Villkorat köp av lös egendom

2021-06-29 i Avtal
FRÅGA
Hej, var till ett företag igår och skulle köpa en grävmaskin och skrev på ett köpeavtal på en maskin. Dom skulle hjälpa till med finansiering men verkar inte få igenom finansieringen vilket gör att jag inte kommer kunna betala den. Vad händer med köpeavtalet, kan jag ångra köpet eller avbryta det? Jag är företagskund och inte privatkund.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar främst köplagen. Detta eftersom båda parterna har agerat i egenskap av näringsidkare. Det gäller också ett köp av lös egendom, då det du avsett att köpa är en grävmaskin.

Kan man villkora ett köp?

Frågan som ligger närmast till hand att besvara är huruvida det är möjligt att villkora ett köp. Exempelvis är det inte sällan att ett husköp villkoras, då det oftast är en kostsam investering som är beroende av att lån beviljas. Det handlar alltså om att en part (exempelvis du) endast kan genomföra sina förpliktelser enligt köpeavtalet om ett visst villkor (delfinansieringen) är uppfyllt.

En liknande situation kan nog anses föreligga vid ett köp av en grävmaskin, vars pris kan uppgå till en beaktansvärd summa.

Enligt 3 § Köplagen så gäller avtalsfrihet mellan parterna, d.v.s. så är det i första hand upp till parterna att bestämma om vilka villkor som ska gälla. Köplagen gäller alltså endast i den utsträckning som köpeavtalet inte har reglerat förhållandena. Oftast framgår det i köpeavtalet vilka villkor som gäller och vilka följder som kan aktualiseras vid avtalsbrott, men då jag inte vet hur just ert avtal ser ut så kommer jag utgå från köplagens lagtext istället.

Om det är så att ni ingått ett avtal där det framgår att köpet ska delfinansieras av företaget så torde deras oförmåga att finansiera köpet möjliggöra (1) stoppningsrätt och/eller eventuellt (2) hävning för dig.

Det finns en möjlighet att åberopa (1) stoppningsrätt, vilket innebär att en part får vägra att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet (exempelvis att betala för varan) om förhållanden talar för att säljaren inte kommer kunna uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, se 61 § Köplagen. Att du hade räknat med att säljaren skulle delfinansiera köpet torde vara ett sådant förhållande och möjliggör således stoppningsrätt. Detta förutsätter att varan (grävmaskinen) inte har kommit köparen tillgodo, vilket den inte heller verkar ha gjort.

Stoppningsrätten innebär således att du kan hålla inne din prestation (betalningen) tills säljaren kan prestera sin del av avtalet (delfinansieringen och leveransen av grävmaskinen).

Det finns också en möjlighet enligt 62 § Köplagen att begära hävning, som är möjligt att åberopa innan tiden för fullgörelsen har uppstått."Fullgörelsen" är delvis säljarens inköp och delfinansiering av grävmaskinen och din plikt att köpa grävmaskinen av företaget. Man skulle alltså kunna anse att det har skett ett sådant kontraktsbrott (delfinansieringen har inte skett) som rättfärdigar hävningen.

Vid hävning av ett köp så bortfaller säljarens plikt att överlämna varan och köparens skyldighet att betala, se 64 § Köplagen.

Det är återigen viktigt att påpeka att allt detta är högst beroende av vad för förpliktelser (specifikt delfinansieringen) som egentligen förelåg för säljaren samt hur underlåtelsen att delfinansiera köpet är reglerat i köpeavtalet.

Handlingsplan

Som du märker är situationen högst beroende av vad som framgår i köpeavtalet och vad ni kontraktsparter har kommit överens om.

Om du har skrivit under ett köpeavtal som inte omnämner ert upplägg om delfinansieringen, så är det rent bevismässigt till din nackdel vid en eventuell domstolsprocess (exempelvis om företaget väljer att stämma dig för att erhålla hela köpeskillingen för grävmaskinen). Du måste ju kunna bevisa att upplägget om delfinansieringen förelåg mellan dig och företaget. Om du då skulle försöka använda dig av stoppningsrätten eller hävning som jag beskrev ovan, så riskerar du att stämmas av företaget.

Om upplägget framgår tydligt i köpeavtalet eller på annat sätt överenskommits muntligt, så rekommenderar jag dig att kontakta företaget snarast och förklara att du inte avser att fullfölja dina förpliktelser enligt avtalet förrän företaget fullgör delfinansieringen. Om företaget inte är förmögna att delfinansiera köpet längre så skulle du också kunna överväga att häva köpet på grund av kontraktsbrott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Victoria Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97596)