Vad krävs för att bli häktad, vilken bevisning krävs?

FRÅGA
Hej. En bekant till mig sitter häktad för grovt narkotika brott, polisen omhändertog hen efter 9 månader efter misstanken av "händelsen". Nu är hen på häktet för att vänta till nästa häktningsförhandling. Hur starka måste bevisen vara för att någon ska bli dömd eller vidare häktas? Ifall åklagare inte hittar nya bevis, kan hen vidare hållas i häktet? Med tanke på att hen är misstänkt för en händelse som hänt för över 9 månader sen, hur kan man hitta bevis på något som är så gammalt? Hen har fotobevis samt Alebi att hen varit med en viss person samt på en stor fest den angivna datumet för grovt narkotikabrott? Är det tillräckligt med bevis för att släppa hen? Vet att det är väldigt komplicerat när jag skriver men jag Jag hoppas jag har gjort mig förstodTacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


Häktningsfrågan är relativt komplex, jag kommer därför inledningsvis berätta om hur häktning fungerar för att efter det mer gå in på.

Vad krävs för att bli häktad?

Regler om häktning hittar vi i rättegångsbalken (RB). I det tjugofjärde kapitlets första paragraf ställs rekvisit (villkor) upp som behöver uppfyllas för att häktning ska kunna ske. Indivi­den måste först och främst vara misstänkt på sannolika skäl vilket är den högre graden av misstanke, (även skälig misstanke kan i vissa fall räcka, men det går jag inte in på djupare här). För brottet måste det vidare vara föreskrivet fängelse i ett år och att det finns risk för att den misstänkte:

- avviker eller på annat sätt undviker lagföring och straff (flyktfara)
- undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen (kollusions ­fara)
- fortsätter med sin brottsliga verksamhet (recidivfara)

Tvåårsregeln

I andra stycket beskrivs den så kallade tvåårsregeln vilken presumerar häktning i de fall där det inte är föreskrivet lindrigare straff än två år för det misstänkta brottet, såvida det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas. Tvåårsregeln har sin grund i att de tidigare nämnda riskerna som regel kan anses föreligga vid allvarligare brottslighet, men även för att det i vissa fall skulle anses stötande om gärningsmannen släpptes trots att ingen annan grund för häktning fanns.

Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen säger att häktning endast får ske om skälen för häktningen uppväger det intrång och men som häktningen innebär för den häktade eller något annat motstående intresse. Detta är ett subjektivt rekvisit och vad som anses vara proportionerligt är olika från fall till fall. Faktorer som vägs in är bland annat allvarligheten och brottets art, den misstänktes personliga för­hållanden och hur lång tid häktningen pågått.

En lång häktningstid i sig behöver inte innebära att en häktning är oproportionerlig utan vikt läggs snarare vid varför häktningstiden blivit lång, det finns ofta större chans att bli släppt om dröjsmålet inte beror på en själv utan andra i målet. (Se bland annat NJA 2019 s. 741 och Ö 5339-20)

Hur länge kan man vara häktad, kan man bli häktad lång tid efter brottet?

Sverige har ingen gräns för hur länge man kan vara häktad, något vi fått stark kritik från FN:s och Europarådets tortyrkommittéer för. Det krävs heller ingen ny bevisning för att hålla någon häktad. Åklagaren kan hävda att det är en komplicerad utredning, svårutredd utredning och rör sig om grov brottslighet, och på denna grund behöva hålla personer häktade.

När händelsen skedde spelar heller ingen roll för häktningsfrågan mer än att ju längre tid som gått för ett mindre allvarligt brott, desto mer talar emot häktning. Detta brukar lösas automatiskt då man ofta prioriterar grov brottslighet i längre utredningar. Det finns fall där personer häktats decennier efter brottet.

Hur starka måste bevisen vara för att bli häktad och för att bli dömd?

Som jag skrivit ovan krävs det för häktning att personen är misstänkt på sannolika skäl. Det är svårt att sätta en exakt definition på vilken mängd bevis som krävs då det skiljer sig från fall till fall, men sägas kan att domstol kommer fram till att skälen som personen är misstänkt på är sannolika. Det krävs ofta något som binder personen till brottet i form av vittnesmål eller teknisk bevisning. Denna misstankegrad måste finnas under hela tiden häktningen pågår. Om åklagaren kommer fram till att personen inte längre är misstänkt så måste häktningsbeslutet hävas.

Har personen motbevis så kan detta såklart presenteras för rätten, detta skulle i så fall kunna höja tröskeln för att det ska finnas sannolika skäl, alternativt tvinga åklagaren att hitta annan bevisning.

Hur starka måste bevisen vara för att bli dömd?

För att bli dömd är beviskraven mycket högre. Anledningen till detta är att samhället ansett att en dom får långtgående följder och kan påverka individen en lång tid framöver. Därför vill man vara mer säker på att personen som döms faktiskt begått brottet. På grund av detta krävs det för att dömas att det är "ställt utom rimligt tvivel" att personen begått brottet. Det ska alltså inte finnas något rimligt tvivel. Ofta innebär det att åklagarens version framstår som styrkt, det får heller inte finnas någon alternativ version som gör att det finns rimligt tvivel kring om huruvida gärningen begåtts.

Ditt fall

Din bekanta sitter häktad för grovt narkotikabrott, det är ett mycket allvarligt brott med minst två år i straffskalan. Detta innebär att det finns en presumtion för häktning enligt tvåårsregeln. Det krävs att något skäl för häktningen egentligen inte behövs så länge personen är på sannolika skäl misstänkt. Hon kan därför bli omhäktad var fjortonde dag till dess att hon släpps, alternativt döms och övergår till fängelse.

Din bekanta har blivit tilldelad en offentlig försvarare. Försvararen kommer se till att klientens rättigheter tas tillvara. Om din bekanta har alibi eller annan bevisning så har hen förhoppningsvis berättat detta för sin försvarare som då kan presentera detta för rätten. Det är svårt att säga om ett fotobevis skulle släppa henne. Såvida det inte är på exakt samma klockslag på två vitt skilda platser kanske domstolen bedömer att brottet ändå kunnat ske. Det kommer i slutändan vara en bevisvärderingsfråga.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (255)
2021-09-18 Kan en väktare eller butikspersonal kvarhålla en person?
2021-09-17 Var ansöker man om ersättning när man suttit oskyldigt häktad?
2021-08-22 Häktningsort
2021-08-19 Vilken ersättning har man rätt till om man suttit häktad?

Alla besvarade frågor (95732)