Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?

2021-10-09 i Köplagen
FRÅGA
Hej har köpt en båt från (enligt säljaren från 1937) men hittar ett dokument so säger att den byggdes 1915. Så den är 22 år äldre och alltså mer problem med hål i skrovet mm. Kan mam häva köpet eller få reduserat pris?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du köpte en båt och att säljaren angav att båten byggdes 1937. Du har hittat bevis som enligt dig tyder på att båten i själva verket byggdes 1915 och således är betydligt äldre än vad säljaren angav. Nu undrar du om vilka åtgärder du kan vidta gentemot säljaren p.g.a. detta. Din fråga är köprättslig och regleras i Köplagen (KöpL). Jag går först igenom förutsättningarna för att det som man har köpt ska anses vara felaktigt och vilka påföljder som då blir aktuella, var på jag gör en bedömning av din situation.

Förutsättningarna för att köpt egendom är felaktig

För att kunna vidta köprättsliga åtgärder gentemot en säljare, måste man först konstatera att egendomen som man har köpt är felaktig. När en vara är att anse som felaktig bestäms enligt reglerna i 17-21 §§ KöpL.

En vara är enligt 17 § 1 st. KöpL felaktig om den i fråga om bl.a. art, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som har avtalats. Enligt 17 § 2 st. KöpL är en vara vidare felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. Sist är en vara enligt 18 § KöpL även felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat vid före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

En viktig omständighet vid bedömningen av om en vara är att anse som felaktig eller inte, är om köparen kände till omständigheten. Enligt 20 § 1 st. KöpL får köparen nämligen inte såsom fel åberopa vad han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Vidare gäller att en köpare enligt 20 § 2 st. KöpL inte såsom fel får åberopa det han eller hon borde ha upptäckt när denne undersökte egendomen. Samma sak gäller för sådant som köparen borde ha upptäckt när han eller hon underlät att undersöka egendomen trots säljarens uppmaning om att göra det. Det finns alltså ingen undersökningsplikt för en köpare, men om en undersökning vidtas eller en undersökning inte vidtas trots att säljaren uppmanar till det, får fel som borde upptäckas vid en sådan undersökning inte åberopas.

Påföljder om den köpta egendomen är felaktig

Om man har konstaterat att den köpta egendomen är felaktig, kan köprättsliga påföljder vidtas gentemot säljaren. I ditt fall är påföljderna avhjälpande och omleverans inte relevanta, varför jag går igenom förutsättningarna för prisavdrag och hävning istället. Påföljder kan överhuvudtaget inte göras gällande om köparen inte enligt 32 § KöpL inom skälig tid efter upptäckten av felet reklamerar det hos säljaren.

I de fall då avhjälpande och omleverans inte är aktuellt, kan köparen enligt 37 § KöpL kräva prisavdrag eller hävning. Hur ett prisavdrag ska beräknas anges i 38 § KöpL och innebär i princip att prisavdraget ska motsvara samma procent av priset som varans värdeförlust på grund av felet utgör av varans totala värde. Angående hävning är detta enligt 39 § KöpL endast möjligt om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Bedömning av din situation och rekommendation

I ditt fall beskriver du att säljaren uppgav att båten var byggd 1937 och att du efter köpet hittade ett dokument som tyder på att båten i själva verket byggdes 1915 och således är 22 år äldre än vad köparen hade uppgivit.

Jag gör följande bedömning. Säljaren hade vid köpet uppgivit att båten var byggd 1937, vilket visade sig inte vara fallet. Detta innebär att båten i enlighet med 18 § KöpL inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat till dig före köpet. Båtens ålder en är en sådan omständighet som kan antas ha en inverkan vid ett båtköp. Därför är båten i enlighet med 18 § KöpL att anse som felaktig. Det går också att påstå att båten är felaktig i enlighet med 17 § KöpL eftersom båten i fråga om art inte stämde överens med vad ni hade avtalat. Oavsett anledning är båten att anse som felaktig.

Felet kan dock bara åberopas om du inte uppfyller villkoren i 20 § KöpL . Om du inte undersökte båten och säljaren inte uppmanade dig att göra det, kan du åberopa felet. Om du däremot undersökte båten eller underlät att undersöka den trots säljarens uppmaning, är det en annan sak. Då kan du inte åberopa felet om du borde ha upptäckt det vid en undersökning av båten. Jag bedömer dock att ett avvikande produktionsår inte är en sådan sak som man vid en undersökning nödvändigtvis borde upptäcka. Det beror dock helt på om båtens tillverkningsår syns på ett eller flera ställen på båten eller om det annars är uppenbart att båten inte kan vara från det avtalade året. Hade båten varit byggd efter 1998, skulle min bedömning nog se annorlunda ut. Båtar byggda efter 1998 ska ha ett WIN-nummer genom vilket uppgifter om båten, inklusive tillverkningsåret, enkelt kan sökas upp av en intressent. Att framgångsrikt åberopa fel tillverkningsår i en båt från efter 1998 är nog mycket svårare än i ditt fall.

Eftersom båten i ditt fall också i undersökningshänseende är felaktig, kan du vidta köprättsliga åtgärder gentemot säljaren. Min rekommendation är att du snarast tar kontakt med säljaren och meddelar vilket av alternativen, prisavdrag eller hävning, som du föredrar. Det är sedan upp till er att träffa en överenskommelse om lämpligt prisavdrag eller hävning. Kan ingen överenskommelse mellan er träffas, kan du stämma säljaren i tingsrätten.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1444)
2021-12-04 Prishöjning efter träffat avtal
2021-12-04 Vad händer då en köpare upptäcker fel på vara efter riskövergången?
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport

Alla besvarade frågor (97716)