Kan man kräva ut gamla prov från en kommunal skola?

2021-05-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Jag är en elev som går i årskurs 7 på en kommunal skola. Jag skulle vilja ha tillbaka mina äldre prov som jag gjort. Dock så vägrar min lärare att lämna ut proven och hänvisar till att provet ska has till bedömning medans jag redan fått mitt slutbetyg i det aktuella ämnet. Läraren hänvisar även till att provet kan läcka.Får en lärare vägra ge ut ett helt vanligt prov?Är inte ett prov en allmän handling?Har inte jag rätt att få tillbaka mitt prov?Vad ska jag göra om jag har rätt till att få tillbaka mina äldre prov men min lärare vägrar?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar främst tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). För att få kräva ut en handling såsom ett gammalt prov så måste det anses vara en allmän handling. Nedan så tänker jag förklara vad som krävs för att något ska anses vara en allmän handling samt ifall dina gamla prov kan anses vara sådana.Vad krävs för att något ska anses vara en allmän handling?För att något ska kunna anses vara en allmän handling (se 2 kap. 1 § TF) och vara möjlig för dig att kräva ut, så måste vissa kriterier (krav/rekvisit) vara uppfyllda.Handlingen kommer anses vara allmän om handlingen både:(1) förvaras hos en myndighet samt antingen är(2) inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF).Att handlingen är förvarad hos en myndighet (skolan) kan vi nog ganska enkelt fastställa. Nu behöver vi bara utreda ifall antingen kravet "inkommen" eller "upprättad" är uppfyllt i ditt fall. Jag tänker hädanefter utreda ifall kravet "upprättad" är uppfyllt i ditt fall. För att handlingen ska anses vara upprättad så krävs det antingen att:(1) handlingen har lämnats ut från myndigheten till en utomstående aktör ("expedierats") eller(2) att själva ärendet har avslutats och att det nu finns en handling som angår ett visst ärende ("slutbehandlats") eller (3) att handlingen har justerats/annars färdigställts, helt enkelt att någon åtgärd företas för att påvisa att handlingen är färdigställd.Såsom du skriver så har proven redan blivit betygsatta. Detta innebär med stor sannolikhet att ärendet (rättandet av provet samt erhållandet av ett betyg) är slutbehandlad.Vad innebär detta?Med detta sagt så anser jag att handlingarna (dina gamla prov) förmodligen är att anse som allmänna handlingar, vilket förpliktar myndigheten (skolan) att lämna ut dessa till dig. Om myndigheten trots detta vägrar att lämna ut handlingen, så kan du antingen överklaga beslutet (6 kap. 7 § OSL) hos kammarrätten, eller helt enkelt anmäla skolan till Justitieombudsmannen (JO).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan en skola neka till att lämna ut betyg?

2021-03-13 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan en skola neka att skicka mina barns betyg till mig?Mina barns rektor säger att de bara skickar mina barns betyg till deras folkbokföringsadress. Eftersom vi skilde oss och jag var den som måste flytta så är barnens folkbokföringsadress pappans adress. Jag får därför inte barnens betyg och bad rektorn att skicka dessa även till mig men hon säger att de inte kommer att göra det. Jag tänker att betygen är allmän handling så visst borde hon skicka dem även till mig?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår det som att du undrar huruvida rektorns krav på att du måste dela barnens folkbokföringsadress är lagligen grundad. Svaret på din fråga återfinns i tryckfrihetsförordningen (TF). Utifrån din fråga så framgår det att du är införstådd med att betyg typiskt sett anses vara allmänna handlingar som får begäras ut av var och en. Det finns dock vissa undantag till detta. För att förklara rättsområdet så tänker jag redogöra för begreppen offentlighetsprincipen och allmän handling.Vad är offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten (d.v.s. enskilda människor såsom du) har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter (2 kap. 1 § TF). Det är viktigt att anmärka att alla ska få begära ut allmänna handlingar, oavsett i vilket syfte detta sker eller vem du är. När du lämnat in en begäran om att få ut betyget så ska alltså skolan lämna ut denna förutsatt att betyget anses vara en allmän handling.Med detta förtydligande så ska jag övergå till att diskutera ifall dina barns betyg anses vara sådana allmänna handlingar som får lämnas ut vid begäran.Hur påverkas begreppet "allmän handling" av att skolan är kommunal eller en friskola?Såsom jag beskrev ovan så innebär offentlighetsprincipen att just allmänna handlingar får lämnas ut till allmänheten. Det är alltså av stort intresse att undersöka ifall den handlingen du begär ut faktiskt är allmän.I ditt fall så framgår det inte huruvida det är en kommunal skola eller en friskola som har vägrat att lämna ut uppgifter till dig. Detta är relevant eftersom det endast