Preskriptionstiden för felanmälan inom sjukvården

2020-11-06 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Finns det Preskibitionstid för Försäkringsersättning genom Felbehandling av patient inom sjukvården??
Maryam Naqqar |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Patientskadelagen.Har du drabbats av en skada inom sjukvården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen, under den förutsättning att det finns övervägande sannolikhet för att skadan har orsakats av den vård, behandling eller liknande som gavs. (6§) Anmälan gör till IVO.Preskriptionstiden är 10 år så för att kunna få ersättning enligt Patientskadelagen måste du alltså väcka talan inom 10 år räknat från den tidpunkt skadan orsakades. (23§) Det kan även finnas en möjlighet att väcka talan efter preskriptionstiden men då krävs synnerliga skäl, vilket är ett ganska högt ställt krav och bestämmelsen tillämpas väldigt restriktivt. (24§)Hoppas att det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan man får ersättning för en vårdskada utan en egen försäkring?

2020-10-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej,Jsg skar mig själv i handleden för 10 månader sedan och sökte då hjälp på akuten där dom endast limmade ihop såren och valde att inte sy eftersom dom trodde att det inte behövdes, de sa att det kommer bli finast med lim. Men idag är ärren jättestora och klumpiga som korvar och ärren ser idag större ut än vad såren gjorde när skadan nyss skett. Kan jag få ersättning för det även om jag ej har någon annan försäkring?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att göra en anmälan Det första man ska göra om man är missnöjd med vård man fått är att anmäla händelsen. I första hand vänder du dig direkt till den vårdgivare som bedriver vården, i andra hand till patientnämnden i din region och i tredje hand hos inspektionen för vård och omsorg. Det kan göra en utredning av händelsen och ta reda på varför det blev fel. Känns det jobbigt att kontakta vårdgivaren direkt kan patientnämnden hjälpa dig med det.Ersättning från en patientförsäkring Har man drabbats av en skada i vården har man rätt till ersättning om skadan inte är till följd av nödvändig behandling (6-7 § patientskadelagen). Det kommer därför att bli en bedömningsfråga om limmetoden som användes var nödvändig och om stygn hade varit att föredra. Att vara missnöjd med vården är vanligtvis inte tillräckligt utan en objektiv skada måste anses ha skett. Om dina ärr är en skada orsakad av vården behöver utredas och jag kan inte ge dig något svar på om det är en skada som kan ersättas eller inte eftersom det är en individuell bedömning och man måste ta hänsyn till flera omständigheter. Patientskadeersättning bestäms i enlighet med skadeståndsrättsliga regler (8 § patientskadelagen) De flesta skador ska anmälas inom 3 år för att man ska kunna få ut någon ersättning. Om dina ärr visar sig vara en vårdskada har du alltså rätt till ersätning.Vårdgivare är skyldiga att ha en patientförsäkring. (12 § patientskadelagen) Alla Sveriges regioner och landsting har tecknat en patientförsäkring hos Löf. Var det hos en av regionens vårdgivare du var kan du göra en anmälan på Löfs hemsida. Gäller det en vårdgivare som inte har en försäkring hos Löf ska du istället kontakta det försäkringsbolag som vårdgivaren har. Du kan fråga vårdgivaren vilket försäkringsbolag de har sin patientförsäkring hos. Skulle din vårdgivare inte ha en patientförsäkring kan du istället kontakta patientförsäkringsföreningen. Skador till följd av läkemedel hanteras lite annorlunda. Om limmet som användes är ett läkemedel och det orsakat en skada ska du istället kontakta läkemedelsförsäkringen och begära ersättning. Du kan kontakta Lawlines duktiga jurister om du vill ha hjälp att kontakta försäkringsbolagen.Med vänliga hälsningar,

Kan man avskriva en diagnos?

