Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?

2021-09-15 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! En väldigt nära vän till mig sitter häktad och kommer få ett längre fängelsestraff. Vi har ansökt om att få telefontillstånd så vi kan ha kontakt men har blivit nekade 2 gånger p.g.a att jag har blivit dömd och finns med i belastningsregistret (min dom har inget att göra med min vän eller är på något sätt relaterat till vad han sitter häktad och kommer bli straffad för) Min fråga är vad kan man göra? Hur går man tillväga för att få ha någon annan typ av kontakt förutom brev? Kan man göra något mer än att överklaga? Fängelsestraffet handlar om flera år så ska vi inte kunna ha kontakt under hela denna tiden? Tack på förhand
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarKortfattat så är svaret på din fråga att ett överklagande av beslutet är troligen det enda alternativet som ni har tillgängligt. FängelselagenSom jag förstår det av din fråga kommer den du vill hålla kontakt snart kommer att befinna sig i en kriminalvårdsanstalt (fängelse). För intagna i en kriminalvårdsanstalt är det främst fängelselagen som reglerar deras skyldigheter och rättigheter. Intagnas rätt till elektronisk kommunikation (t.ex. telefon) kan begränsas om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning enligt 5 §, kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan, (7 kap. 4 § Fängelselagen). Det finns liknande regler för den som är häktad, (3 kap. 4 § Häkteslagen). När det gäller att bestrida ett negativt beslut gällande elektronisk kommunikation kan ni i första hand begära att beslutet omprövas av kriminalvården, (14 kap. 2 § Fängelselagen). I din fråga framgår det att ni fått två avslag från kriminalvården så utgår jag ifrån att ni redan begärt omprövning. Efter att omprövning har skett och ni fått ett negativt beslut har ni rätt att överklaga beslutet till allmän förvaltningsrätt, (14 kap. 1 § Fängelselagen). Reglerna för omprövning och överklagande av beslut för den som är häktad är liknande, (7 kap. 3 och 4 § Häkteslagen).Andra alternativ till kontakt förutom brev och elektronik kommunikation är besök, (7 kap. 1 § Fängelselagen). Men på grund av Corona-pandemin kan rätten till besök vara begränsad. Rätten till besöks bedöms även på samma grunder som rätten till elektronisk kommunikation, så om ni fått avslag från rätten att prata i telefon är risken stor att ni även får avslag gällande rätten till att besök. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad gör man när en myndighet agerat felaktigt?

2021-08-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag skriver till er gällande en anmälan som gjorde till vår kommun om en ny granne som håller på att bygga en pool i närheten av varan tomtgränsen på ett ungefär 2,20 cm . Anmälan gjordes 27 maj , inspektören som kom till granna fattade sitt beslut men hörde inte av sig till oss . Vi fick veta om beslutet när vi ringde till kommunen tillbyggnads enheten . Beslutet underlag handlade om att tomtens grannar var inte ovårdad!!!!! Det har inte tagit den faktiska orsaken till anmälan (olaglig avstånd eller mycket nära till vara tomt) . Kommunens tjänsteman som behandlade ärendet och mjölade beslutet till min mans mejl vägrade lämna namn på inspektören samtidigt och på sätt och viss misstänkte vi på någon korruption. Nu vet vi inte vad ska vi göra ?! Överklaga beslutet eller kontakta polisen ?! Kan ni vara snälla och hjälpa eller vägleda oss med någon utväg ?!! Tack på förhand
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bygglov för poolFör att genomföra nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring av byggnad krävs ofta bygglov (9 kap. 2 § Plan och bygglagen [2010:900] [PBL]). Under dessa förutsättningar inräknas i regel inte poolbyggnad. Med andra ord krävs som grundregel inte bygglov för pool, utan krav om bygglov för pool tillkommer först när exempelvis ett tak byggs till poolen eller liknande. Det finns inga krav gällande avståndet mellan tomtgräns och pool, men däremot får inte poolen påverka en grannes mark eller jord. Såsom jag tolkar det så planeras poolen byggas i närheten av er tomtgräns, inte över er tomtgräns, varför bygglov inte krävs. Ärenden hos myndigheterKommuner är myndigheter, varför handläggning av ärenden hos kommuner regleras av bestämmelserna i Förvaltningslagen (2017:900) (FL) (1 § FL). Eftersom ni gjort en anmälan om poolen innebär det att ett ärende har inletts. När ett ärende handlagts så ska en handling upprättas för det skriftliga beslutet. Handlingen ska visa dagen för beslutet, vad beslutet innehåller, vem eller vilka som fattat beslutet, vem eller vilka som varit föredragande och vem eller vilka som medverkat vid den slutliga handläggningen (31 § FL). Även om kommunen beslutat till fördel för era grannar så har ni rätt att ta del av den skriftliga handlingen eftersom ni är part i ärendet. Myndigheten ska sedermera underrätta parterna om det fullständiga innehållet i beslutet och hur denne kan överklaga beslutet om det är en möjlighet i det enskilda fallet (33 § FL). JustitieombudsmannenOm en myndighet inte uppfyller kraven om underrättelse så kan en s.k. JO-anmälan utföras. JO:s (Justitieombudsmannens) uppgift är att granska myndigheter, varför den kan rikta kritik mot en myndighet som inte uppfyller lagens krav. Upplever ni att kommunen inte fullföljt sin skyldighet eller att korruption kan vara gällande har ni alltså möjlighet att JO-anmäla kommunen, vilket innebär att ärendet kommer granskas. Om du vill veta mer om hur en anmälan genomförs och annan information om JO, besök JO:s hemsida. Med vänliga hälsningar

