Kan man överklaga ett JO-beslut?

2020-10-27 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej Jag har gjort en anmälan på Kronofogden till Justitieombudsmannen och fått efter flera månade ett svidande svar trotts starka bevis i både text och bild. Hur kan jag besvära mig över det ?
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga kan besvaras med ett kort svar: Ett beslut av justitieombudsmannen (JO) kan inte överklagas. Därav finns det inte så mycket du kan göra gällande just JO:s beslut. Det ska dock nämnas att JO tar emot över 9000 anmälningar per år. Samtliga anmälningar granskas av sakkunniga jurister och en bedömning görs om anmälan ska utredas eller inte. Endast en tredjedel av anmälningarna utreds, resterande avskrivs. Att en anmälan inte utreds behöver inte betyda att den ansetts obefogad, utan det beror ofta istället på någon av följande saker: - Anmälan gäller något som inte omfattas av JO:s tillsyn. - Anmälan gäller missnöje med en myndighets beslut eller en domstols dom. Beslut och domar kan ofta överklagas till en högre instans och JO:s prövning bör inte ersätta den möjligheten.- Anmälan är opreciserad eller på något annat sätt svår att förstå.- Det finns inte tillräcklig anledning för JO att ta upp ärendet, trots att gällande regler inte har följts i alla delar.- Anmälan gäller händelser eller förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden. Sådant som inträffat för mer än två år sedan utreds i princip inte.- Med mera. Se på JO:s webbplats här. Det JO kan göra i de fall där JO anser att myndighet agerat felaktig är att meddela kritik. Kritiken är inte bindande, vilket betyder att myndigheterna inte måste rätta sig efter vad JO uttalat. Detta leder mig in på en fråga till dig. Vad var det du ville uppnå med din JO-anmälan? Av ovan anförda behöver inte avisningen av din anmälan betyda att myndigheten inte gjort fel och du inte haft bra bevis, utan endast att det inte var något av just JO:s intresse. Jag rekommenderar därför att du ställer en ny fråga gällande vad kronofogden har gjort, så kanske vi på Lawline kan hjälpa dig och se om det finns något annat eller något lämpligare att göra i din situation. Hoppas du är nöjd med svaret. Vänligen,

Besöksförbud bibliotek

2020-09-18 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Det finns ett rättsfall om en person som fick besöksförbud på ett bibliotek - eftersom han hade uppträtt störande och hotfullt. Förbudet ogillades. Han hade rätt att besöka biblioteket - trots sitt dåliga uppförande. Jag har försökt att hitta detta rättsfall igen, men nu hittar jag det inte längre. Om jag minns rätt, så finns det med i NJA.
Sazan Anwar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag hittar dessvärre inget NJA-fall. Däremot fann jag ett beslut justitieombudsmannen (JO) "JO DNR 2795-2007". Omständigheterna i målet stämmer överens med dem du beskriver i frågan. Kan det vara det här målet du söker efter?Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vem kontaktar jag för att driva ett ärende mot socialtjänsten?

2020-07-05 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Om jag behöver juridisk hjälp för att driva ett ärende mot socialtjänsten vem kontaktar jag då? Handlar om soc anmälan som varit felaktig och dom inte kontaktat den det gäller utan bara andra föräldern och även spelat ut dom mot varandra
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!JO-anmälan:Om du har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet så kan du anmäla detta till justitieombudsmannen, JO. Där granskar sakkunniga jurister din anmälan och en bedömning görs om anmälan ska utredas eller inte. Här är ett formulär för JO-anmälan som du kan använda dig av. Skadeståndsanspråk: En JO-anmälan kan leda till att JO i ett beslut kritiserar myndigheten. Om du däremot är ute efter att få skadestånd av myndighet så kan inte JO hjälpa dig. Då ska du lämna in en stämningsansökan till allmän domstol och då är det viktigt att få juridisk hjälp. Du kan boka tid med vår juristbyrå för att få hjälp av en erfaren jurist. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Jag länkar formuläret där du fyller i dina kontaktuppgifter för att få juridisk rådgivning här. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Kan jag anmäla polisen?

