Samtycke vid vård av barn

2020-09-29 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Samtycke från patienten krävs endast om patienten är en vuxen person, dvs om patienten har fyllt 18 år. Om patienten är ett barn krävs inget samtycke från patienten eller dennes vårdnadshavare, utan vid vård av barn är det alltid hälso- och sjukvårdspersonalen som bestämmer vilka vård- och behandlingsåtgärder som ska vidtas?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samtycke till vård finns i patientlagen (2014:821) (PL). I föräldrabalken (1949:381) (FB) finns regler om vårdnadshavare bestämmanderätt över sina barn. Vård får som huvudregel inte ges utan patientens samtycke (4 kap. 2 § PL). Om patienten är under 18 år så är huvudregeln att båda vårdnadshavarna måste samtycka till vården (6 kap. 11 och 13 § FB). Det innebär i princip att en förälder kan säga nej till att barnet ska få en viss typ av vård. I vissa akuta situationer spelar det dock ingen roll att någon av föräldrarna inte samtycker, då kan sjukvårdspersonalen ändå ge barnet vård med stöd av att det rör sig om en nödsituation. Det kan till exempel vara i situationer då barnet riskerar att dö om det inte får vård.För att ge svar på din fråga är det alltså så att det krävs samtycke från barnets vårdnadshavare vid alla tillfällen förutom då barnet är i en akut situation där det t.ex. riskerar att dö om inte vård ges. Vid icke-akut vård har vårdnadshavare dock möjlighet att protestera till vård genom att inte lämna samtycke. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man få ersättning för komplikation vid operation?

2020-09-14 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Under en prostataoperation glömde dom att lägga ut tarmen när dom sydde igen. Detta orsakade tarmvred som tog 4 dagar innan dom öppnade och lossade tarmen. Efter den operationen fick jag brock i magen där dom öppnade som blev en till operation. Jag undrar om jag har rätt till någon ersättning.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns möjlighet till ersättning?Reglerna om patientskada och ersättning där an finns stadgade i patientskadelagen. Patientskadeersättning kan lämnas för personskada på en patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av exempelvis vård eller behandling förutsatt att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande eller förfarande (se vidare 6 §). Det är patienten som har bevisbördan. Vidare förutsättning för möjlighet till ersättning är att skadan uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige (3 §).Sjukvårdsregionerna har en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) och gäller även om du skadats hos en privat vårdgivare som har avtal med en region. Det är Löf som både utreder skadan, fattar beslut samt lämnar ersättning. Hur kan jag anmäla?Mitt råd är att du upprättar en anmälan på Löf:s hemsida som du hittar här. Du kan få hjälp att upprätta en anmälan av en kurator eller ett patientombud på mottagningen som utförde behandlingen. Du kan även läsa mer om patientskadeersättning på 1177:s hemsida som du hittar här. När du anmält skadan kommer Löf att utreda den för att se om du har rätt till ersättning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad har jag för rättigheter när det kommer till privat tandvård?

2020-08-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad jag har för rättigheter när det kommer till privat tandvård. Jag har haft tandställning hos en privat klinik där jag ur egen ficka betalat över 30 000 kronor. Jag hade inget bettfel utan gjorde behandlingen av kosmetiska skäl. Nu när behandlingen är avslutad är jag missnöjd eftersom mitt bett inte längre går ihop och mina tänder är ojämna vilket de inte var innan behandlingen. Det är mer fel i mitt bett och min tandrad nu, än det var innan. Det finns ingen information om garantier eller dyl på varken hemsidan eller på mitt kvitto. Vad har jag för rättigheter och vad har kliniken för skyldigheter?Vänligen, Klara
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som om du besökt en privat klinik för behandling av dina tänder och att du nu är missnöjd med resultatet. Jag ska göra mitt bästa i att svara på din fråga! Du skriver att behandlingen enbart förvärrat din tandrad och inte gjort det bättre, du anser alltså att det är fel i behandlingen. I första hand bör du kontakta vårdgivaren för att ta upp vad det är du är missnöjd med. Skulle det vara så att du inte kommer fram till en lösning med tandläkaren eller annan relevant person, kan du vända dig till Privattandläkarnas förtroendenämnd eller Praktikertjänsts Reklamationsnämnd (om kliniken är verksam i Praktikertjänst). Här kan de bedöma behandlingen och hjälpa dig med ekonomiska frågor. Du kan dessutom anmäla skadan till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Här är det dock mer aktuellt om det är ett allvarligt fel som du blivit utsatt för. Det är svårt för mig att avgöra hur fel det blivit med din behandling varav det är svårt för mig att ge exakta råd på om IVO kan vara aktuellt eller inte. Mitt råd är att du i första hand vänder dig till kliniken och berörd tandläkare för att gemensamt komma överens om en lösning. Du får gärna boka tid med en av våra jurister för vidare rådgivning. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad innebär de förslagna kompetenskraven för utförande av estetiska injektioner?

2020-08-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, det pratas om att det ska bli lagstiftning på att estetiska injektioner ska bara få utföras av legitimerad vårdpersonal och att lagen träder i kraft 1 januari 2021. Innebär det att alla andra som inte har medicinsk legitimation måste sluta jobba med det?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regeringen har genom en departementspromemoria, DS 2019:20, föreslagit en ny lag. Precis som du skriver innebär denna lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar bland annat att ett nytt kompetenskrav införs.I lagförslaget anges att "Endast den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska får utföra en estetisk injektionsbehandling.", (6 § andra stycket lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Sida 8 i det länkade dokumentet). Konsekvensen blir då att de som inte har medicinsk legitimation som uppfyller dessa krav antingen måste sluta utföra estetiska injektionsbehandlingar eller gå på dem nödvändiga utbildningarna för att kunna få en licens. Det ska dock nämnas att det fortfarande bara är ett lagförslag och att det måste godtas av riksdagen för att det ska kunna bli en lag. Än så länge har inget sådant beslut kommit från riksdagen.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vilken hälso - och sjukvårdspersonal omfattas av patientsäkerhetslagen?