Vart kan en förening vända sig för att upplysa om diskriminering?

2021-08-15 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!DO skyddar endast individer vad jag vet och jag undrar om det finns någonstans man kan vända sig som förening om man anser att kommunen diskriminerar ens förening pga. religiös tillhörighet.Med vänlig hälsning.
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om en grupp anser sig bli diskriminerad, kan den vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Både individer och grupper kan kontakta DO med syfte att upplysa myndigheten om förekommande diskriminering som behöver förebyggas. Då kan DO förmå kommunen att upphöra med diskrimineringen och vidta åtgärder. För mer information kan du vända dig till DO:s hemsida, som jag länkar här.Lycka till och hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Räknas mallar som domstolarna har till stöd för domskrivning som allmänna handlingar?

2021-07-27 i Myndigheter
FRÅGA |Jag undrar om de mallar som domstolarna har till stöd för domskrivning är allmänna handlingar?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, Ifall mallarna förvaras hos myndigheten då är de allmänna handlingar.Jag hoppas trots allt att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur får jag veta varför Försvarsmakten nekat mig?

2021-08-31 i Myndigheter
FRÅGA |Vad betyder det när försvarsmakten nekar en utan orsak för det har dom gjort mot mej i flera tillfällen och jag får aldrig svar varför de nekat mej
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta varför du nekats att vara med i försvarsmakten. Av din fråga framgår inte riktigt vilken situation som Försvarsmakten har nekat dig. En möjlig anledning är att du inte uppnått något av de krav som Försvarsmakten ställer på de som vill bli anställda eller genomgå utbildningar inom Försvarsmakten. Jag har som sagt inte så mycket information så jag kan inte med säkerhet säga att detta är anledningen till att de har nekat dig. Om du skulle vilja överklaga ett beslut från Rekryteringsmyndigheten eller Försvarsmakten som gäller till exempel antagning till militär grundutbildning eller inskrivning för värnplikt, civilplikt eller i utbildningsreserv så ska det göras till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet är en statlig myndighet som prövar vissa beslut som rör Rekryteringsmyndigheten eller Försvarsmakten. På myndighetens hemsida hittar du mer information om hur du isåfall gör.Det som du i första hand kan göra är att kontakta Rekryteringsmyndigheten för att försöka få svar på varför de nekat dig så att du får en bättre bild av din situation. Här hittar du deras kontaktuppgifter. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Allmänt om byggnadsverk intill olika typer av tomtgränser och förhållandet till detaljplan