2020-05-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hejsan vill fråga hur jag ska gå tillväga min son blev anhållen av polisen den som tog han kallade han smuts först o främst han e myndig de satte han i en lite cell grejen är han äter medicin mot bland annat panikångest o det fick han där han grät slog huvudet i väggen grejen är polisen hade ringt mig o frågat efter medicinen jag åkte dit o lämnade den men han fick ingen medicin d bara öppnade lucka o stängde igen allt detta har han berättat i dag när han släppt o kom hem jag tycker detta är ett hemskt betende o jag hyser absolut ingen respekt för polisen alls nu
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ni kan göra när din son har blivit illa behandlad av polisen.Svenska myndigheter gransaks av vissa tillsynsmyndigheter som har i uppdrag att kontrollera att dessa bland annat följer gällande lagar och regler i sin myndighetsutövning. Den som blivit illa behandlad och misstänker att kontakten man haft med en myndighet strider mot gällande lag, t.ex. hur myndigheter ska agera gentemot enskilda, bör göra en anmälan om detta. Eftersom polisen är en myndighet kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) som är en tillsynsmyndighet. Du kan göra anmälan till genom att trycka här. Det finns också möjlighet att göra en polisanmälan mot enskilda poliser. Vänligen,

Hur upprättar jag en JO-anmälan?

2020-09-19 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur går jag till väga för att jo anmäla poliser?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En JO-anmälan kan göras av den som anser att denne blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman på en myndighet. Eftersom poliser räknas som tjänsteman på en myndighet kan du därmed upprätta en JO-anmälan. Jag länkar (här) JO:s hemsida där det framgår hur du skickar in en anmälan och vad den bör innehålla. Vänligen,

Anmälan av polisen

2020-07-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Vill anmäla polisen för bristande arbete på grund av att inte tar ansvar en död hund bara skiter i
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga/avsikt, går polisens handlande att anmäla hos JO Här./Vänligen

Kan JO granska en kommunal politiker samt är det möjligt med anonym JO-anmälan?

2020-06-30 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |I min hemkommun har en politiker försökt påverka tjänstemän att ändra sina beslut i ett miljöärende. Detta finns dokumenterat bla i mail. Kan någon JO granska politikerns agerande och kan jag i så fall göra en anonym anmälan?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida JO skulle kunna granska ett visst agerande av politiker/tjänstemän i din hemkommun och om du i så fall kan göra en anonym anmälan. Möjlighet att göra en anonym anmälan till JO Till att börja med kan sägas att anonyma anmälningar till JO inte brukar utredas över huvud taget så namn bör stå med när en anmälan görs till JO. Den som klagomålet riktas mot får också redan på namnet på den som klagar om JO beslutar att utreda anmälan. Möjligheterna att göra en anonym anmälan till JO kan därför sägas vara obefintliga. Kommer JO att granska politkerns agerande? Det framkommer inte av din fråga särskilt mycket detaljer om vad som har hänt och det blir därför svårt för mig att med någon större säkerhet uttala mig om huruvida JO kommer granska ett eventuellt klagomål eller inte. Vad som kan sägas är att statliga myndigheter och sådana som anförtrotts olika typer av myndighetsutövning står under JOs tillsyn. Däremot faller inte ledamöter av kommunfullmäktige under JOs tillsyn. JO kan dock granska sådant som de kommunala nämnderna gör. Om politikern i fråga agerade som en representant för en av de kommunala nämnderna är det möjligt att JO kan utreda ett eventuellt klagomål. Om det istället rör ett uttalande han eller hon gjorde under ett sammanträde av kommunfullmäktige faller det utanför JOs tillsyn. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att med endast informationen i din fråga avgöra huruvida JO kommer att utreda ett eventuellt klagomål. Generellt faller som sagt ledamöter av kommunfullmäktige utanför JOs tillsyn medan politiker i de kommunala nämnderna inte gör det. Att göra en anonym anmälan till JO är som sagt inte möjligt då JO inte utreder anonyma klagomål. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Du kan även läsa mer om hur klagomål till JO går till på JOs hemsida. Med vänlig hälsning,

