Rätt till ekonomiskt stöd

2020-08-07 i Myndigheter
FRÅGA |Kan man få ekonomiskt stöd från någonstans i nuläget? Svårt att leva utan pengar
Elin Giding |Kan man få ekonomiskt stöd från någonstans i nuläget?Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ekonomiskt stöd kan du ansöka om hos socialtjänsten i din hemkommun. Socialtjänsten kommer då att göra en utredning för att avgöra om det finns något stöd för att du ska få bidrag. När denna utredning görs kan frågor om dina ekonomiska förhållanden, arbets och familjesituation komma upp samt att uppgifterna ska styrkas genom exempelvis anställningsbevis och hyreskontrakt. Nivån på försörjningsstödet grundar sig ur riksnormen som stadgar ett minimibelopp för skälig levnadsstandard se här: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/riksnormen/Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att som anhörig till EU-medborgare bli folkbokförd i Sverige?

2020-07-31 i Myndigheter
FRÅGA |Vad krävs för att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer? Min väninna har uppehållsrätt som anhörig till eu-medborgare men skatteverket vill inte folkbokföra henne. Vi har överklagat till förvaltningsrätten. Hon har skickat in diverse dokument som visar att dom har levt i ett samboförhållande både här i Sverige och i ett annat land. Hans lönespec, flygbiljetter mm. Vad mer behövs?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om folkbokföring När man har flyttat till Sverige från utlandet och planerar att bo här i ett år eller mer ska man i de flesta fall även vara folkbokförd här. När man blir folkbokförd får man ett svenskt personnummer och registreras som bosatt på en fastighet och en adress. Dessutom registreras ens civilstånd och ens eventuella relation till maka eller make, barn och förälder. För att kunna bli folkbokförd måste man anmäla att man har flyttat till Sverige. Det görs via ett personligt besök på ett av Skatteverkets servicekontor. Då ska alla i familjen som flyttar till Sverige vara med, även barn. När man tillhör en familj som bor eller ska flytta till Sverige När man följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt här i Sverige kan man ha uppehållsrätt om man följer med eller flyttar till familjemedlemmen, precis som din väninna har. För att bli folkbokförd måste hon då: -Kunna visa att hon ska bo i Sverige i minst 1 år -Kunna visa upp handlingar som styrker att hon har uppehållsrätt i minst 1 år -Kunna visa att hon och den hon flyttar till verkligen lever i ett samboförhållande genom exempelvis ett intyg som styrker att de bott tillsammans innan flytten till Sverige, ett registerutdrag från ett annat lands folkbokföring där deras relation finns registrerad, ett köpekontrakt på en gemensam bostad eller ett hyreskontrakt för gemensam bostad där de båda står med. Avslutningsvis Eftersom jag inte vet vilka dokument din väninna har skickat in och inte är det svårt att avgöra varför Skatteverket inte vill folkbokföra henne. Antagligen är det något dokument som fattas men i så fall ska det preciseras av Skatteverket. Skatteverket är en förvaltningsmyndighet som har en skyldighet att hjälpa till och ge tydlig information. På den här sidan kan ni läsa mer om vad som krävs för att bli folkbokförd i Sverige.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är jag skyldig att betala tillbaka till CSN?

2020-07-30 i Myndigheter
FRÅGA |Jag gick i skolan i ett år och efter sommarstoppet ville jag inte gå mer i skolan. Måste jag återbetala det stödbelopp som CSN gav mig under föregående skolår?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Från CSN kan du få två typer av betalningar, du kan dels få bidrag, dels lån. Lånen är du alltid skyldig att betala tillbaka när du avslutat dina studier. Du kan bli skyldig att betala tillbaka bidrag som du erhållit om du inte haft rätt till bidraget, det vill säga du inte läst det du angivit till CSN att du ska läsa (läs mer om detta på CSN:s webbsida). Har du slutfört de studier du fick bidrag för blur du inte återbetalningsskyldig för bidraget, det vill säga du fullgjort de studier du läste under året du gick i skolan. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Byta namn - hur går man tillväga?

