Vem utövar tillsyn över JO?

2021-02-22 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej !Jag har en fråga ang. JOs verksamhet samt deras sätt att hantera inkommande anmälningar. Jag har under många år hjälp en del personer att göra en anmälan till JO, problemet är fölajnde -oavsett hur och vad det handlat om så brukar det alltid vara beslut som fattat inom 1 vecka elller som max 14 dagar och alltid med samma texter. av det som du beskrivit leder inte till att JO ska granska ...... därmed ingen mer åtgärd från JO. och till sist beslut kan inte överklaga!Så här lyda min frågan. Får JO göra och bestämma precis hur de vill utan någon vidare kontroll??Ser tacksamt emot snabbt återkopplingen
Victoria Ström |Reglering Enligt 13 kap 6 § regeringsformen (1974:152) (RF) är det riksdagen som utser justitieombudsmän, dessa bildar en myndighet under riksdagen, s.k. Riksdagens ombudsmän (JO). JO:s uppgift är att följa riksdagens instruktioner och utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. I vissa fall kan JO även föra talan. Riksdagen får på begäran av konstitutionsutskottet (KU) entlediga en ombudsman som inte har riksdagens förtroende, 13 kap. 4 § Riksdagsordningen (2014:801). Enl. JO:s hemsida inkommer det 9000 anmälningar per år och det är det mellan 5 till 10 % av JO:s anmälningar som leder till kritik och ⅔ av anmälningarna som skrivs av utan att det gör en utredning. Det är jurister på JO som granskar anmälningarna och gör bedömningen om anmälningen ska utredas. Här kan du läsa om vad JO uppger som skäl till att en anmälan inte utreds. Slutsats Det finns alltså ingen som har direkt tillsyn över JO och det finns inte möjlighet att överpröva en JO:s beslut av en annan instans. Den enda möjligheten som finns vad gäller JO:s agerande är alltså att vända sig till KU, som kan få en JO entledigad, dvs. uppsagd från sitt arbete. I praktiken agerar KU dock sällan, vilket innebär att det inte är särskilt troligt att nå framgång ens där. Så svaret på din fråga är alltså i många fall ja, JO kan bestämma vilka anmälningar de väljer att ta upp och det sker utan egentlig kontroll. Här kan du läsa mer om problematiken i en debatt-artikel skriven av en advokat. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Var anmäler jag en kommunal tjänsteman?

2021-01-19 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur anmäler jag en kommunal tjänsteman som genom grovt felbeslut orsak orsakat mig stor ekonomisk skada.Vem ska ta emot anmälan?Ansvarig beslutsfattare eller den myndighet där beslutsfattaren tagit sitt beslut?
Erica Lager |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!JO är tillsyns- och granskningsorganJustitieombudsmannen (eller ombudsmännen) har till uppgift att granska bl.a statliga och kommunala myndigheter enligt 2 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän. Tillsynen sköts genom att pröva klagomål från allmänheten, men även genom inspektioner efter andra uppmaningar (5 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän). Om någon har ett klagomål gällande att den har blivit felaktigt behandlad av en kommunal myndighet eller tjänsteman på en sådan myndighet, är det till JO man ska vända sig. Hur gör jag en anmälan?Ett klagomål ska ske skriftligen och innehålla information om vem/vilken myndighet det gäller, vad som hänt, uppgifter till den som klagar samt om det finns någon aktuell handling bör denna också bifogas (17 § lagen med instruktioner för Riksdagens ombudsmän). På JO:s hemsida Här går att läsa mer om vad en anmälan ska innehålla, vad som INTE går att anmäla, hur det går till och vad man ska tänka på. Där går också att finna blanketter för att fylla i en anmälan. Jag hoppas att detta var ta till hjälp för din fundering. Lycka till! Vänligen,

Hur upprättar jag en JO-anmälan?

2020-09-19 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur går jag till väga för att jo anmäla poliser?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En JO-anmälan kan göras av den som anser att denne blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman på en myndighet. Eftersom poliser räknas som tjänsteman på en myndighet kan du därmed upprätta en JO-anmälan. Jag länkar (här) JO:s hemsida där det framgår hur du skickar in en anmälan och vad den bör innehålla. Vänligen,

Anmälan av polisen

2020-07-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Vill anmäla polisen för bristande arbete på grund av att inte tar ansvar en död hund bara skiter i
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga/avsikt, går polisens handlande att anmäla hos JO Här./Vänligen

Anmälan till JO.

2021-01-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Vad kan man göra nära polisen har redigerat ditt förhör? Jag var på förhör och jag bad om att han skulle spela in min röst och att jag skulle godkännas det efteråt. Jag har fått förhöret nu och jag märker att han har skrivit om förhöret och och det har tagits och lagts ord i förhöret? Advokaten gav förslag om att JO anmäla. Vad borde jag göra ? Polisen nekar.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du deltagit i ett polisförhör som du senare märkt har redigerats på så sätt att det klippts, ändrats om m.m., utan din tillåtelse.Utan att veta närmare detaljer om situationen ifråga instämmer jag med det förslag som din advokat givit dig. Det låter som ett bra alternativ att anmäla händelsen till JO då det i sådana fall rör sig om att du har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman på myndighet. Ifall utfallet blir att JO finner att polisen har agerat felaktigt kan hen rikta kritik mot myndigheten, vilket ofta leder till påtryckningar och därefter rättelse och/eller kompensation.Det enklaste sättet att skicka in en JO-anmälan är att fylla in detta webbformulär och svara på däri angivna frågor. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man överklaga ett JO-beslut?

2020-10-27 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej Jag har gjort en anmälan på Kronofogden till Justitieombudsmannen och fått efter flera månade ett svidande svar trotts starka bevis i både text och bild. Hur kan jag besvära mig över det ?
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga kan besvaras med ett kort svar: Ett beslut av justitieombudsmannen (JO) kan inte överklagas. Därav finns det inte så mycket du kan göra gällande just JO:s beslut. Det ska dock nämnas att JO tar emot över 9000 anmälningar per år. Samtliga anmälningar granskas av sakkunniga jurister och en bedömning görs om anmälan ska utredas eller inte. Endast en tredjedel av anmälningarna utreds, resterande avskrivs. Att en anmälan inte utreds behöver inte betyda att den ansetts obefogad, utan det beror ofta istället på någon av följande saker: - Anmälan gäller något som inte omfattas av JO:s tillsyn. - Anmälan gäller missnöje med en myndighets beslut eller en domstols dom. Beslut och domar kan ofta överklagas till en högre instans och JO:s prövning bör inte ersätta den möjligheten.- Anmälan är opreciserad eller på något annat sätt svår att förstå.- Det finns inte tillräcklig anledning för JO att ta upp ärendet, trots att gällande regler inte har följts i alla delar.- Anmälan gäller händelser eller förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden. Sådant som inträffat för mer än två år sedan utreds i princip inte.- Med mera. Se på JO:s webbplats här. Det JO kan göra i de fall där JO anser att myndighet agerat felaktig är att meddela kritik. Kritiken är inte bindande, vilket betyder att myndigheterna inte måste rätta sig efter vad JO uttalat. Detta leder mig in på en fråga till dig. Vad var det du ville uppnå med din JO-anmälan? Av ovan anförda behöver inte avisningen av din anmälan betyda att myndigheten inte gjort fel och du inte haft bra bevis, utan endast att det inte var något av just JO:s intresse. Jag rekommenderar därför att du ställer en ny fråga gällande vad kronofogden har gjort, så kanske vi på Lawline kan hjälpa dig och se om det finns något annat eller något lämpligare att göra i din situation. Hoppas du är nöjd med svaret. Vänligen,

Besöksförbud bibliotek

2020-09-18 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Det finns ett rättsfall om en person som fick besöksförbud på ett bibliotek - eftersom han hade uppträtt störande och hotfullt. Förbudet ogillades. Han hade rätt att besöka biblioteket - trots sitt dåliga uppförande. Jag har försökt att hitta detta rättsfall igen, men nu hittar jag det inte längre. Om jag minns rätt, så finns det med i NJA.
Sazan Anwar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag hittar dessvärre inget NJA-fall. Däremot fann jag ett beslut justitieombudsmannen (JO) "JO DNR 2795-2007". Omständigheterna i målet stämmer överens med dem du beskriver i frågan. Kan det vara det här målet du söker efter?Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vem kontaktar jag för att driva ett ärende mot socialtjänsten?

2020-07-05 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Om jag behöver juridisk hjälp för att driva ett ärende mot socialtjänsten vem kontaktar jag då? Handlar om soc anmälan som varit felaktig och dom inte kontaktat den det gäller utan bara andra föräldern och även spelat ut dom mot varandra
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!JO-anmälan:Om du har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet så kan du anmäla detta till justitieombudsmannen, JO. Där granskar sakkunniga jurister din anmälan och en bedömning görs om anmälan ska utredas eller inte. Här är ett formulär för JO-anmälan som du kan använda dig av. Skadeståndsanspråk: En JO-anmälan kan leda till att JO i ett beslut kritiserar myndigheten. Om du däremot är ute efter att få skadestånd av myndighet så kan inte JO hjälpa dig. Då ska du lämna in en stämningsansökan till allmän domstol och då är det viktigt att få juridisk hjälp. Du kan boka tid med vår juristbyrå för att få hjälp av en erfaren jurist. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Jag länkar formuläret där du fyller i dina kontaktuppgifter för att få juridisk rådgivning här. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!