Hur överklagar jag ett förvaltningsbeslut?

2020-12-04 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej,gällande överklagan av Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten för Omvårdnadsbidrag för min 10-åriga son som har ADD samt trotssyndrom.Bör jag anlita en jurist/Advokat eller skall jag göra denna överklagan själv?Om jag skall göra detta själv så vad skall jag tänka på? Kapitel och paragrafer?Tack på förhand.
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringskassan ska först ompröva beslutetDet framgår inte av din fråga om du har begärt omprövning av beslutet. En överklagan kan nämligen inte ske förrän efter att Försäkringskassan har gjort en omprövning. Försäkringskassan ska ompröva beslutet om det begärs skriftligen av en enskild som beslutet angår (113 kap. 7 § SFB). Det innebär alltså att en omprövning måste ske om du begär det. Eftersom jag inte är säker på om du har begärt omprövning eller inte så kommer jag först att gå igenom vad en omprövning innebär. Därefter går jag in på överklagan och hur det går till. Omprövning av Försäkringskassans beslutEn omprövning kan i princip sägas motsvara ett överklagande. Skillnaden är att omprövning äger rum hos den myndighet som ursprungligen fattade beslutet, vilket i ditt fall är Försäkringskassan. Begäran ska göras inom två månader från den dag då man fick del av beslutet. Ett första krav för att man ska kunna begära en omprövning är att beslutet ska angå en, vilket i ditt fall inte är något problem. Begäran ska vara skriftlig (113 kap. 7 § SFB). Försäkringskassan som myndighet har ett ansvar för att det som handläggs där blir ordentligt utrett. Det innebär att det finns en skyldighet för Försäkringskassan att se till så att de får ett tillräckligt underlag för att kunna göra en prövning. Därmed skulle jag säga att det är fullt möjligt för dig att på egen hand göra en begäran om omprövning. På Försäkringskassans hemsida finns en blankett som man ska fylla i om man vill ompröva ett beslut, se denna länk: https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/om_du_inte_ar_nojd.Överklagan av Försäkringskassans beslut Om det är så att du redan har begärt omprövning och du inte är nöjd med det som Försäkringskassan kommit fram till så kan du vidare med att överklaga till allmän förvaltningsdomstol, vilket är förvaltningsrätten (113 kap. 10 § SFB). En överklagan kan göras fram till två månader efter den dagen då man fick del av omprövningsbeslutet (113 kap. 19 § SFB). En överklagan ska innehålla:- namn,- personnummer,- adress, och- telefonnummer (3 § FPL). I överklagandet ska även anges det beslut som överklagandet gäller, hur du vill att beslutet ska ändras och varför (4 § FPL). Vidare finns det på Försäkringskassans webbplats en tydlig genomgång av vad du ska göra om du vill överklaga beslutet (se länken ovan). Om du vill så kan du anlita ett ombud (48 § FPL). För processen i förvaltningsdomstol är det dock vanligt att en enskild inte har ombud men jag skulle säga att du får känna efter själv hur du vill göra utifrån den information som du fått. Det är svårt för mig att rekommendera det ena eller det andra alternativet. Ett överklagande ska vara ställt till domstolen men ska skickas in till myndigheten, i ditt fall Försäkringskassan. Det som angivit ovan är det som du i stora drag behöver veta för att kunna begära en omprövning av eller överklaga beslutet. Om du har fler frågor gällande detta eller något annat är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Behåller jag SGI när jag blivit arbetslös och aktivt söker arbete samt är inskriven hos arbetsförmedlingen?

2020-10-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej,Jag avslutat min anställning i juni och därefter direkt skrivit in mig på arbetsförmedlingen samt aktivitetsrapporterat sökta jobb i vanlig ordning. Jag har nu blivit sjukskriven och min handläggare på Försäkringskassan hävdar att jag inte har rätt till SGI och därmed får en betydligt mycket lägre ersättning. Enligt allt vad jag läst omkring att skydda sin SGI vid arbetslöshet, kan detta inte stämma då jag direkt efter min senaste anställning anmält mig som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen och varit arbetssökande. Vad exakt är det som gäller i mitt fall och har min handläggare gjort fel bedömning i detta? Oerhört tacksam för snabb återkoppling. Tack på förhand!
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du har, som du skriver, aktivitetsrapporterat varje månad samt varit inskriven hos arbetsförmedlingen under hela den aktuella perioden. SGI-skydd under arbetslöshetDen som är arbetslös har s.k. SGI-skydd. Detta gäller under förutsättning att du står till arbetsmarknadens förfogande m.m. (26 kap. 13 § första stycket socialförsäkringsbalken). För att man ska anses "stå till arbetsmarknadens förfogande" krävs det att man: 1. aktivt söker arbete samt 2. har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen (3 § förordning om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenningsgrundande inkomst, du hittar den t.ex. här). Du behåller din SGIEftersom du direkt skrivit in dig hos arbetsförmedlingen och aktivt söker jobb behåller du din SGI. Detta innebär alltså att din handläggare har gjort fel bedömning. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hur påverkas sjukersättning och bostadstillägg av att jag gifter mig?

