Hur kan jag bli rättslig mamma i Sverige efter surrogatmödraskap utomlands?

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag funderar på att skaffa barn via en surrogatmamma utomlands. Det är mitt ägg som ska befruktas och överföras i hennes livmoder och hon kommer föda barnet utomlands. Jag har förstått det som att jag kommer bli tvungen att ansöka om att få adoptera det här barnet till Sverige trots att det är mitt biologiska barn förutom att jag inte fött barnet. Jag vet att jag aldrig skulle bli godkänd för att adoptera, så jag undrar om jag har möjlighet att få barnet till mig i Sverige ändå på något sätt? Kan jag tex säga till myndigheterna i Sverige att jag fött detta barn utomlands för att komma runt det faktum att jag annars måste adoptera barnet? Surrogatprocessen kommer bli godkänd i domstol i det landet men att barnet ska bli mitt barn juridiskt giltigt i Sverige är ju svårare...
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Surrogatmödraskap eller surrogatarrangemang är inte tillåtet i Sverige, och därför finns det inte heller någon juridisk reglering kring det. Att det inte är tillåtet innebär enbart att det inte får lov att utföras med hjälp av svensk sjukvård, men det går bra att göra processen utomlands och sen ta med barnet till Sverige. Vad säger de svenska reglerna?Den kvinna som föder barnet anses enligt svensk rätt som mamma till barnet. Det är en presumtion som idag kan anses problematiskt, med hänsyn till de många metoder att skaffa barn idag som går utanför det traditionella. En man som är gift med mamman till barnet, anses automatiskt som pappa (1 kap. 1 § föräldrabalken (FB)). Om de inte är gifta kan mannen ansöka om faderskapsbekräftelse hos socialnämnden eller få faderskapet fastställt i domstol (1 kap. 3-4 §§ FB). Vilka möjligheter finns det vid surrogatmödraskap?En man som har bidragit med sina spermier och därmed är genetisk pappa till barnet, kan ansöka om få faderskapet bekräftat för barnet enligt de förfarande som jag beskrivit ovan. Det är svårare med kvinnan som är genetisk mamma men inte har fött barnet då hon inte kommer anses som mamma enligt de svenska reglerna. Då det inte heller finns motsvarande regler kring moderskapsbekräftelse, är möjligheten att adoptera barnet för att kunna erhålla juridiskt föräldraskap för barnet. Adoption regleras bland annat i 4 kap. FB där det uppställs vissa krav, men främst ska adoptionen vara lämplig (2 §) och bedömning ska göras om adoptionen är för barnets bästa (1 §) samt att det ska finnas ett samtycke från föräldern som lämnats även efter födseln (8-9 §§). Vad gäller för dig?Du har förstått det rätt i att du nog kommer behöva ansökan om att adoptera det här barnet i Sverige trots att det genetiskt är ditt barn. Som jag skriver ovan innebär saknaden av reglering på detta området att situationer som dessa blir krångliga, men det är så det ser ut idag. Jag vill råda dig till att ta kontakt med socialnämnden i din kommun och prata om hur möjligheterna ser ut för dig. Även om du tror idag att du inte skulle få lov att adoptera, så kanske förutsättningarna ser annorlunda ut om du skulle adoptera i en sån här situation. Bedömningen ska utgå från barnets bästa och vad som är lämpligt, och om barnet bär dina gener kan det vara något som lutar som fördel mot dig. Däremot måste fortfarande övriga krav vara uppfyllda för att adoption ska kunna godkännas och då jag inte vet något om din situation kan jag inte uttala mig mer om hur dina specifika möjligheter ser ut för en adoption. Lycka till! Vänligen,

Ändring av barns folkbokföringsadress

2020-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Finns något sätt som jag kan få mina barn folkbokförda tillsammans med mig. Vi avtalade att så skulle vara i samband med vårdnad och boende förhandling i tingsrätten. Anledningen till det var att min flytt var aktuell parallellt, och genomfördes två månader efter tingsrättsförhandlingen. Ändå undlät sig den andra vårdnadshavaren att godkänna flyttanmälan, vilket ledde till att skattemyndigheten beslutade om folkbokföring på andra vårdnadshavarens adress, inte heller de tog hänsyn till avtalet/domen i tingsrätten daterad två månader tidigare.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevanta lagar:Vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken (FB), och folkbokföringsregler regleras i folkbokföringslagen (FOL).Folkbokföring av barn vid gemensam vårdnad:För att ändra folkbokföringsadress vid gemensam vårdnad så krävs båda vårdnadshavarnas underskrift, 6 kap. 13 § FB samt 30 § FOL. Om inte den andra vårdnadshavaren samtycker till flyttanmälan, vilket skedde i ditt fall, så avvisas flyttanmälan. Efter att flyttanmälan avvisats så kommer Skatteverket att utreda på vilken adress barnet ska vara folkbokfört och möjligen även folkbokföra barnet utan en anmälan.Avgörande var ett barn ska vara folkbokfört:Det som avgör var ett barn ska vara folkbokfört är var barnet faktiskt bor, det vill säga där barnet har sin dygnsvila. Vid gemensam vårdnad då barnet bor ungefär lika mycket hos föräldrarna gäller i första hand att barnet ska folkbokföras där vårdnadshavarna gemensamt beslutar, FOL 7 a §. I andra hand gäller om det finns en dom eller avtal enligt FB om ett barns boende, förutsatt att:- domen har vunnit laga kraft- föräldrarna följer det som är beslutat eller överenskommet- det inte finns uppgifter som motsäger innehållet i domen eller avtalet.Sammanfattning:Då ni har en dom från tingsrätten som säger att barnen ska vara folkbokförda på din adress så bör detta således gälla. Skatteverkets beslut om dina barns folkbokföring kan överklagas hos förvaltningsrätten. Huvudregeln är att beslut överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vid tidpunkten för beslutet var folkbokförd.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Prov- eller tillsvidareanställd?

2020-11-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hejsan,I mitt anställningsavtal så står det först tillsvidareanställning från 20200511 och under det provanställning 2020511-20201111.Vad gäller då?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om anställningsavtal regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Vad innebär en provanställning?Enligt 6 § LAS får det avtalas om en provanställning om prövotiden är högst sex månader. Om provanställningen inte avbryts innan dess utgång går anställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning. Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva ut en person för en viss tjänst innan den övergår i en tillsvidareanställning. En provanställning kan avslutas i förtid av både arbetsgivaren och arbetstagaren utan angivande av skäl, om inte annat avtalats. Det finns heller inte någon uppsägningstid gällande provanställningar. Av 31 § LAS framgår dock att en arbetsgivare som avslutar en provanställning i förtid har en skyldighet att underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg.Två typer av anställningar enligt LAS:Enligt LAS så finns det två typer av anställningsformer (tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning) som jag kommer att gå igenom nedan:Tillsvidareanställning:Tillsvidareanställning, även kallad fast anställning i vardagligt tal, gäller till dess arbetstagaren eller arbetsgivaren avslutar den. För att arbetsgivaren ska kunna avsluta en tillsvidareanställning krävs saklig grund.Tidsbegränsad anställning:I en tidsbegränsad anställning finns det en begränsning i hur länge anställningen pågår. Huvudregeln är att anställningen inte avslutas i förtid om uppsägning inte finns reglerad i anställningsavtalet, eller om någon av parterna begår ett grovt avtalsbrott.Ditt anställningsavtal:Jag tolkar ditt anställningsavtal som att syftet med din anställning är att den ska övergå i en tillsvidareanställning, men att du under de första sex månaderna är provanställd. Arbetsgivaren vill troligen förtydliga att det gäller en framtida tillsvidareanställning. Förutom 6 c § LAS finns det inga direkta regler i LAS om vad som ska stå i anställningsavtalet. Det det ska dock tydligt framgå vilka villkor som parterna har kommit överens om.Sammanfattning:Anställningsavtalet som du har fått av din arbetsgivare bör därmed vara tillåtet. Då det står i avtalet att du är provanställd till den 11/11 så gäller detta. Att det även står tillsvidareanställning är troligtvis för att förtydliga att provanställningen sedan kommer att övergå till en sådan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt att gå till jobbet om man misstänker att man är smittad av Covid-19?

