Vad gäller om avtalad uppsägningstid avviker från LAS?

FRÅGA
Vad går före, det enskilda anställningsavtalet eller LAS? Hej, Vi har en anställd som efter ca ett års anställning sagt upp sig. Vi saknar kollektivavtal och i det enskilda anställningsavtalet står det "ömsesidig uppsägningstid om tre månader eller sådan annan längre uppsägningstid för Bolaget som följer av tvingande lag". Vi anser att vi ingått ett avtal där personen godkänt 3 månaders uppsägningstid, medan personen i fråga säger att denne inte borde ha mer än en månads uppsägning och hänvisar till LAS. Vad gäller egentligen, avtalet vi ingått med varandra eller LAS?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Uppsägningstid regleras i 11 § LAS. Av lagrummet framgår att för både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Arbetstagaren kan ha rätt till längre uppsägningstid beroende på hur länge hen har arbetat (se 11 § andra stycket LAS) men detta blir inte relevant i ditt fall. Parterna får dock avtala om att annan uppsägningstid ska gälla.

När man avtalar om saker som avviker från bestämmelserna i LAS är det viktigt att tänka på att lagen är tvingande till arbetstagarens fördel. Med detta menas att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen (se 2 § andra stycket LAS).

Att ni har avtalat om en längre uppsägningstid för arbetstagaren än vad LAS kräver anses dock inte innebära att ni på sådant sätt har inskränkt eller upphävt dennes rättigheter enligt lagen. Tvärtom innebär en längre uppsägningstid för arbetstagaren ett starkare skydd än vad LAS erbjuder. Om den enskilde arbetstagaren skulle anse att en längre uppsägningstid är till nackdel för denne spelar detta ändock ingen roll. Det framgår av praxis från Arbetsdomstolen att bedömningen av vad som är till nackdel för arbetstagaren görs objektivt, detta innebär att vad en specifik arbetstagare anser vara bäst för denne inte tillmäts någon betydelse (se t.ex. AD 1977 nr 56).

Min bedömning är alltså att en uppsägningstid på tre månader ska gälla för er anställde i enlighet med ert avtal. Detta torde gälla mot bakgrund av resonemanget ovan och även med beaktande av grundprincipen om att avtal ska hållas.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84259)