2020-09-12 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag vill gifta mig med min kille som bor på en annan ort. Jag har förtidspension och bostadstillägg. Vi har varsin bostad och inte delad ekonomi. Får jag behålla min pension och mitt bostadstillägg? Bör jag tänka på något annat ang min ekonomi som skulle kunna påverkas negativt?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sammanfattat svar:Jag vill börja med att gratulera till det stundande bröllopet, jag önskar er all lycka!Om ni fortsätter leva som särbos när ni är gifta så bör inte ditt bostadstillägg förändras, dock är det viktigt att du anger till försäkringskassan att ni inte bor tillsammans trots att ni är gifta.Din sjukersättning (som förtidspension numera kallas för) kommer inte heller att förändras baserat på att du gifter dig nu.I övrigt så har jag gjort en lista längre ned i mitt svar med tips angående din ekonomi vid ett giftermål.Lagar jag har använt som grund för mitt svar:Regler om sjukersättning hittar du i socialförsäkringsbalkens 32 kap -37 kap.Regler om bostadstillägg hittar du i Lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl.Regler om äktenskap hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).Regler kring arv och testamente hittar du i ärvdabalken (ÄB).Påverkas ditt bostadstillägg av att du gifter dig:Om du och din kille fortsätter att leva i varsin bostad som särbos så säger huvudregeln att du ska likställas med en ogift person om inte särskilda skäl talar emot detta (5§ lagen om bostadstillägg). Därmed så bör ditt bostadstillägg inte påverkas av att ni gifter er, så länge ni inte då blir sambos. Därav är det av stor vikt att du gör det tydligt för försäkringskassan att ni lever i varsin bostad (så länge det är så) om ni gifter er.Påverkas din sjukersättning av att du gifter dig:Tidigare fanns det regler som tog hänsyn till huruvida personer med sjukersättning var gifta eller ogifta, detta ändrades dock och från och med år 2003 så tas ingen hänsyn till huruvida personen är gift eller ej.Därav är mitt svar beroende av om du påbörjade din förtidspension/sjukersättning före 2003 eller efter 2003. Om du gick i förtidspension före 2003 så gäller nämligen reglerna där försäkringskassan tar hänsyn till huruvida du är gift eller ej.Det innebär att om du gick i förtidspension innan 1 januari 2003 och var ogift då så påverkas inte din sjukersättning av att du gifter dig nu. För det civilstånd du hade då läggs till grund för din sjukersättning (prop. 200/01:96 s.2).Om du gick i förtidspension efter 1 januari 2003 så spelar ditt civilstånd ingen roll alls för nivån på din sjukersättning.Övriga tips kring ekonomi vid giftermål:Bidrag-Om du har andra bidrag av något slag så bör du kolla upp om dessa påverkas av att du gifter digMakars försörjningsplikt-Som gift så har ni försörjningsplikt för varandra (6 kap. 1-2§§ ÄktB). Det innebär att makarna ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter egen förmåga. Dessa regler finns för att lagstiftaren vill att de båda makarna ska leva på en likställd ekonomisk standard.Därmed får den make som tjänar mest bidra med en större del till de gemensamma och personliga utgifterna för båda makarna, om den andre makens ekonomi inte räcker till. Det gäller inte bara utgifter för ett gemensamt boende om man har det, utan även utgifter för personliga behov så som till exempel kläder.Det som makarna ska tillgodose genom försörjningsplikten är de grundläggande gemensamma och personliga behoven, det kan inte röra sig om vilka utsvävande utgifter som helst.I första hand ska dock båda makarna ansvara för sina egna personliga behov i den utsträckning det är ekonomiskt möjligt.Om en make försummar sin underhållsskyldighet så kan en domstol ålägga den att betala underhållsbidrag till den andre maken (6 kap. 5§ ÄktB). Det går dock inte att grunda sin talan på underhåll längre tillbaka i tiden än tre år (6 kap. 9§ ÄktB).Skilsmässa och Äktenskapsförord-Om ni skulle skilja er så kommer alla era tillgångar att delas lika enligt huvudregeln (11 kap. 3§ ÄktB), om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord där ni har angett att vissa eller alla era tillgångar ska vara enskild egendom (7 kap. 3§ ÄktB). Om någon av er har tillgångar ifrån ett arv kan även dessa vara enskild egendom, ifall den som testamenterade bort tillgångarna angav i testamentet att de skulle vara enskild egendom.Om ni har varit gifta i mindre än fem år vid en skilsmässa så kommer även en viss jämkning ske vid en bodelning, den kallas för giftorättstrappan och då kommer ni inte att dela lika på alla tillgångar, även om äktenskapsförord saknas (12 kap. 1§ ÄktB). Däremot så räknas även år som sambos in i dessa fem år, om ni har levt som sambos innan äktenskapet.Därav kan det vara bra att fundera på om du vill att ni vid en eventuell skilsmässa ska dela lika på de tillgångar som finns eller om du vill skriva ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan du välja att ange att antingen alla dina tillgångar eller vissa som till exempel betyder extra mycket för dig, ska bli enskild egendom. Då kommer de angivna tillgångarna inte att ingå vid en bodelning om ni skiljer er.Arv mellan makar-Som gifta så ärver ni varandra om någon av er går bort, om detta inte är ert önskemål så behöver ni skriva ett testamente för att ändra på detta (3kap. 1§ ÄB). Om någon av er har barn som inte är gemensamma så har dock dessa rätt att få ut sitt arv direkt även om ni är gifta (3 kap. 1§ ÄB).Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Om du skulle behöva hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller testamente så har vi en avtalstjänst, som du hittar här.Med vänlig hälsning