2020-11-30 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag jobbar i en livsmedelsbutik med flera anställda. För nästan 2veckor sedan hade vår butikschef misstankar om att han fått Covid men fortsatte ändå att komma till jobbet, i början av den kommande veckan fick han positivt testresultat medan han var i butiken och jobbade, han lämnade arbetsplatsen direkt när han såg testresultatet. Chefen hade enbart informerat någon enstaka person men vägrade informera resten av personalen om sina misstankar gällande Covid och fortsatte alltså att komma till jobbet tills han fick det positiva resultatet (PÅ JOBBET!). Sen dess har han velat tysta ner personal, 2 medarbetare blev smittade, han utsatte resten av oss och kunder för potentiell smitta samt satte oro i arbetarna. Mindre än en vecka senare efter det positiva resultatet är han tillbaka på jobbet.Anses detta vara ett brott mot smittskyddslagen? Finns det något vi som personal jan göra åt detta och vem vänder vi oss till då?Hjälp oss snälla med lite vägledning, tack på förhand!Förtvivlad personal
Erica Rinaldo |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man göra sig skyldig till brott enligt Smittskyddslagen?Till att börja med kan sägas att Covid-19 är att betrakta som en smittsam sjukdom som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett allvarligt hot mot människors hälsa (Smittskyddslagen 1 kap. 3 §). Om din chef har haft anledning att misstänka att han är smittad av Covid-19 så är han skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (Smittskyddslagen 2 kap. 2 §). Folkhälsovårdsmyndighetens allmänna lokala råd kan skilja sig mellan olika län. Något som med säkerhet kan sägas är att gemeneman är skyldig att stanna hemma vid minsta symptom av Covid-19. Smittskyddslagen reglerar inte brott i den mening att en person, som misstänkts vara smittad, kan bli dömd för ett brott. Däremot kan det vara brottsligt sett till Brottsbalkens regler.Framkallande av fara för annan Om någon av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom så kan personen dömas för framkallande av fara för annan (Brottsbalken 3 kap. 9 §). Det intressanta att utreda i detta fall är om din arbetsgivares handling har inneburit en fara för annan. När man talar om "fara" menar man att det ska finnas en konkret fara. Det betyder att det i det konkreta fallet måste ha varit möjligt och sannolikt att gärningen skulle leda till en viss effekt. För att man ska anse att en konkret fara har förelegat finns det inte något krav på att någon ska ha lidit skada av den uppkomna faran. Det spelar på så vis inte någon roll om någon blev smittad av din arbetsgivare, eftersom den fara som din arbetsgivare har framkallat genom sin gärning är straffbar i sig.Din arbetsgivare har, trots misstankar om att han var smittad av Covid-19, gått till arbetet där han har utsatt sina kollegor och kunder för en påtaglig risk att själva insjukna. Med facit i hand är vi medvetna om att viruset på ett snabbt och enkelt sätt överförs mellan människor, och att människor som befinner sig i en riskgrupp kan avlida till följd av detta. Även fullt friska människor, utan bakomliggande sjukdomshistoria, kan likaså bli sjuka. Vidare sätter brottet inte något krav på att din arbetsgivare ska ha farit med uppsåt. Istället krävs det att din arbetsgivare har agerat grovt oaktsamt. Detta betyder att din arbetsgivare ska ha insett eller haft en berättigad misstanke om att hans handlande kan leda till en viss följd eller att en viss omständighet förelåg. Med andra ord innebär detta att din arbetsgivare antingen ska ha :(1) haft en berättigad misstanke om att han var smittad av Covid-19, eller (2) haft en berättigad misstanke om att andra personer kan insjukna till följd av att han går till jobbet vid misstänkt smitta av Covid-19. Ditt fall är slående likt ett fall från i våras. En kvinna i Örebros län gick till arbetet trots att hon väntade på provsvar för Covid-19. Kvinnan har efter detta blivit åtalad, och åklagaren menar på att kvinnan genom sitt agerande har utsatt sin omgivning för livsfara eller fara för allvarlig sjukdom. Åtalet har än så länge inte lett till någon dom vad jag vet. Det återstår att se hur domstolen resonerar. Sammanfattningsvis kan din arbetsgivares gärning tänkas utgöra en straffbar gärning i form av framkallade av fara för annan (Brottsbalken 3 kap. 9 §).Vad kan du själv göra?Du kan föra saken vidare genom att tala med ett skyddsombud på din arbetsplats som i sin tur kan föra frågan vidare (Arbetsmiljölagen 6 kap. 4 §) eller genom att kontakta polisen på nummer 114 14. Vänligen,

Kan man välja själv hur mycket man kan betala till Kronofogden varje månad?