är handlingar som lagras hos kommunala skolor som anses vara allmänna handlingar och inte friskolor då det styrs privat. Detta innebär alltså att betyg ska lämnas ut ifall det är en kommunal skola, men eventuellt inte ifall det är en friskola beroende på vilka krav den specifika friskolan ställer för att någon ska få ut betygen.Det är alltså viktigt att du undersöker ifall skolan är kommunal eller en friskola, då dina möjligheter att begära ut handlingarna typiskt sett är mer begränsade i förhållande till friskolor. Om skolan var en friskola så innebär detta att du förmodligen inte kan begära ut handlingarna på grunden att de är allmänna, eftersom de inte är det. Friskolorna får typiskt sett själva bestämma när de väljer att dela ut uppgifter.Om vi istället utgår från att skolan är kommunal så finns det däremot mycket goda möjligheter för dig att kräva ut uppgifterna och vid avslag överklaga beslutet eller JO-anmäla skolan.Handlingsplan:Jag skulle alltså rekommendera dig att först utreda ifall skolan är kommunal eller om det är en friskola. Ifall det är en friskola så har du dessvärre inte många möjligheter att begära ut betygen. Ett undantag till detta är om friskolan har överlämnat betygen till en myndighet. Då kommer den istället anses vara inkommen hos myndigheten därmed bli en allmän handling (2 kap. 4 § TF). Denna handling kan du givetvis begära ut på grunden att betygen är allmänna handlingar.Om det istället handlar om en kommunal skola så skulle du, såsom du skriver, haft rätt att få ut betygen från skolan. Efter avslaget så bör du kontakta rektorn igen och försöka övertyga denne om att du faktiskt har rätt att få ut betygen enligt offentlighetsprincipen. Om rektorn fortfarande vägrar så har du möjligheten att överklaga beslutet till skolväsendet överklagandenämnd. Observera dock att du måste överklaga ett beslut inom tre veckor från och med den dag du tog del av det. Du har också en möjlighet att JO-anmäla skolan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Kan mejlutbyten klassificeras som allmänna handlingar?

2021-05-16 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Är teams meddelanden som har betydelse för ett beslut i ett ärende en allmän handling?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att något ska anses vara en allmän handling (se 2 kap. 1 § TF) och därmed omfattas av offentlighetsprincipen (så att du som enskild kan kräva ut handlingen) så måste vissa kriterier vara uppfyllda.Meddelandet måste uppfylla några krav (rekvisit) för att anses vara allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF).Handlingen kommer anses vara allmän om handlingen både (1) förvaras hos en myndighet samt antingen är (2) inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF).Jag kommer utgå från att meddelandena du talar om befinner sig hos en myndighet. Om det skulle vara så att den inte befinner sig hos en myndighet så kan du alltså inte begära ut dessa då de inte kan klassas som allmänna handlingar.Vidare så krävs det att något antingen är inkommit eller upprättad hos myndigheten. Med inkommen så avser detta att något har skickats in till myndigheten av någon utomstående (se 2 kap. 9 § TF) Du har inte förtydligat i din fråga ifall detta är ett mejlutbyte som sker internt hos en myndighet eller mellan exempelvis en befattningshavare hos myndigheten och någon utomstående. Om det senare förhållandet föreligger (handlingen går ut resp. in från myndigheten) så ska den i princip alltid klassas som en allmän handling och lämnas ut.För att den ska vara upprättad krävs att antingen en av situationerna nedan är uppfylld (2 kap. 10 § TF). Handlingen kan anses vara allmän antingen genom att (1) handlingen har lämnats ut från myndigheten till en utomstående aktör ("expedierats"), att (2) själva ärendet har avslutats och att det nu finns en handling som angår ett visst ärende ("slutbehandlats") och slutligen att (3) handlingen har justerats/annars färdigställts, helt enkelt att någon åtgärd företas för att påvisa att handlingen är färdigställd.Så, om meddelandena du talar om handlar om ett utbyte mellan en (1) befattningshavare hos en myndighet så har den mer än troligt (2) inkommit via myndighetens mejl till en viss befattningshavare och man som enskild bör alltså kunna utkräva teams-meddelandena. Den kan också anses vara inkommen om myndigheten handlägger ett ärende och teams-meddelandena är en del av utredningen, då dessa mejl förmodligen skickats in till myndigheten inför utredningen du skriver om.Jag skulle, förutsatt att ett förhållande som ovan föreligger, kräva att få ut uppgifterna från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen. Som svar på din fråga så kan alltså mejlutbyten klassificeras som allmänna handlingar, men några krav måste vara uppfyllda för detta.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Är det olagligt att lämna ut gymnasiebetyg?