2020-10-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Är det ur en juridisk synvinkel möjligt att ta bort en diagnos i till exempel ADHD om man omprövar beslutet och läkaren konstaterar efteråt att personen inte längre uppfyller de krav/symptom som krävs för diagnosen? Hur går det till i så fall? Mvh.
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ur ett juridiskt perspektiv ska det inte finnas några hinder för att avskriva en ADHD-diagnos som inte längre är aktuell då den inte uppfyller de krav och symptom som krävs för att man ska diagnosticeras. En läkare får avgöra om detta är fallet eller inte, då det inte är en juridisk fråga. Om du anser att det finns oriktiga eller missvisande journalsuppgifter kan du vända dig till vårdgivaren med begäran om rättelse (3 kap 8 § patientdatalagen). Hälsningar,

​Hur får jag skadestånd pga. fel utförd operation?

2020-10-02 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hur begär jag skadestånd av ett fel i min kropp efter en operation som har orsakat min äktenskap, min framtid,psykiskt o.s.v?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla vårdgivare måste ha en så kallad patientförsäkring, både offentliga och privata vårdgivare. Som patient kan man i vissa fall få vissa ersättningar om man blivit skadad av vården. Patientförsäkringen kan ge ersättning för sveda och värk under tiden som skadan läker, ersättning för invaliditet om skadan leder till en bestående funktionsnedsättning eller ersättning för extra kostnader och inkomstbortfall i samband med en patientskada. Hur anmäler jag?Om du vill anmäla en patientskada på ovanstående grunder ska du göra en anmälan hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Löf tar emot anmälan, utreder skadan och fattar beslut om ersättning ska utgå eller inte. För skador som du fått före 1 januari 2015 gäller att du måste anmäla inom tre år från det du fick veta att du kunde göra en anmälan. Det får dock inte ha gått mer än tio år räknat från den dag då skadan orsakades. Om skadan skett efter den 31 december 2014 måste du anmäla den inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Du kan läsa mer om ersättning vid patientskada här. På vilka grunder lämnas ersättning ur försäkringen?Patientförsäkringen lämnar ersättning om skadan har varit möjlig att undvika. Du kan få ersättning om skadan orsakats av fel på, eller genom felaktig hantering av apparater m.m. inom sjukvården, om du fått en försenad diagnos och förseningen orsakat att du blivit sämre än om den hade ställts i rätt tid, om du fått en infektion i samband med vård och behandling, olycksfall eller pga. felmedicinering. Du kan läsa mer om vad försäkringen omfattar här. Det är inte tydligt för mig exakt vilka skador du vill ha ersättning för, men om patientförsäkringen inte skulle täcka just dina skador kan du prova att vända dig till ditt försäkringsbolag om du har en personförsäkring. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad gäller för samtycke till LPT när det handlar om barn som ska vårdas?

2020-11-05 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vart finner man lagstöd om vad som gäller samtycke till LPT när det handlar om barn som ska vårdas enligt den lagen.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av hälso-och sjukvårdslagen (HSL), patientlagen (PL), patientsäkerhetslagen (PSL) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Samtycke till vårdHuvudregeln är att hälso-och sjukvård ska bedrivas så att kraven på god vård uppfylls. Detta innebär bland annat att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (HSL 5 kap. 1 §). Att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras framgår även i patientlagen (PL 4 kap. 1 §). Dessutom ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (PSL 6 kap. 1 §). Dessa lagar som jag precis nämnt menar alltså att det krävs patientens samtycke för att vård ska kunna ges inom ramen för dessa lagar. När samtycke till vård inte ges I lag om psykiatrisk tvångsvård finns undantagsregler till de lagar som nämndes ovan, vilket innebär att vårdprinciperna om bland annat patientens självbestämmande och integritet får begränsas. En förutsättning för att tvångsvård ska utföras är att patienten motsätter sig (alltså ger inget samtycke till) sådan vård. Tvångsvård kan annars ges om patienten på grund av sitt psykiska tillstånd inte kan lämna något samtycke (LPT 3 § andra stycket). Det finns ingen åldersgräns för tvångsvård enligt LPTDet som jag beskrivit ovan gäller även om personen i fråga är minderårig eftersom det enligt LPT inte finns någon nedre gräns för personer som kan bli föremål för tvångsvård. Här kan tilläggas att den som har fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt LPT (LPT 44 § första stycket). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kurator som begår tjänstefel?