2020-11-30 i Skuld
FRÅGA |Om en person har en mycket stor skuld till Kronofogden, hur mycket måste man som mest betala varje månad då?Alltså kan det bli så att man måste leva på existensminimum, eller kan man välja själv?
Orysia Sich |Jag antar att du har fått en löneutmätning på grund av skulder till Kronofogden. Kronofogden i sådant fall räknar fram ett belopp som du alltid har rätt att behålla. Syftet med löneutmätningen är att få skulden betalt så fort som möjligt. Därför är det fråga om hur mycket du får behålla varje månad, det kallas också för förbehållsbelopp. Det innebär att du inte alltid kan välja själv hur mycket du ska betala varje månad. I förbehållsbeloppet ingårdels din boendekostnaddels ett normalbelopp som ska täcka sina vanliga levnadskostnader.I normalbeloppet ingår mat, kläder, hygien, telefon, försäkringar, andra mindre utgifter för tillfälliga behov.För 2020 är normalbeloppet:5 002 kronor för en ensamstående vuxen8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor2 654 kronor för barn till och med 6 år3 055 kronor för barn 7 år eller äldre Det är viktig att klargöra om det gäller allmänna skulder eller enskilda skulder. Det finns olika regler för hantering av olika skulder.Allmänna skulderLagen om indrivning av statliga fordringar reglerar om Kronofogden kan bevilja uppskov med betalning av allmänna skulder, och i vilka fall uppskov kan lämnas.Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen:1.om det kan antas vara till fördel för det allmänna,2.om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden, eller3.i avvaktan på att fråga om anstånd med betalningen prövats av behörig myndighet. (7 § Lagen om indrivning av statliga fordringar)Det är svårt att nå upp till kraven, vilket gör att Kronofogden sällan kan bevilja uppskov.Enskilda skulderFör att få en avbetalningsplan som passar dig måste du kontakta den du är skyldig pengar och fråga om du kan få en bättre avbetalningsplan. Kronofogden har ingen möjlighet att besluta om avbetalningsplan eller uppskov för enskilda skulder. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Arvsöverlåtelse utan ersättning?

2020-11-30 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej ! Min mor har gått bort, och då ärver jag och min bror men han är också avliden. då är det hans barn som ärver hans del. Nu vill dom 5 st göra en överlåtelse av sin del av arvet till förmån till mig utan anspråk på ersättning. Min fråga är kan man göra så ??
Lisa Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är ja, de kan överlåta deras arv till dig utan anspråk på ersättning. Man har som dödsbodelägare rätt att hantera sitt arv så som man önskar. Det är alltså tillåtet att överlåta sitt arv till vem man vill, mot ersättning eller utan ersättning. Det ända som sedan krävs är att en handling skickas in till Skatteverket, vilken överlåtaren/överlåtarna ska skriva under och skicka in.Här är lite mer allmän information om att överlåta arv eller exempelvis att avstå arv: Skatteverkets hemsidaJag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma!Med vänlig hälsning