Är vab ett måste?

2020-09-05 i Försäkringskassan
FRÅGA |Måste man ansöka om vab hos försäkringskassan? Om jag har råd att vara utan dessa pengar?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att erhålla vab måste vårdnadshavarna inge en ansökan till försäkringskassan. Det är dock inget krav som försäkringskassan ställer, att ansöka om tillfällig föräldra penning (och andra bidrag) är frivilligt. Det krävs att man aktivt ansöker om det. Syftet är att den som stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn inte ska gå miste om sin inkomst eller a-kassa. Ifall du skulle ändra dig kan du senast ansöka om vab senast 90 dagar efter den första dagen du som du var hemma med barnet. Ersättningen för vab brukar vara lite mindre än 80 procent av ens vanliga inkomst och den är pensionsgrundande. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Barnbidrag och växelvist boende

2020-11-17 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har en dotter på 9 år. Hennes mamma och jag separerat 7 är sedan. Dottern försöker vi ha varannan vecka, men vi är flexibla ibland att ha henne beroende på jobb situationen. Jag har inte fast anställd och ekonomi blir svårt ibland. Min frågar om man som ensamstående pappa för rätt att få en del av barnbidraget? Eftersom dottern inskrivet hemma hos mamman och hon får hela summan på hennes konto. Det handlar inte om mycket pengar men det skulle hjälpa med busskort och andra utgifter man måste betala. Mvh//
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill få svar på om det finns någon rätt för en förälder som ett barn bor cirka varannan vecka hos att få del av barnbidraget. Jag förutsätter här att ni har gemensam vårdnad om barnet med växelvis boende. Reglerna om barnbidrag finns i bl.a. socialförsäkringsbalken (här). Enligt 16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken gäller att när föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn lämnas barnbidrag med hälften till vardera föräldern. Anger föräldrarna i en gemensam anmälan till Försäkringskassan vem av dem som ska vara bidragsmottagare lämnas dock barnbidraget till den angivna mottagaren. Om barnet bor varaktigt hos en förälder gäller att boendeföräldern ska få hela bidraget (16 kap. 7 § socialförsäkringsbalken). Om du och mamman har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos er ska barnbidraget alltså delas mellan er trots att barnet är folkbokförd hos mamman. Vill man ändra mottagare för barnbidraget kan man göra en anmälan till Försäkringskassan. Om föräldrarna är överens kan de göra en gemensam anmälan. Är föräldrarna inte överens kan den som vill få till en ändring göra en anmälan själv. Då måste Försäkringskassan göra en utredning av barnets boende för att ta reda på vem som faktiskt har rätt att få pengarna. Här finns mer information om barnbidrag och att ändra mottagare på barnbidraget.Vänligen,

Får jag arbeta de dagar jag inte tar ut föräldrapenning när jag är föräldraledig?