2020-10-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! En kurator på skola som min kompis går på hotade med att orosanmäla honom till socialtjänsten om han inte ´´lovade`` henne att inte begå självmord. Han har mått dåligt men det finns inget som tyder på att han försöker ta sitt liv. Kuratorn skiter i det fullständigt. Han blev väldigt rädd och traumatiserad av händelsen efteråt. Har kuratorn begått något brott i och med att hon på falska grunder hotat min kompis med orosanmälan för att tvinga honom ner i en sårbar beroendeställning? Utifrån hans berättelse till mig så misstänker jag också att kuratorn hade sexuella dragningar till honom då hon bland annat sa att han var ´´viktig`` för henne personligen och hon kramade honom också extra hårt. Något som hon inte gjort vid tidigare möten. Mvh.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Mitt korta svar på din fråga är att kuratorn möjligen begått ett tjänstefel vilket är ett brott som regleras i brottsbalken. Däremot kan tjänstefelet bestå i att kuratorn inte anmält att din vän far illa ut eller att kuratorn agerat i strid mot gällande riktlinjer på arbetsplatsen. Frågor om orosanmälan regleras i 14 kap. Socialtjänstlagen (SOL).Frågor om tjänstefel regleras i Brottsbalken (BrB).Vad gäller vid orosanmälan?En kurator som arbetar inom skolverksamhet är skyldig att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, 14 kap. 1 § SOL. Detta gäller även för uppgifter som klarligen inte behöver ingripas av socialnämnden. Alltså ska även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta anmälas till socialnämnden om de tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd och hjälp från nämndens sida. Därefter är det upp till nämnden att undersöka vilken grund som kan finnas för uppgiften och utreda behovet av åtgärder, Se JO dnr 6755-2012.Vad gäller för att tjänstefel ska begås?Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel, 20 kap. 1 § BrB. Här ställs alltså krav på att personen i fråga bör åsidosätta uppgiften för att ansvar ska bli aktuellt. Med uppgiften menas i detta fall riktlinjerna på arbetsplatsen för personen i fråga. Sammanfattning och rådUtifrån din fråga kan jag inte ge ett definitivt svar då dessa typer av fall kräver en omfattande utredning och fler omständigheter än de som angetts i denna fråga. I detta fall är min bedömning däremot att kuratorn i bort göra en orosanmälan om denne misstänker eller fått kännedom om att din vän far illa, därmed är hotet om att göra en orosanmälan en felaktig väg att gå, som dessutom kan vara grund för tjänstefel. Är det fallet att kuratorn har haft sexuella "dragningar" är detta naturligtvis något som bör polisanmälas. Dessa typer av brister som ni redogjort för i frågan är i min bedömning grunder för en polisanmälan samt/eller en anmälan hos Justitieombudsmannen (JO), eftersom det handlar om fel som begåtts under myndighetsutövning. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga! Med vänliga hälsningar,