2021-08-25 i Myndigheter
FRÅGA |Vi planerar att bygga en Carport på vår tomt . Tomten gränsar längskortsidan mot en granne och ena långsidan mot en en allmänning (Samfälld mark). I hörnet mellan kort och långsidan finns den plats vi har tänkt oss bygga denna Carport inkl förråd 9 m lång och 3 m bred. Kruxet är att carporten kommer att hamna med kortsidan ca 1-2 m frän nämnda allmänning och ca 1 m från grannens tomt. Vid kontakt med kommunen så säger handläggaren följande "Enligt gällande detaljplan ska byggnad placeras minst 6 meter från gräns mot väg och minst 4 meter från annan gräns. Garage/uthus får dock placeras minst 1 meter från gräns mot granne om det bedöms lämpligt vid bygglovsprövningen. Det står allt å att det bara gäller gräns mot GRANNE inte gränser mot annat (tex "allmänning"). Min initiala bedömning är att det medför en avvikelse som inte kan ses som liten och att bygglov därmed inte kan beviljas för placering 1 meter från den "bakre" gränsen". Jag anser att 20% av ytan nära en allmänning som är samfälld mark och består av en otillgänglig skog som dessutom ligger så pass till att det är väldigt svårt att komma ditt pga svår terräng. Finns det några juridiska argument jag kan åberopa i mina förberedande diskussioner med kommunen?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som du önskar att bygga en carport och undrar hur den ska placeras i förhållande till din granne samt den allmänniga (samägda) marken. För att besvara din fråga tänker jag översiktligt redogöra för tomtgränsreglerna vid planerade byggnadsverk samt lämna en kommentar kring kommunens besked som du fått. Din fråga regleras i plan- och bygglag (PBL). Hur får byggnadsverk placeras i förhållande till olika typer av tomtgränser? Framförallt gäller detaljplanens bestämmelser kring hur nära du får bygga tomtgränser. Så som du beskriver kommunens besked i frågan har kommunen en gräns om 4 meter i alla de fall de inte gäller gräns mot väg. Vidare beskriver de ett undantag för garage/uthus om 1 meter från gräns mot granne om det bedöms lämpligt. Så som jag förstår kommunens besked får alltså den sidan som står mot grannens gräns byggas närmast 1 meter från grannens gräns efter en lämplighetsprövning. Jag är osäker på om begreppet "granne" även avser allmänningens mark, isåfall får du bygga 1 meter från denna gräns förutsatt att samtycke har erhållits från samägarna. Lagen föreskriver enbart ett krav om att grannens samtycke ska inhämtas om man avser att bygga inom 4,5 meter från grannens gräns (9 kap. 4 § 2 st PBL). Detsamma bör enligt min bedömning gälla för de som äger allmänningen (om det är kommunen som äger den måste du göra en bygglovsansökan). Däremot bör du begära ett förhandsbesked vilket innebär att byggnadsnämnden gör en preliminär bedömning som du kan förhålla dig till. Denna är sedan bindande 2 år efter det att den meddelats (9 kap. 17-18 §§ PBL). Angående din slutsats En avvikelse ska förstås i ljuset av syftet med den rådande detaljplanen. Det är därför svårt för mig att dra några slutsatser vad gäller hur bestämmelserna i just ditt område ser ut. Min bedömning är att så länge byggnadsverket planeras enligt detaljplanen sker inga syftesöverträdelser och därmed ska bygglov beviljas. Slutsats Kommunen har i detaljplanen bestämt att byggnadsverk får alltid byggas inom 4 meter från grannens tomt och 1 meter ifrån efter lämplighetsprövning. Du bör lämpligen kontakta kommunen och få ett förtydligande på vilka begränsningar som gäller för gränsen mot allmänningen och således vilka åtgärder du måste vidta för att få till stånd ett bygglov (om det behövs). Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Var folkbokför jag mig om jag saknar bostad?

2021-08-01 i Myndigheter
FRÅGA |Om jag är bostadslös var skriver jag mig då?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var ska man folkbokföra sig?Huvudregeln är att man ska folkbokföra sig på den adress och på den fastighet där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6-7 § folkbokföringslagen). Den som inte regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på någon viss fastighet anses bosatt på den fastighet till vilken han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter kan anses ha sin starkaste anknytning (12 §).Var ska man folkbokföra sig om man saknar bostad?Om en person saknar möjlighet till folkbokföring på en viss fastighet kan Skatteverket istället folkbokföra personen på kommunen (13 §). Detta gäller förutsatt att personen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila inom en viss kommun, men saknar möjlighet till folkbokföring på viss fastighet. Om Skatteverket får in en anmälan om flyttning till en kommun och inte till en fastighet gör de alltid en utredning om personens bosättning.Jag rekommenderar dig till att ta kontakt med Skatteverket för att få vidare hjälp i ditt ärende. Du hittar kontaktuppgifter till dem här. Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag byta efternamn?

2021-07-25 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, jag vill byta efternamn. Mitt efternamn i nuläget är jag ej särskilt stolt över då jag har haft dålig relation med min pappa genom åren och ej vill bära vidare på hans namn. Jag undrar därför om jag kan byta till ett efternamn från utlandet. Det är en av de vanligaste efternamnen i Italien och jag undrar om jag kan byta till det?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns flera olika sätt att ändra sitt efternamn på, men man måste ansöka om namnbyte samt få det beviljat av Skatteverket. Vilka efternamn får man byta till?Du kan byta till en förälders efternamn, ett tidigare efternamn, ett äldre släktnamn, en make eller makas efternamn, eller till ett nybildat efternamn (9, 12, 13, 18 och 19 § lag om personnamn). Du kan också byta till ett efternamn du inte har någon anknytning till förutsatt att fler än 2000 personer bär namnet (16 § lag om personnamn).Eftersom jag inte vet vilket efternamn du funderar på att byta till och förutsättningarna för det kan jag inte svara på om ett namnbyte kommer att beviljas eller ej. Om namnet sedan tidigare finns i släkten eller om dina föräldrar eller din make/maka bär namnet bör du få ändra till det namnet. Om du inte har någon anknytning till efternamnet måste fler än 2000 personer redan bära namnet för att du ska få byta till det. Skatteverket är skyldiga att tillhandahålla en lista med samtliga efternamn som bärs av fler än 2000 personer, och den kan du hitta här. Jag råder dig att besöka Skatteverkets hemsida där de beskriver förutsättningarna för att få byta sitt efternamn och där du även kan hitta olika ansökningsblanketter. På sidan finns även kontaktuppgifter som du kan använda för specifika frågor om ditt efternamnsbyte.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar