Vad händer med bostadsrätten om ens sambo dör?

2021-07-14 i Sambo
FRÅGA
Hej. Jag och min sambo har två barn tillsammans och jag har en son sedan tidigare förhållande. Vi bor i en bostadsrätt som min sambo köpte innan vi blev tillsammans. Vad händer om min sambo plötsligt dör. Vem ärver honom? Vad händer med lägenheten? Barnen är omyndiga. Kan jag sälja lägenheten för att köpa något större/annat till mig och barnen eller är pengarna och bostadsrätten låst till barnen?
SVAR

Hej, tack för din fråga

Jag kommer att svara på dina frågor var för sig så att det blir lättare att hänga med. I mina svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns ett samboavtal som reglerar hur bodelningen ska gå till eller ett testamente som reglerar vad som händer om en av er avlider först. Jag kommer avsluta med att ge dig råd angående vad ni bör göra i ert situation.

Ärver jag något av min sambo när hen går bort?

Sambor ärver inte varandra. Det som händer istället är att den efterlevande sambo har rätt att begära bodelning (Se 2 § sambolagen och 18 § sambolagen). Begäran om bodelning ska då framställas inom ett år från dödsfallet (8 § sambolagen). Om man är den som äger det mesta av samboegendomen är det mest förmånliga att inte begära bodelning som efterlevande sambo. Däremot om man är den som äger minst av samboegendomen så bör man begära bodelning dels eftersom man har då rätt till hälften av samboegendomen efter avdrag för skulder oavsett vem som äger samboegendomen (se 12-13 §§ sambolagen). Dels så har också den efterlevande sambo rätt att vid bodelning få ut så mycket av samboegendomen efter avdrag för skulder att det motsvarar två gånger vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet, som framgår av 2 kap. 6–7 §§ socialförsäkringsbalken (se 18 § sambolagen). Med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk (se 3 § sambolagen). Allt annat som inte är samboegendom är var och ens enskilda egendom och den avlidnes enskilda egendom tillsammans med dennes andel av samboegendomen ska gå till den avlidnes arvingar. I det här fallet är era gemensamma barn din sambos arvingar och båda ska få lika stor del av kvarlåtenskapen efter din sambo (se 2 kap. 1 § ärvdabalken).

Vad händer med lägenheten?

Av din fråga framgår att din sambo köpte bostadsrätten innan ni blev tillsammans. Det innebär att i och med att bostadsrätten inte införskaffades för gemensamt bruk så räknas inte bostadsrätten som samboegendom (se 3 § sambolagen). Dock kan man som efterlevande sambo överta bostadsrätten även om den inte utgör samboegendom om man har stor behov av bostaden, vilket du lär ha i och med att ni har barn tillsammans och om du dessutom kan betala ett marknadsmässig pris till dödsboet (se 18 § sambolagen och 22 § sambolagen).

Kan jag sälja lägenheten för att köpa något större/annat till mig och barnen eller är pengarna och bostadsrätten låst till barnen?

Eftersom båda era gemensamma barn är underåriga är du vårdnadshavare (10 kap. 1 § Föräldrabalken). En förmyndare förvaltar den omyndiges tillgångar och företräder denne i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 § Föräldrabalken). Med detta menas att om situationen skulle vara sådan att din sambo avlider innan era barn hinner fylla 18, kommer du vara förmyndare och fatta beslut avseende barnens andel av arvet, så länge det inte är olämpligt att du gör det. I det fall kan någon annan förordnas som förmyndare (10 kap. 3 § 2 stycket Föräldrabalken). Dock om barnens andel av arvet överstiger åtta prisbasbelopp (380 800 kr för 2021 ) så krävs överförmyndarens samtycke till vissa placeringar till exempel i aktier och försäkringar. Placering i de flesta fonder kräver dock som regel inte samtycke av överförmyndaren. Om barnens andel av arvet överstiger åtta prisbasbelopp är du skyldig att anmäla detta till överförmyndaren och du är redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden. Dessutom gäller att om barnet får pengar genom arv och beloppet är högre än ett prisbasbelopp ska utbetalaren sätta in pengarna på ett spärrat konto på banken. Överförmyndarens tillstånd krävs både för att sälja bostadsrätten och för att köpa en ny bostadsrätt.

Vad bör ni göra?

Det bästa vore om ni gifter er. Det eftersom om ni är gifta så spelar det ingen roll att din sambo köpte bostadsrätten innan ni blev tillsammans, den ingår i bodelningen vid hans död om ni inte skriver ett äktenskapsförord och du har då rätt till hälften av värdet av bostadsrätten efter avdrag för skulder vid bodelningen efter hans död (se 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken och 11 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken). Dessutom så ingår inte bara bostaden och bohaget som din man har köpt in i bodelningen utan det är allt hans egendom. Och när det gäller dina barns andelar av arvet efter honom så har du fri förfoganderätt om ni gifter er och dina barn får ärva när båda har dött. Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit. Ett annat alternativ är att ni skriver ett testamente, dock enligt lag så får man inte testamentera bort sina bröstarvingars, det vill säga sina barns laglott. Andra arvingar som till exempel syskon och föräldrar går att göra arvlösa genom testamente. Med laglott menas hälften av andelen av arvet som enligt lag tillkommer bröstarvingen (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Det ni också kan göra är att teckna en livförsäkring och göra varandra till förmånstagare.

Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente eller samboavtal rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra Vasquez
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (500)
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?
2021-08-14 Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (95721)