Kan man begära ut gamla prov eller nya prov som inte har tagits?

2020-09-28 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Man har ju som medborgare att begära ut många dokument från de olika myndigheterna. Exempelvis kan man ju begära ut inkomstuppgifter från Skatteverket eller betyg från Utbildningsnämnden. Jag undrar hur mycket man får begära från en skola. Kan man exempelvis begära att få se gamla prov? Eller kan man teoretiskt till och med begära ut prov som ännu inte tagits, eller facit till dessa? Tack!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln på området är offentlighetsprincipen, vilken innebär att var och en har en rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den är förvarad hos en myndighet och antingen har upprättats där eller inkommit dit (se 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Även om en handling är allmän krävs det även att den är offentlig för att man som medborgare ska få ta del av innehållet. Av 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen framgår att rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas och att det i ett sådant fall ska anges i lag. Den lag som reglerar denna begränsning är offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Vad gäller kunskapsprov framgår det av 17 kap. 4 § OSL att sekretess gäller för uppgifter i prov om det kan antas att syftet med proven motverkas om uppgiften röjs. Denna bestämmelse medför alltså hinder bland annat mot att lämna ut provformulär innan ett prov har ägt rum. Du kommer alltså inte kunna begära ut prov som inte har tagits eller facit till dessa.Vad gäller gamla prov medför denna bestämmelse även ett hinder mot att standardiserade och återkommande prov lämnas ut. Av praxis framgår att till exempel gamla teoriprov för att ta körkort och nationella prov på skolor omfattas av sekretess enligt denna bestämmelse då de är standardiserade och återkommande. Även uppgifter i prov som bestod av standardiserade frågor som återkommande användes i en skolas SO-undervisning för kunskapsprov på korta ämnesavsnitt har av Kammarrätten i Göteborg ansetts omfattas av sekretess enligt denna bestämmelse (Kammarrätten i Göteborg den 11 maj 2011 mål nr 1942-11).Gränsen för gamla prov beror alltså på i vad mån de är återkommande och standardiserade. Det är inte ovanligt att man som student på många högskolor kan begära ut gamla tentor och tentasvar, detta kan bero på att de ej anses standardiserade i den utsträckning som krävs för bestämmelsens tillämpning.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilka uppgifter får socialtjänsten sekretessbelägga?

2020-07-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har vårdnadshavaren rätt att få ut handlingen "Övervägande enligt 13 § LVU" i sin helhet? Kan vissa uppgifter sekretessbeläggas innan informationen går till vårdnadshavarna? Med vänlig hälsning
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Ett övervägande om fortsatt vård behövs ska enligt 13 § LVU göras minst en gång i halvåret. Vårdnadshavaren behöver inte informeras om övervägandet. Däremot är detta övervägande som utgångspunkt en allmän handling då den förvaras hos en myndighet samt är upprättad inom myndigheten (se 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen samt 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen). Allmänna handlingar är emellertid inte nödvändigtvis offentliga, de kan sekretessbeläggas mot bakgrund av de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Detta följer av 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Inom socialtjänsten råder sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (se 26 kap. 1 § första stycket OSL). Att verksamhet för vård av unga enligt LVU omfattas av begreppet socialtjänst framgår av 26 kap. 1 § andra stycket andra punkten OSL. Inom socialtjänsten finns således ett så kallat omvänt skaderekvisit, det finns en presumtion för att uppgifterna ska omfattas av sekretess, om det inte står klart att inget men kommer åsamkas den enskilde.Socialtjänsten kan alltså vägra lämna ut handlingen eller sekretessbelägga delar av handlingen om de finner det lämpligt mot bakgrund av den prövning som ska göras enligt OSL. Om du inte är nöjd med myndighetens beslut att sekretessbelägga uppgiften kan du överklaga beslutet (se vidare 6 kap. 7 § OSL). Beslutet ska överklagas till kammarrätt (se 6 kap. 8 § OSL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,