2020-09-27 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Patientsäkerhetslagen (2010:659) gäller endast för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom ett landsting. Stämmer det påståendet?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, påståendet stämmer inte. Patientsäkerhetslagens definition av hälso – och sjukvårdspersonal finns i 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen. Definitionen omfattar bland annat den som har legitimation för ett yrke inom hälso – och sjukvården och personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso – och sjukvård av patienter. Personal på privata vårdinrättningar omfattas också.Lagens definition av vårdgivare finns i 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen. Definitionen omfattar bland annat enskild näringsidkare som bedriver hälso – och sjukvård, alltså privata vårdinrättningar.Patientsäkerhetslagen omfattar alltså både privata vårdgivare och personal hos privat vårdgivare.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Kan socialtjänsten omhänderta en person som är äldre än 18 år?

2020-09-06 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Har socialtjänsten samma rätt att omhänderta en vuxen person, 18 år eller äldre på samma sätt som de gör med någon under 18? Dvs. att man kommer fram till att en orosanmälan stämmer och därför kommer hem till den vuxna personen, vare sig han bor hemma hos föräldrar eller ensam och omhändertar honom mot hans vilja för att sedan placera honom någon annanstans under bevakning.
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Omhändertagande av unga Socialtjänsten i en kommun kan fatta beslut om vård av unga på två grunder. Den första är när en ung person lever i ett hem som riskerar dennes hälsa eller utveckling genom till exempel fysisk eller psykisk misshandel, brister i omsorgen eller andra förhållanden. (2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Den andra grunden är när en ung person själv riskerar sin hälsa eller utveckling genom till exempel missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. (3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Socialnämnden kan besluta att omedelbart omhänderta en person som är under 20 år om det är sannolikt att den behöver vård enligt någon av de ovan nämnda grunderna eller om en domstol har beslutat att det inte kan skjutas upp med risk för den unges hälsa eller utveckling. (6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)Tvångsvård av ungaDet är socialnämnden som bestämmer hur vården av den unge ska utformas och var den ska bedrivas. (11 § första stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Socialnämnden eller den aktör som socialnämnden har lämnat över utförandet av vården till ska ha uppsikt över den unga. (11 § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)När tvångsvård inte längre behövs ska socialnämnden besluta att den ska upphöra. (21 § första stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Vård enligt den första grunden med stöd av 2 § ska upphöra senast när den unge fyller 18 år. (21 § andra stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Vård enligt den andra grunden med stöd av 3 § ska upphöra senast när den unge fyller 21 år (21 § tredje stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)Sammanfattning Socialtjänsten har rätt att omhänderta personer över 18 år om det finns en risk för deras hälsa eller utveckling och de är i behov av vård. De får inte omhänderta någon över 20 år. Sådan vård ska upphöra senast när den unge fyller 21 år. Medan sådan vård bedrivs är det socialnämnden som beslutar om vårdens plats och hur omfattande bevakningsbehov den unge har. Med vänliga hälsningar,

Kan en vårdcentral neka mig att träffa en läkare?

2020-08-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |har en vårdcentral rätt att neka mig att träffa en läkare
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör dina rättigheter som patient i Sverige, mer specifikt vad den så kallade vårdgarantin innebär. De lagar som är aktuella är därför patientlagen (PtL) och hälso-och sjukvårdslagen (HSL).VårdgarantiJag kommer att utgå från att din fråga rör offentligfinansierad primärvård och att du är listad vid en vårdcentral i landet (9 kap. 1 § PtL).Alla patienter har rätt till vårdgaranti i det landsting de är folkbokförda i. Rent konkret innebär detta att du som patient har rätt att få vård inom en viss tid beroende på vad det gäller. Detta följer av 9 kap. 1 § HSL. Du har alltså rätt att, för det första få kontakt med primärvården inom en viss tid, därefter få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal inom en viss tid. Exakt hur snabbt du har rätt till detta beror på hur brådskande ditt ärende bedöms vara, eftersom att vård ges först till den som har störst behov av vård. Mer specifikt om inom vilken tidsram du har rätt till vad kan du läsa om här på 1177 hemsida. Den rådande situationen med COVID-19Utan att ha mer specifik information om vad ditt medicinska ärende gäller och hur det kommer sig att du inte har fått träffa en läkare är det av relevans att belysa den rådande situationen med COVID-19 som gör att det just nu är ovanligt långa väntetider inom vården. Detta skulle alltså kunna vara en anledning till att du inte fått den vård som du förväntat dig. SammanfattningSammanfattningsvis är alltså svaret att du har rätt till en medicinsk bedömning av antingen en läkare eller någon annan legitimerad sjukvårdspersonal inom en viss tid. Vårdcentralen gör en bedömning dels av hur brådskande ditt ärende är och hur snabbt du därmed behöver få denna medicinska bedömning, och dels om det är nödvändigt att du träffar en läkare eller om t.ex. en sjuksköterska kan göra samma bedömning.Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en till eller boka en tid med någon av våra jurister på Lawline!

Får en läkare neka en operation på grund av patientens vikt?

2020-08-25 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Får en läkare neka dig opration när jag väger 116 kg. Det gäller titthålsopration i knä.
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En läkare har rätt att neka en operation om riskerna anses för höga eller till följd av en annan medicinsk bedömning. Fetma är inte en diskrimineringsgrundande faktor. Det som är diskrimineringsgrundande är kön, könsuttryck, könsidentitet, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder vilket följer av diskrimineringsombudsmannen. Vänligen,