Arv och arvsavstående

2020-11-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |HejMin bror har dött och jag arvinge tillsammans med min syster och mamma.Jag har ingen kontakt med dom mer och vill inte ha med dom att göra.Jag har fått en fullmakt skickat till mig som dom vill att jag ska skriva under för där är ett lån som ska lösas.Min bror hade en sambo,men dom var inte gifta och har inga barn ihop.Där är en bostadsrätt som är värderat till 500 000 där halva tillfaller oss som är arvingar.Hur gör jag för att inte flyga på något ekonomiskt i detta?Kan jag avsäga mig arvsrätten på något vis.Rent logiskt fast jag inte vill ha kontakt varken med min familj eller min brors sambo så,tycker jag ju att alla tillgångar är min brors sambo som ska ha.Jag vill inte lägga en enda krona på något i detta .
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vilket fall så ska du inte behöva oroa dig angående det ekonomiska då man i Sverige inte ärver någon annans skulder. Inte heller kan de andras handlingar resultera i att du blir skyldig att betala något. Angående lånet har jag ingen direkt information att gå på för att kunna förklara eller förstå vad som avses. Angående de övriga som ärver (i detta fallet din syster och mamma), behöver dem ditt samtycke till åtgärder som tas då samtliga dödsbodelägare måste vara överens och ta beslut ihop för att sköta dödsboet. Det är brottsligt att agera utan samtliga delägares samtycke, därför behöver de kontakta dig direkt eller genom ett ombud.Om du inte vill ta del av något arv alls och du inte vill bli kontaktad eller ha något med saken att göra kan jag råda dig att göra ett arvsavstående eller en arvsöverlåtelse. Det innebär att du avstår rätten till arvet och att du inte längre är dödsbodelägare. När du gör detta innebär det att saken behandlas såsom du gått bort och personen "näst på tur" får ta emot arvet. Arvsavståendet ska vara skriftligt och lämnas in senast i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Din signatur krävs på handlingen.Om du hellre skulle föredra att din del av ett eventuellt arv (förutsatt att det finns tillgångar kvar att dela ut) går till andra än de andra dödsbodelägarna, finns det även möjlighet att överlåta sitt arv till någon annan. (Personer, organisationer exempelvis) Du kan välja att överlåta hela ditt arv och då blir den du överlåter till dödsbodelägare och tar din plats. Detta ska ske skriftligt och med underskrift och denna överlåtelsehandling ska skickas in till Skatteverket.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Antingen kan du skriva handlingarna själv/ köpa en mall eller kontakta en jurist för att upprätta korrekta handlingar. Med vänlig hälsning

Påföljd för unga lagöverträdare

2020-11-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag har fått lämna ett urinprov där det visat positivt på thc. Polisen va inte ute efter mig utan jag befann mig kortfattat på fel plats vid fel tillfälle. Min fråga är nu. Vad kommer mitt straff bli då jag sedan 2017 också fått en dom på dagsböter för ringa narkotikabrott. 2019 fick jag en till dom för ringa stöld. Jag var inte skyldig till brottet men blev ändå dömd. Dåligt system....De går så bra för mig nu och jag kan tänka mig hur allt kommer vända nu. Har inte fyllt 18 än.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du lämnat ett urinprov som visat positivt för THC, faller det in på ringa narkotikabrott, enligt 2 § Narkotikastrafflag (1968:64). Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i sex månader.De påföljder som troligen kommer aktualiseras i ditt fall är antingen böter, ungdomsvård eller ungdomstjänst.Bestämmelser om dagsböter finns i 25 kap. 2 § BrB där det framgår att "dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio.Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt."Om man är under 21 år och begår brott får man dömas till ungdomsvård om man har behov av vård eller annan åtgärd enligt Socialtjänstlagen eller Lag om vård av unga (LVU), 32 kap 1 § 1 st Brottsbalken. Eftersom du tidigare är dömd för samma brott kan det anses finna ett vårdbehov som styrker valet av ungdomsvård som påföljd.Är man under 21 år och begår brott kan man även dömas till ungdomstjänst, om den påföljden bedöms lämplig med tanke på den tilltalades personlighet och andra omständigheter, 32 kap 2 § 1 st Brottsbalken.Om en ung person begår brott och döms till ungdomsvård, kan påföljden ungdomsvård kombineras med ungdomstjänst alternativt böter, se 32 kap 3 § Brottsbalken. Som utgångspunkt gäller att om ungdomsvården kräver skärpning så ska ungdomstjänst väljas i första hand om det inte anses alltför ingripande.Det är naturligtvis svårt för mig att besvara vilken påföljd en person kommer dömas till i det enskilda fallet. Särskilt då jag inte vet mer om omständigheterna och vilka påföljder du dömts till vid tidigare tillfällen. Vanligtvis brukar påföljden för ringa narkotikabrott stanna vid dagsböter. Eftersom du är ung och tidigare har dömts för ringa narkotikabrott, och även ringa stöld, kan ungdomsvård aktualiseras om det pga detta anses finna ett vårdbehov eller ungdomstjänst om påföljden anses lämplig.Med vänliga hälsningar,