Vad innebär laga kraft och vad är det till för?

2020-11-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |HejFått på mitt bord att ordna fram ett lagakraftbevis.Hur gör man det? Vad innebär det? Varför måste man ha ett sådant?I detta fall avser det ett Kommunfullmäktigeprotokoll.Detta är helt nytt för mig, så oerhört tacksam för hjälp!Vänligen Maria
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller första frågan gällande hur en tar ut bevis på laga kraft så skiljer det sig beroende på situation. Jag återkommer med svaret mot slutet och börjar med att besvara dina andra frågor om laga kraft. Jag kommer främst hålla mig till regler gällande förvaltningsrätt för att besvara frågan. Vad innebär laga kraft? Laga kraft är en juridisk term i förvaltningsrätten som innebär att ett beslut eller en dom från en myndighet eller domstol inte längre kan överklagas. Efter att en dom eller ett beslut utfärdats finns det en viss period inom vilken en kan överklaga beslutet. Tiden skiljer sig beroende på vilken sorts beslut det gäller, en måste överklaga beslutet inom 3 veckor om det är en förvaltningsdom (44§ Förvaltningslagen). Men när den perioden är över så fastställs domen och kan inte längre överklagas (45§ första stycket Förvaltningslagen). Vissa undantag finns men jag kommer inte gå närmare in på dem då det inte är relevant för frågan. Varför måste man ha laga kraft? Ofta handlar beslut om tillstånd för att t ex få bedriva verksamhet, få bygglov eller för en kommun att anta en detaljplan. För att få utföra en sådan åtgärd krävs att man fått tillstånd av en myndighet eller domstol, laga kraft innebär då att det här beslutet myndigheten eller domstolen utfärdat inte längre kan överklagas och en kan då påbörja t ex byggarbetet eller verksamheten. En behöver i vissa fall alltså bevis på laga kraft för att verkställa beslutet. Hur gör man det? Det här blir lite svårt att besvara eftersom det är beroende på vad det är för beslut och ifall tiden för överklagande gått ut. I och med att det handlar om protokoll av kommunfullmäktige så bör det finnas på kommunens anslagstavla där det även står hur länge en har att överklaga beslutet (besvärstid). Efter att tiden löpt ut kan en vända sig till förvaltningsdomstolen och begära ut ett lagakraftbevis som styrker att beslutet är fastställt och inte längre kan överklagas. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Vad kännetecknar ett förvaltningsbeslut?

2020-11-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Fråga om vad som kännetecknar ett förvaltningsbeslut. Det sägs att ett förvaltningsbeslut är ett uttalande varigenom en myndighet vill påverka ett annat förvaltningsorgan eller en enskilds handlande, dvs. att myndighetens uttalande är avsett att vara "handlingsdirigerande". Men hur ska man förstå detta ifråga om avslagsbeslut? T.ex. i en situation där en socialnämnd avslår en enskilds ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Fråga: Är en socialnämnds avsikt med att avslå en ansökan om ekonomiskt bistånd att påverka den enskildes handlande på något sätt?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har tänkt besvara din fråga utifrån två delar, vad som generellt kännetecknar ett förvaltningsbeslut och frågan om socialnämndens avsikt. I och med att frågan är av generell karaktär kommer jag främst utgå från litteratur och förarbeten. Kännetecknande för ett förvaltningsbeslut Det du säger stämmer delvis med definitionen av vad ett förvaltningsbeslut är, dock finns det olika sorters förvaltningsbeslut som ska beaktas. Det som kännetecknar ett förvaltningsbeslut är att det görs utifrån myndighetsutövning, myndigheten ska således ha befogenhet att göra ett sådant beslut och beslutet ska ha rättsverkning. Därför kategoriseras t ex inte råd och upplysningar som myndighetsutövning, framgår av Prop. 2016/17:180.Det du nämner om att ett förvaltningsbeslut är ett uttalande som är avsett att vara "handlingsdirigerande" så syftar du på förpliktande/betungande förvaltningsbeslut. Det kan handla om påbud, alltså ett åläggande för en enskild att utföra en viss handling, t ex installera brandlarm i sin byggnad. Det kan även ha karaktären av ett förbud mot en viss handling, t ex förbud för en fastighetsägare att använda eller låta någon använda en hälsovådlig bostadslägenhet. Dessa förpliktande förvaltningsbeslut faller inom ramen för definitionen du använt dig av, eftersom de syftar till att påverka en enskild eller annan myndighets handlande, det framgår av Håkan Strömberg och Bengt Lundells bok Allmänna Förvaltningsrätt s, 63-64 (2018). Avslagsbeslut När det gäller beslut av en framställning en enskild gjort till en myndighet så blir det svårt att utgå från definitionen du använt eftersom den blir missvisande. Anledningen är att det egentligen inte handlar om att förvaltningsmyndigheten försöker påverka eller "handlingsdirigering" den enskilde genom att neka ett beslut. I juridiska litteraturen men även Strömberg och Lundells bok utgår en från definitionen att förvaltningsbeslut är ett uttalande från en myndighet, avsett att verka bestämmande för förvaltningsorgan eller enskildas handlande, Allmänna förvaltningsrätt s, 60. Eftersom det handlar om olika sorters beslut kan en enligt min mening inte säga att socialnämndens avsikt är att påverka den enskildes handlande utan snarare att genom beslutet verka bestämmande för denne. Värt att nämna är att dessa beslut som ska verka bestämmande för den enskilde kan överklagas utifrån 40 - 43 § Förvaltningslagen (2017:900). Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!