken du har framfört en lastmaskin. Såvitt jag förstår rör det sig alltså om något form av bemanningsupplägg. I samband med utfört arbete (ditt bruk av en lastmaskin) gick en oförsäkrad traktor sönder ståendes hos kunden vilken denne sedermera också äger. Din arbetsgivare krävs nu på ersättning, en kostnad som man i sin tur har begärt att du personligen ska täcka. Mot bakgrund av det nu sagda undrar du därför huruvida du verkligen är skyldig att svara för den ifrågavarande kompensationen. Och den lagstiftning som behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Skadeståndslagen (SkL).

Du har också beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge ett någorlunda träffsäkert svar. I synnerhet i den här typen av skadeståndsärenden. Den fortsatta framställningen kommer därför att bli något generell till sin karaktär.

Allmänna skadeståndsrättsliga principer, vad gäller?

Skadestånd kan vara kontraktuellt och utomkontraktuellt (även kallat utomobligatoriskt). Ett kontraktuellt skadestånd aktualiseras vid krav på ersättning som grundas på ett avtalsbrott medan ett utomobligatoriskt sådant hör till de krav som inte har sin grund i ett kontraktsförhållande. Ett exempel på den senare varianten utgör ett barn som deltar i en oskyldig lek och till följd av denna råkar krossa en fönsterruta hos en granne. En grundläggande förutsättning för uppkomsten av ett skadeståndsansvar är naturligtvis en konstaterad skada och i den förevarande situationen handlar det om en så kallad sakskada. Med en sådan avses en fysisk skada på fast eller lös egendom (exempelvis en traktor), men även förlust av egendom, såväl permanent som tillfällig, är att betrakta som sakskada. Skadeståndsansvar fordrar i mångt och mycket en aktiv handling, vilket således innebär att passivitet i grunden inte utlöser någon skadeståndsskyldighet. Däremot kan eget förgående vållande stundtals leda till en plikt att handla varför den som underlåter att agera när en skada är på väg att inträffa på grund av en tidigare utförd handling (som är direkt orsak till uppkomsten av den fara som håller på att förverkligas) kan bli skadeståndsskyldig. Vidare ska tilläggas att det för skadeståndsansvar fordras att skadevållaren uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) har orsakat den relevanta följden (sakskadan), vilket framgår av huvudregeln i 2 kap. 1 § SkL.

Förutom uppsåt eller oaktsamhet krävs så kallad adekvat kausalitet (kausalitet = orsakssamband), vilket resulterar i två separata bedömningar. Kausaliteten innebär att det måste föreligga ett orsakssamband mellan handlingen (eller den eventuella passiviteten) och den skada för vilken den skadelidande kräver ersättning. Annorlunda uttryckt: Skadan måste utgöra en följd av den ifrågavarande handlingen. Kravet på adekvans tar sikte på själva orsaksförhållandet mellan skadevållarens handling och den uppkomna skadan och betyder att ansvar endast kan bli aktuellt om skadan var någorlunda påräknelig, förutsägbar och/eller typisk (naturlig) i förhållande till handlingen. För att illustrera det ovan anförda kan följande banala och ganska uppenbara skolboksexemplet anges. Den (X) som tillfogar en annan person (Y) kroppsskador för vilka denne sedan tvingas vårdas på sjukhus för undgår förmodligen ansvar i händelse av den skadelidandes (Y:s) död om dennes frånfälle sker till följd av en brand på sjukhuset (och inte på grund av de uppkomna kroppsskadorna). Kausaliteten i det här fiktiva exemplet är förvisso otvetydig. Om X inte hade misshandlat Y hade Y inte hamnat på det sjukhus som sedan drabbades av eldsvådan. Men det går knappast att argumentera för att orsaken till dödsfallet utgjorde en naturlig följd av den förövade misshandeln. Följden (resultatet) var med andra ord inte påräknelig för skadevållaren vid tidpunkten för den skadegörande handlingen (misshandeln). Ett annat sätt att med skadeståndsrättslig terminologi uttrycka detta är att säga att det inte låg i farans riktning att misshandeln skulle leda till den skadelidandes död som ett direkt resultat av en sjukhusbrand.

Din fråga - Har din arbetsgivare något ansvar för den skada du vållade i tjänsten?

Det förtjänas inledningsvis att säga att det är just den här typen av frågor som ofta kräver ingående kunskap om den situation och hela det händelseförlopp som låg till grund för den uppkomna skadan. Här kommer som sagt vårt kommande telefonsamtal att tjäna ett viktigt syfte. Men generellt kan sägas att arbetsgivarens så kallade principalansvar på skadeståndsrättens område är långtgående, vilket naturligtvis utgör en stor fördel för dig. I 3 kap. 1 § 1 st. 1 p. SkL stadgas att den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta person- eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Huruvida du är att betrakta som arbetstagare är egentligen för mig helt ovisst, men jag utgår ifrån att så är fallet. Vidare står det klart att skadan vållades i tjänsten, vilket i princip innebär allt som sker bortom arbetsgivarens ordinarie verksamhet och utom normal arbetstid inte renderar i någon ersättningsskyldighet för densamma. Det ska också tilläggas att framförandet av lastmaskinen måste ha utgjort en för dig sedvanlig arbetssyssla. Om denna klart skulle ligga utanför dina vanliga arbetsuppgifter kan den rättsliga bedömningen möjligen bli en annan. Men avsaknaden av erforderligt försäkringsskydd är enligt min mening en ren nullitet (en icke-fråga). Om din arbetsgivare själv saknar ett välbehövligt försäkringsskydd förtäljer dock inte din ärendebeskrivning, men utgångspunkten får nästan att bli att det förhåller sig på det viset. I vart fall givet det krav som nu har riktats mot dig. Arbetsgivaren driver verksamheten och de risker som eventuellt är förenade med denna ska arbetsgivaren kalkylera för. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet inom organisationen och har, till skillnad från arbetstagaren, god möjlighet att teckna de försäkringar som behövs. Premierna utgör kostnader i verksamheten, vilka sedan enkelt kan beaktas vid prissättningen av varor och/eller de tjänster som denne erbjuder. Det ovan beskrivna synsättet har vunnit stöd i såväl rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) som doktrin (den rättsvetenskapliga litteraturen), vilket följaktligen, och detta utan att i skrivande stund egentligen känna till de närmare detaljerna, utgör grunden till varför det enligt mitt förmenande skulle framstå som orimligt att du personligen ska behöva svara för den inträffade skadan på traktorn. Att denna dessutom hos bolagets kund stod oförsäkrad menar jag inte är ett problem som du äger utan istället är något som får lösas inom ramen för det uppdragsavtal som är slutit med kunden.

Det ska även noteras att jag bedömer att det skadeståndsrättsliga arbetstagaransvar som kommer till uttryck i 4 kap. 1 § SkL inte torde kunna göras gällande i det här fallet. Det fordras nämligen synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse samt omständigheterna i övrigt. Exempel på vad som kan sorteras under begreppet synnerliga skäl är grövre brott och/eller grovt eller upprepat culpöst (vårdslöst) handlande från din sida. Härutöver kan din ställning i organisationen (typ innehav av ledande befattningar) liksom en eventuell ekonomisk stark position föranleda en skadeståndsskyldighet för din del. Men det finns ingenting i nuläget som tyder på att något av ovanstående skulle kunna åberopas av din arbetsgivare. Det måste vidare förtydligas att detta är ett undantag från huvudregeln om arbetsgivarens principalansvar och bestämmelsen i 4 kap. 1 § SkL aktualiseras mycket sällan i praktiken.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på onsdag den 23/9 kl 11.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?