Vem får vara ombud i ett tvistemål?

FRÅGA
Hejsan. Jag och pappan till våra barn ligger i vårdnadstvist. Pappan har en advokat i stockholm som han är kusin med. Får han ha han som advokat? Blir inte de jäv? Tack på förhand.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Gällande rättegångsombud i tvistemål finns det reglerat i 12 kap. rättegångsbalken (RB). De krav på ombudet som ställd upp är att ombudet med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare erfarenheter är lämplig att vara ombud i målet. Ombudet måste dessutom vara myndig, inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller satt i konkurs, (12 kap. 2 § RB). Det framgår i din fråga att pappan är kusin med advokaten. Det förhållande att pappan är släkt med ombudet har alltså ingen inverkan på vem som får företräda pappan.

Angående jäv

Jäv kan förekomma om en person som besitter en yrkesroll, där denne ska fatta opartiska beslut, ska besluta kring en fråga för någon anhörig eller närstående. Det kan exempelvis handla om en tjänsteman på en myndighet som ger ett gynnande beslut åt en anhörig eller avslår en ansökan från en som denne inte tycker om. Skulle en jävssituation uppstå så måste den som är beslutsfattare lämna över ärendet till en kollega. I rätten kan en domare anses vara jävig om någon av parterna i målet är bekant med domaren.

Gällande advokater är det så att denne inte har någon hänsyn att beakta gentemot släkt-/bekantskap med sin klient. Det kan aldrig anses gynnande i rättslig mening då advokatens i sin yrkesroll redan är partisk, då advokaten ska försvara sin klient oavsett vilket band denne har till sin klient.

Jävssituationer kan alltså enbart uppstå när en person ska fatta ett beslut (såsom vid myndighetsutövning) över en annan person, och inte för advokater i ombudsroll.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (115)
2021-01-22 Mot vem ska en talan väckas vid krav riktade mot ett dödsbo?
2020-12-20 Vad händer om målsägande avlider?
2020-12-12 påverkas en målsägandeprocess av att man tidigare dömts föt brott?
2020-11-23 Är en juriststudent ett lämpligt ombud i en rättegång?

Alla besvarade frågor (88342)