Vad händer om en person med demenssjukdom ingått äktenskap?

FRÅGA
Hej,Ponera att kvinna, 88 år, gifter sig med man 72 år.Sonen får veta, först i efterhand, att äktenskap har ingåtts.Kvinnan har en dokumenterad demenssjukdom och sonen är hennes förvaltare.OM äktenskap ingås och sonen får veta detta först i efterhand: vad kan han göra åt saken då? Kan äktenskapet hävas?Jag vet att vigselförrättaren har en skyldighet att bedöma så att parterna förstår innebörden av att ingå äktenskap. Men OM hen inte anar och tar reda på att det finns en dokumenterad demenssjukdom med i bilden, vad händer då? Om äktenskap redan har ingåtts ? Kan äktenskapet hävas? Blir vigselförrättaren ansvarig? Etc...
SVAR

Hej, och tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga!

Kan äktenskapet hävas?

Ett äktenskap kan upplösas antingen genom en äktenskapsskillnad eller vid ena makens dödsfall (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Det är möjligt att genom en äktenskapsskillnad upplösa äktenskapet i det aktuella fallet, men det rör sig inte om hävning. Som förvaltare kan det vara möjligt att ansöka om en skilsmässa, men det är beroende av hur långt förvaltarens uppdrag sträcker sig (RH 2008:33).

Det kan därför vara möjligt för förvaltaren att ansöka om en skilsmässa. Detta är dock beroende av hur långt förvaltarens uppdrag sträcker sig.

Möjlighet att äktenskapet är ogiltigt

Vad gäller en vigsel så är det vissa formkrav som behöver vara uppfyllda för att den ska vara giltig. Dessa går att finna i bland annat 4 kapitlet 2 § äktenskapsbalken. Högsta domstolen har i ett avgörande kommit fram till att bristande rättshandlingsförmåga inte räcker gör att grunda ogiltighet. Det finns däremot ett begränsat utrymme för att göra en vigsel ogiltig. Det krävs att en parts vilja ska ha brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att det saknas samtycke (NJA 2010 s. 648). En person med demens har inte rättshandlingsförmåga men det saknar enligt Högsta domstolen någon större betydelse vad gäller äktenskapets ogiltighet. Det som är avgörande är om det varit tillräckligt uppenbart att kvinnan inte har velat ingå i äktenskapet trots att hon vid ingåendet sagt ja.

Att personen har en dokumenterad demenssjukdom behöver inte innebära att äktenskapet är ogiltigt. Skulle det däremot vara så att personens vilja har brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att det saknas samtycke så kan äktenskapet bedömas vara ogiltigt.

Kan vigselförrättaren bli ansvarig?

Det kan här eventuellt bli fråga om tjänstefel. För att vigselförrättaren ska kunna hållas ansvarig krävs det att den har agerat antingen uppsåtligen eller oaktsamt. Med oaktsamhet menas vårdslöshet eller slarv. Skulle det vara så att man bedömer handlingen som ringa, det vill säga mindre allvarligt, så kommer vigselförrättaren inte att hållas ansvarig (20 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Då jag inte vet exakt vilka omständigheter som föreligger är det svårt att bedöma om det är ringa eller inte. HD har dock i ett fall där det rörde en senildement person, dömt att man inte bör dömas till ansvar för tjänstefel som vigselförrättare. Dock hade vigselförrättaren där talat med två olika personer till skillnad från i situationen du beskriver (NJA 1994 s. 108).

Vigselförrättaren kan hållas ansvarig för tjänstefel. Detta är dock beroende av hur oaktsamt personen har agerat.

Är det något mer du undrar över är du alltid välkommen att skicka in en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98481)