2020-07-28 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, Detta är en speciell kombination. Kan jag ge mitt barn en kombination av mitt förnamn och efternamn som ett dubbel efternamn till mitt barn utan att lägga till -son eller -dotter på slutet? Ex.Jag heter Ali Ahmed JonKan jag ge mitt barn namnetStefan Ali Ahmed(Där Ali är mitt förnamn och Ahmed ett av mina efternamn. Jag tar bort Jon då jag endast vill ha ett dubbel efternamn)Tack.
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!När det gäller namn och namnbyte är det skatteverket som är ansvarig myndighet. Det är alltså hos skatteverket som man kan göra för- och efternamnsbyten och den sidan hittar du här. Att ge ditt barn det namn som du anger i frågan torde inte vara några problem och det finns inte heller något krav att efternamn ska sluta på son eller dotter, men jag rekommenderar att du skickar in en ansökan till skatteverket så att de får ta ett beslut i ärendet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt att begära att en myndighet avgör ett ärende?

2020-07-31 i Myndigheter
FRÅGA |Jag ska begära avgörande hos försäkringskassan i ett ärende om omvårdnadsbidrag hos dem. Jag ansökte för ca 7 månader sedan efter att vårdbidraget (som vi hade) blivit omvårdnadsbidrag. En handläggare på FK uppmuntrade mig att begära avgörande. Jag tycker att det känns lite obehagligt men vill ändå att de tar ett beslut i ärendet. Jag har letat för att hitta hur man gör rent praktiskt. Vad man skriver och om det går att maila eller om det måste gå via posten.
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i förvaltningslagen (FL). Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska då inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran (12 § första stycket FL).Ett beslut att avslå en begäran om att ärendet ska avgöras får överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet (12 § andra stycket FL).En begäran om att myndigheten ska avgöra ärendet får framställas av parten endast vid ett tillfälle under ärendets handläggning (12 § tredje stycket FL).I ditt fallBestämmelsen i 12 § förvaltningslagen ger i princip en enskild, som inlett ett ärende hos en förvaltningsmyndighet en möjlighet att, om ärendet inte avgjorts inom sex månader, skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Skriftlighetskravet är teknikoberoende. Det förutsätter endast att begäran görs i en form som är läsbar för myndigheten. Det kan ske både i elektronisk form och i pappersform.Om det var du som inledde ärendet hos försäkringskassan och ett beslut inte har fattats inom sex månader kan du således antingen i elektronisk form eller i pappersform, till exempel via posten, skriva till myndigheten att du begär att ditt ärende ska avgöras.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilka lagar styr kommuners verksamhet?

2020-07-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag undrar vilken lagstiftning man lutar sig mot när exempelvis en kommun beslutar att det är tillträdesförbud till ett område edyl.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du kan ta en till på Kommunallagen och Förvaltningslagen. Dessa lagar är några av de författningarna som styr kommunens verksamhet och jag tror du kan hitta svaret på din fråga i dessa.Återkom om du har fler frågor!Vänligen,

Kan jag söka hjälpfonder om jag har försörjningsstöd?

2020-07-28 i Myndigheter
FRÅGA |Hej kan jag söka hjälpfonder om jag har försörjningsstöd Mvh,
Lina Salem |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Försörjningsstöd även kallat för socialbidrag regleras i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. I bestämmelsen regleras att den som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning. Försörjningsstöd ska fungera som ett sista alternativ när alla andra alternativ är uttömda. Exempelvis kan den enskilda inte beviljas försörjningsstöd om man är berättigad till andra typer av bidrag, såsom bostadsbidrag, föräldrapenning eller underhållsstöd. Vad gäller hjälpfonder är det en "det beror på" fråga. I regel har den enskilda inte rätt till ekonomiskt bistånd om man har pengar på banken eller andra tillgångar. Med detta sagt kan socialnämnden neka sökanden försörjningsstöd eller kräva återbetalning om man haft tillgångar som gjort att man kan försörja sig själv på egen hand. Beroende på hur stort stöd man får via hjälpfonderna kan svaret på din fråga därför varierna. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med din socialsekreterare och diskutera möjligheterna för dig att erhålla ekonomiskt stöd genom hjälpfonder, samt om det påverkar din rätt till försörjningsstöd. Har du fler funderingar är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen,

Problem med myndighet

2020-07-23 i Myndigheter
FRÅGA |Hejkan ni hjälpa till med myndighetes problem
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har problem med en myndighet och undrar om Lawline kan hjälpa dig med ditt problem.Svaret på din fråga är ja. På Lawline svarar vi på frågor som gäller myndigheter. Om du skulle behöva få hjälp direkt av en myndighet kan vi även hänvisa dig vidare till rätt ställe.Tveka inte att ställa en fråga till Lawline om ditt problem. Till exempel kan du skriva din fråga på webben. Det kan du göra här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,