Nekande av prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen

2020-04-03 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej,Jag har ett ärende kopplat till Mark- och miljödomstolen och har precis nekats prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Länsstyrelsen dömde till min fördel. Efter en överklagan från kommunen valde hovrätten en annan linje och upphävde Länsstyrelsens beslut. I domen anges inte något skäl till varför man valt att döma annorlunda och det hänvisas inte heller till någon paragraf varför man tolkat ärendet på det sätt man gjort. Min överklagan och prövningstillstånd hänvisar dock till tidigare domslut från Mark- och miljööverdomstolen och det var dessa domar som Länsstyrelsen tagit fasta på. En jurist (dock ej inom byggrätt) har tittat del av såväl domen som samtlig dokumentation i ärendet och inte ens hen kan tolka den mycket korta domen och vad man bygger den på.Då ärendet kantats av vilseledande information, otydlighet och domskälen känns bristfälliga överväger jag nu att ta ärendet till Justitieombudsmannen. Om jag väljer att göra så, vinner domen ändå laga kraft (dvs jag måste vidta den rättelse som jag förelagts) eller kan jag avvakta med att vidta rättelse under processens gång, dvs så länge ärendet då är "under process"?Vänligen Madeleine
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Jag tolkar det som att du undrar hur möjligheten med att avvakta att vidta den rättelse som du förelagts av mark- och miljödomstolen i det fall du väljer att ta ärendet vidare till Justitieombudsmannen (JO). Jag uppfattar det som att Länsstyrelsen har varit första instans i ditt ärende och att kommunen i sin tur har överklagat Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, såsom stadgas i 13 kap. 6 § plan- och bygglagen. I sådana fall är det lagen (1996:242) om domstolsärenden (nedan benämnt som ärendelagen) som ska tillämpas (5 kap. 1 § lagen om mark- och miljödomstolar). Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Domen mark- och miljödomstolen har meddelatMark- och miljödomstolen ska se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in i ärendet. Genom frågor och påpekanden ska domstolen försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas framställningar (12 § ärendelagen). Med andra ord ska domstolen se till att ärendet blir utrett så som dess beskaffenhet kräver och att ingenting onödigt dras in. Otydligheter och ofullständigheter skall så långt möjligt undanröjas. Utifrån den information du har angett verkar det som att mark- och miljödomstolen har brustit vad gäller tydlighet och fullständig information i domen som har meddelats.PrövningstillståndMark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om någon av följande förutsättningar föreligger- Om det kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande- Om det behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt- Om det är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor- Om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandetI ett avgörande från Högsta domstolen kan man utläsa att det ska vara lättare att få prövningstillstånd i mål enligt miljöbalken än vad som gäller för andra mål (HD Mål Ö 48–10, 24 november 2011). Utifrån den information som du har angett verkar det märkligt att du inte beviljats prövningstillstånd. Beviljar inte Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast (5 kap. 5 § första meningen lag om mark- och miljödomstolar). Det innebär att du måste vidta den åtgärd som mark- och miljönämnden har förelagt dig. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (5 kap. 5 § andra meningen lag om mark- och miljödomstolar). Utifrån den information du har angett är det oklart huruvida detta kan aktualiseras. Att ta ärendet vidare till JOSkulle det vara så att du bestämmer att ta ärendet vidare till JO innebär det fortfarande att domen som meddelats av mark- och miljödomstolen står fast. Processen "pausas" dessvärre inte för din del, utan du måste i vart fall vidta den åtgärd som föreläggandet stadgar. Att göra en JO-anmälan med framgång innebär i slutändan att domstolen får kritik riktat mot sig, inte att domen/beslutet per automatik ändras. Skulle det vara fallet att JO riktar kritik mot domstolen är det upp till domstolen att rätta sig efter kritiken, vilket faktiskt sker i de flesta fallen. Mer om JO-anmälan kan du läsa här och här. Känner du dig fortfarande osäker på hur du kan gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,