Provtagning för ADHD-medicin

2020-10-21 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har diagnosen ADHD och är inskriven på en neuropsykiatrisk mottagning där jag får min ADHD-medicin utskriven. Jag är 22 år och har gått på samma medicinering i ca 5 år. Nu har jag fått ett brev från mottagningen där det står att det är dags för årskontroll (mötets syfte beskrivs på detta vis: förstå hur jag mår, planera ev. vidare insatser och kunna fortsätta skriva ut mediciner på ett säkert sätt).Innan denna årskontroll som är "del av en rutin för alla patienter" ska jag genomföra ett ett antal prover. Provtagningen innefattar följande:- "Blodprov ingår som mäter alkoholkonsumtion"- "Drogscreening sker med övervakat urinprov"Vidare står det "Har du inte lämnat prover, eller hört av dig inom en månad från det att du fått detta brev förutsätter vi att du inte önskar fortsätta kontakten här och avslutar dig från mottagningen." Jag använder inte droger eller missbrukar alkohol och ser därför inte att mottagningen skulle ha anledning att tro detta. Mina frågor:1. Måste jag genomföra testerna för att få min medicin utskriven?2. Vilka rättigheter har jag? 3. Vilka rättigheter har min mottagning?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga har tagits upp av JO efter anmälningar från patienter. JO har framfört kritik mot regionerna som uppställt kraven på provtagning. Enligt JO ska dessa krav endast uppställas efter individuell bedömning och tillfredställande information till patienten. Därmed är det enligt JO inte berättigat att samtliga patienter får genomgå prover som rutin. Det får inte finnas obehöriga påtryckningar, dock kan provtagning vid individuell bedömning vara nödvändig för att upprätthålla patientsäkerhet. Som svar på dina frågor kan sägas att det verkar som att det inte finns någon särskild anledning till varför just du ska genomgå proverna utan att dessa omfattar alla patienter, varför du inte borde vara tvungen att genomgå dessa prover. I detta fall bör du få information och du ska ha en chans att fatta välgrundade beslut, dvs du ska få veta dina handlingsalternativ om drogfrihet inte kan bekräftas.Mina råd till digJag rekommenderar att du tar kontakt med din mottagning för att ta reda på vilka alternativ du har, samt påpeka beslutet av JO för att styrka din poäng. Jag länkar beslutet här om du är intresserad av att läsa de i sin helhet eller vill ta reda på mer information. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Vanprydande ärr - kan jag få ersättning?

2020-09-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej nu är det så att min svärmor blev opererad i magen för gallsten och sen blev det bekymmer med läkningen av såret så de fick öppna igen och sen sätta först ett vanligt drän och sen ett annat drän som vart koplad till en pump ! Sen när de väl ingen kunde sy ihopa magen så ser det förjävligt ut nu är svärmors fråga vart ska man vända sig för att få ersätning för ärren och hon skäms så för sin magen nu Med vänlig hälsning.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för ärren kan din svärmor antingen få genom egen försäkring eller genom patientskadeförsäkring. I mitt svar ska jag gå igenom dessa två alternativ.Egen försäkringDet finns flera försäkringar som kan ge ersättning för ärr. Det är vanligt att personförsäkringar lämnar ersättning för vanprydande ärr som uppkommit till följd av sjukdom eller olyckor.För att man ska ha rätt till ersättning krävs att ärret är bestående. En bedömning av huruvida ärret är bestående eller inte har enligt försäkringsbolagen ansetts kunna göras tidigast ett år efter skadetillfället. Det är alltså först efter ett år som försäkringsbolagen kan bedöma ärret och eventuellt lämna ersättning om man uppfyller kraven för att ha rätt till sådan ersättning. Viktigt är dock att inte vänta för länge då rätten till ersättning kan gå förlorad. Det är därför bra att vända sig till försäkringsbolaget och höra efter så snart som möjligt.Min rekommendation är att din svärmor ska vända sig till försäkringsbolaget så snabbt som möjligt och ta redo på om hennes försäkring täcker ersättning för ärr.PatientskadeförsäkringOm det är så att man drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård finns det en möjlighet att man har rätt till ekonomisk ersättning från den så kallade patientförsäkringen. Lagen som reglerar detta är Patientskadelagen.Lagen gäller endast för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige (3 § patientskadelagen). För att ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att skadan har orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Skadan ska rent objektivt även ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt en medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett mindre riskfyllt sätt (6 § patientskadelagen). Om en operation, som enligt en efterhandsbedömning, anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer en oundviklig följd och därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Att en behandling inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation räcker nämligen inte för att få ersättning enligt patientskadelagen utan det krävs alltså att skadan ska ha varit möjlig att undvika.Landstingen och regionerna samt privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region har patientförsäkringen tecknad hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). På deras hemsida hittar du mer information om vad som gäller angående eventuella patientskador och där kan man också göra en anmälan, deras hemsida hittar du här.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,