2020-09-29 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejJag är mammaledig tom mars 2019. Min ansökan för föräldrapenning gäller måndag-fredag. Får man jobba lördag och söndag? På samma företag förstås!
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du tar ut föräldrapenning måndag-fredag och vill arbeta lö-sö på det företag där du redan är anställd så hittar jag inget i lagen som bör hindra dig ifrån att kunna göra det. För att vara helt hundra på vad som gäller i just ditt ärende skulle jag däremot starkt rekommendera dig att kontakta försäkringskassan för att fråga dem vad som gäller i just ditt ärende, så att inga missförstånd uppstår. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur överklagar jag försäkringskassans beslut?

2020-09-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Överklaga försäkringskassans beslut hos förvaltningsrätten hur lång tid tar det att få ett beslut?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringskassans beslut går att ompröva om du är missnöjd. Detta innebär att Försäkringskassan gör en ny prövning av ditt ärende, vilket kan resultera i ett nytt beslut. Begäran till omprövning måste komma in till myndigheten inom två månader från den dag du tagit del av beslutet (SFB 113 kap. 19 §). Är du därefter missnöjd med omprövningsbeslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Överklagandet till förvaltningsrätten måste komma in inom två månader från den dag du tagit del av omprövningsbeslutet (SFB 113 kap. 10 §). Överklagan till förvaltningsrätten skickar du in till Försäkringskassan och måste skickas inom två månader från det att du fick omprövningsbeslutet (SFB 113 kap. 20 §).När det gäller tiden så är det svårt att säga hur lång tid det tar eftersom förvaltningsrätten inte har någon riktig tidsgräns. Utgångspunkten är att förvaltningsrätten tar målen i den ordning de kommit in, med undantag för mål som är brådskande. Det är viktigt att tänka på att förvaltningsrätten har begränsade resurser och även måste göra sitt jobb ordentligt. Tyvärr kan detta resultera i långa väntetider.Allt gott,

Får nyanlända familjer retroaktivt barnbidrag?

2020-08-29 i Försäkringskassan
FRÅGA |Kan nyanlända familjer med barn få retroaktivt barnbidrag?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnbidrag är ett icke skattepliktigt ekonomiskt stöd på 1 250 kr som automatiskt betalas ut till vårdnadshavaren till ett barn som är yngre än 16 år, om både barnet och föräldern bor i Sverige. Ännu ett krav är att båda ska vara försäkrade i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor här och har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd. Bedömningen av om en person är bosatt och ska omfattas av svensk socialförsäkring görs utifrån socialförsäkringsbalken (SFB), framför allt 15-16 kap., eller enligt EG-förordning 883/2004 när det gäller en person som rör sig mellan EU/EES-länderna och befinner sig i en gränsöverskridande situation. Kommer familjen direkt från ett land utanför EU/EES är det alltid SFB som tillämpas.När barnet fyller 16 år får vårdnadshavaren inte längre barnbidrag för barnet. Om barnet har fyllt 16 år och går kvar i grundskola får föräldern förlängt barnbidrag från Försäkringskassan fram till dess att barnet slutar skolan.Då barnbidraget är en bosättningsbaserad förmån betalas det inte ut retroaktivt till nyanlända för den tiden de inte befunnit sig i Sverige. Dock kan det finnas tillfällen som gör det aktuellt att betala ut barnbidrag retroaktivt. Det finns exempelvis en bestämmelse i SFB som säger att till den som bosätter sig i Sverige men inte är folkbokförd här får bosättningsbaserade förmåner lämnas för högst tre månader före den månad när anmälan om bosättningen gjordes till Försäkringskassan eller när Försäkringskassan på annat sätt fick kännedom om bosättningen, (5 kap. 11 § SFB). Detsamma gäller om ett uppehållstillstånd beviljas retroaktivt för ett barn, även då kan bidrag betalas ut retroaktivt, dock högst för tre månader före det datum då uppehållstillståndet beviljades, (5 kap. 12 § SFB).Det finns även en bestämmelse som ger rätt till barnbidrag så långt som ett år tillbaka i tiden, om det är så att rätten till barnbidrag har funnits det året men att barnbidraget inte har betalats ut så sent som under året efter. För att få rätt till bidraget inom ett år efter det år bidraget hänför sig till måste bidragstagaren göra gällande sin rätt hos Försäkringskassan inom den tiden, (5 kap. 14 § SFB).För mer information om vad som gäller skulle jag dock råda dig att vända dig direkt till Försäkringskassan som är den myndighet som beslutar om retroaktiv ersättning för barnbidrag.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,