2021-03-13 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |En lärare från en annan skola mejlade en persons betyg till mig. I mejlet kan jag tydligt se alla F-varningar och i vilket ämne det är som eleven har det i. Jag kan även se vilken klass han går i samt vad hans namn är. Detta mejlade till mig en grungrundskoleelev från rektorn av ett gymnasium. Är detta lagligt eftersom hans betyg är personliga uppgifter? Vad bör jag göra?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag har förstått det som att du har mottagit en annan elevs betyg av en rektor. Frågan du ställer är huruvida detta är lagligt.Svaret på din fråga återfinns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).För att ge en översikt på rättsområdet så ska jag förklara vad begreppen offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess är för något.Vad är offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten (dvs, enskilda människor såsom du) har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter (2 kap. 1 § TF). Det innebär att en kommunal gymnasieskola omfattas av offentlighetsprincipen och att du kan få begära ut allmänna handlingar. I ditt fall så framgår det inte huruvida det är en kommunal skola eller en friskola som har lämnat ut uppgifterna till dig. Typiskt sett så omfattas inte friskolor av offentlighetsprincipen då det styrs privat. Detta innebär alltså att betyg ska lämnas ut ifall det är en kommunal gymnasieskola, men eventuellt inte ifall det är en friskola (det får friskolan bedöma själv).Jag kommer hädanefter utgå från att det handlar om en kommunal gymnasieskola.Vad är en allmän handling?Såsom jag beskrev ovan så innebär offentlighetsprincipen att just allmänna handlingar får lämnas ut till allmänheten. Det är alltså av stort intresse att undersöka ifall den handlingen du begär ut faktiskt är allmän.Det krävs att två rekvisit (krav) är uppfyllda för att en handling ska anses vara allmän.Det första kravet som måste vara uppfyllt för att en handling ska anses vara en allmän är att den förvaras hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Eftersom betygen förvaras i skolan (som jag har antagit vara en kommunal skola och därmed en myndighet) så är detta krav uppfyllt.Det andra kravet är att den ska anses vara upprättad hos myndigheter (2 kap. 4 § TF).Handlingen anses vara upprättad när den antingen har expedierats (ex. när läraren har skickat ut betyget till eleven) eller när den har slutbehandlats i relation till det ärende som handlingen hänför sig till (ex. läraren har satt ett betyg på en särskild elev). Detta framgår av 2 kap. 10 § TF.Eftersom eleven redan verkar vara betygsatt och att det är dessa betyg som har skickats till dig så anser jag att båda kraven är uppfyllda. Detta innebär alltså att gymnasieelevens betyg är en sådan allmän handling som kan lämnas ut. Begränsning av offentlighetsprincipenÄven fast offentlighetsprincipen i många fall möjliggör för personer att kräva ut uppgifter så finns det däremot en inskränkning till vilka uppgifter som får lämnas ut. Detta kallas för sekretessbeläggning och innebär att vissa uppgifter i en allmän handling får täckas över (maskas). Det är dock endast vissa uppgifter som kan maskas och dessa typer av uppgifter framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Enligt min bedömning så anser jag att uppgifterna som du har mottagit inte kan anses omfattas av någon sekretessgrund i OSL.SlutsatsJag anser alltså att uppgifterna som du har mottagit är allmänna handlingar och kan således lämnas ut till var och en. Eftersom det inte heller verkar finnas någon tillämplig sekretessgrund enligt OSL så finns det heller inget undantag till detta. Det handlar alltså om ett lagligt utlämnande av information från rektorns sida. Däremot så har jag förstått det som att rektorn antingen av misstag eller självmant har lämnat ut uppgifterna till dig. Jag anser att det skulle vara något olämpligt av rektorn att göra på detta vis eftersom du inte verkar ha krävt ut handlingarna innan hen skickade dessa till dig. Eventuellt så skulle man kunna uppmärksamma rektorn på detta så att hen hädanefter inte skickar ut eller råkar skicka ut allmänna uppgifter när de inte har begärts ut.Hoppas du har fått svar på din fråga!