Vilka påföljder blir aktuella vid dröjsmål enligt köplagen)

2019-10-26 i Köplagen
FRÅGA
Företag 1 har sålt en standardbil till företag 2. Betalningen är i dröjsmål. Vilka rättigheter har dessa och i vilka förutsättningar kan de utöva dessa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vid köp av lös egendom mellan två företag/näringsidkare är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § första stycket KöpL samt 4 § KöpL).

Om säljaren är i dröjsmål, det vill säga att varan inte avlämnats alls eller att det gjorts för sent, kan köparen under olika förutsättningar göra gällande en rad olika påföljder (se 22 § KöpL).

Fullgörelse
Köparen får hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse av säljaren. Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet (se 23 § första stycket KöpL). Orsaken till att säljaren hindras är irrelevant men regeln tar närmast sikte på principen om att ingen kan förpliktas att fullgöra det omöjliga. Det ska alltså ganska mycket till för att säljaren ska kunna åberopa detta. Observera även att köparen förlorar rätten att kräva fullgörelse om hen väntar orimligt länge med att framställa kravet (se 23 § tredje stycket KöpL).

Hävning
Köparen har en rätt att häva köpet vid dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (se 25 § första stycket KöpL). Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras efter en helhetsbedömning, bland annat typen av köp, om köparen är beroende av att varan levereras vid en viss tidpunkt, samt hur en köpare i allmänhet hade uppfattat en motsvarande situation. Väsentligheten för köparen måste även ha varit synbar för säljaren, förmodligen måste synbarheten för säljaren ha förelegat när köpeavtalet ingicks.

Skadestånd

Köparen kan även vid dröjsmål kräva skadestånd av säljaren (se vidare 27 § KöpL). Säljaren har här ett kontrollansvar, vilket innebär att för att undgå att bli skadeståndsskyldig måste säljaren visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll, som säljaren inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med vid köpet och vars följder säljaren inte heller kunde ha undvikit eller ha övervunnit. Säljaren måste visa att alla dessa rekvisit är uppfyllda för att undgå skadeståndsansvar, säljarens kontrollansvar är med andra ord ett ganska tufft ansvar och det ska relativt mycket till för att säljaren ska gå fri. Om man som köpare lidit skada av ett dröjsmål har man således goda möjligheter att kräva ersättning.

Reklamation i vissa fall
Om köparen vill häva köpet eller kräva skadestånd då varan avlämnades för sent måste köparen även reklamera köpet inom skälig tid, annars förlorar köparen rätten att kräva dessa påföljder (se 29 § KöpL). Att märka är att detta bara gäller om varan avlämnades för sent och alltså inte om varan inte avlämnats alls. I ett sådant fall finns det inte något krav på att reklamationen sker "inom skälig tid".

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1241)
2020-10-24 Fel i vara och hävning
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?

Alla besvarade frågor (85438)