Vi har tidigare fått uppskov på kapitalvinst från bostadsrätt, efter att vi skilt oss har jag fått den nya bostaden genom bodelning, ska jag betala uppskovsbeloppet?

2018-10-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Min exmand og jeg har for flere år siden solgt hus, købt en lejlighed og fået uppskov 50-50% imens vi stadig var gifte. Nogle år senere har vi købt endnu en lejlighed sammen. Sidste år er vi blevet skilt. Vi har lavet en bodelingsaftale således at jeg har overtaget den første lejlighed sammen med alle lån der hører til den og han har overtaget den anden lejlighed og tilhørende lån. Vi er blevet enige om at vi beholder hver vores del af uppskovet. Nu vil skatteverket føre hele uppskovet over på mig. Først har de påstået at jeg har fået lejligheden ved benefikt fång og derfor skal overtage hele uppskovet. Når den påstand har vist sig at være forkert, skriver de at reglerne er som det er og hele uppskovet skal føres på mig fordi jeg har overtaget den lejlighed der hæfter ved uppskovet. Jeg synes at det er totalt urimeligt og ved ikke hvad jeg skal gøre. Kan jeg gøre noget og i så fald hvad? På forhånd tak, venlig hilsen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppskov

Uppskovsbelopp kan man erhålla efter försäljning av bostad, förutsatt att man flyttar in i en ny bostad (ersättningsbostad). PÅ detta sätt undgår man beskattning för den kapitalvinst man gör i samband med försäljningen. Uppskovsbeloppet är i realiteten en skatteskuld och inte en egentlig tillgång man kommer kunna använda till att lägga på andra saker. Man har helt enkelt fått uppskov med skatten och i det fall bostaden säljs/avyttras i ett senare skede, ska detta återföras till Skatteverket för beskattning, såvida man inte ännu en gång förvärvar en ny bostad.

Uppskov vid bodelning

Fråga är huruvida bodelning anses vara en avyttring av bostad. Bestämmelserna härom finns i 47 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).

Regeln innebär att det inte längre är möjligt att ta över ett uppskovsbelopp om man förvärvar en fastighet eller en bostadsrätt genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Sådan äganderättsövergång ska när det gäller uppskovsreglerna räknas som en avyttring och alltså utlösa uppskovsbeloppets återföring till beskattning (prop. 2007/08:27, 2007/08:SkU10, SFS 2007:1419). Det finns emellertid vissa undantag. I detta fall aktualiseras undantaget i 47 kap. 11 § tredje stycket IL – "Avyttring anses inte heller ha skett vid övergång genom bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död".

Av frågeställningen framgår det, att du erhållit bostaden i bodelningen i samband med separationen. Uppskovsbeloppet ska i sådana fall inte återföras till Skatteverket för betalning. Eftersom det inte skett en avyttring kommer alltså uppskovet "följa" bostaden. Det stämmer alltså som Skatteverket säger, att uppskovsbeloppet ska överföras till den nya ägaren - dig. Den make som "bodelas" ut blir alltså fri från sitt uppskov. Av denna anledning brukar uppskovet delas mellan makarna och den överlåtande maken kompenserar således den övertagande maken med halva uppskovsbeloppet.

Slutsats

Vid avyttring av ersättningsbostad ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Med avyttring likställs när bostaden övergår till någon annan genom bodelning. Avyttring anses inte ha skett vid övergång genom bodelning med anledning av upphörande genom äktenskapsskillnad.

Du ska påföras uppskovet. Men din före detta make kan ersätta dig med halva uppskovet. Du behöver inte betala uppskovet nu. Det förutsätter dock att du köper en ny bostad, annars ska du betala uppskovet nu.

Jag rekommenderar att du skriver ett avtal med din före detta man avseende att han ska ersätta dig med halva uppskovsbeloppet. Vi på Lawline kan hjälpa er med det!

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (72)
2021-04-17 går det kvitta skatt på vinst för husförsäljning mot köpa ny fastighet?
2021-04-15 Måste man stå på lagfarten för att begära uppskov?
2021-04-12 Uppskov av skatt vid avyttring av privatbostadsrätt som inte är permanentbostad
2021-03-21 Kan jag köpa nytt hus utan att behöva betala skatt?

Alla besvarade frågor (91347)