Är det lagligt att jobba tolv dagar i sträck när man jobbar för två olika företag?

2018-02-24 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Jag arbetar 6timmar måndag till fredag på ett företag som säljare. Sen jobbar jag varannan helg på ett annat företag i 8 timmar/dag Så vissa veckor jobbar jag 12 dagar i sträck och skulle vilja veta om detta är okej fastän det är två olika företag?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar det så har du två olika arbeten vilket resulterar i att du ibland arbetar tolv dagar i sträck. Det finns bestämmelser i Arbetstidslagen som reglerar hur många dagar eller timmar en person får arbeta. De begränsningarna gäller däremot endast arbete som utförs för en och samma arbetsgivare. Eftersom du har två olika jobb så bedöms tiden på varje arbete var för sig. Som jag förstår det så är anledningen till att du jobbar så många dagar i sträck att du har fler jobb och det är inte något som lagen reglerar. Sammanfattningsvis är det alltså okej att du jobbar så mycket som du gör, eftersom det är jobb du utför på två olika företag. Hoppas du fick svar på din fråga!

Arbetsgivaren ger mig inte ersättning för övertid vid avslutat anställning - hur får jag rätt?

2017-12-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej,Jag har drivit egen firma i många år vilken jag sålde till en ett annat bolag för två år sedan. I köpet avtalades att jag var tvungen att jobba kvar i 2 år vilket nu gått. Under denna tiden har jag jobbat extremt mycket övertid. Totalt ca 120 dagar utöver den ledighet jag tagit ut. Efter en tvist har jag nu sagt upp sig /blivit uppsagd och arbetsgivaren vägrar nu betala ut övertiden varken i pengar (klumpsumma) eller i ledig tid(alltså 120 dagars betald ledighet). Det står inte skrivet i anställningsavtalet om övertidsersättning, vad gör man?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Alla har rätt att få lön för den tid de arbetat hos en arbetsgivare. Grunderna för hur lönen ska beräknas och huruvida arbetstagaren har rätt till lön för arbete som utförts utöver den avtalade tiden bestäms dock i första hand genom avtal. Vi har inga lagstadgade minimilöner i Sverige men det betyder inte att det står arbetsgivaren och arbetstagaren helt fritt att komma överens om vilka villkor som helst. Storleken och sättet för lönens beräkning måste i vissa fall överensstämma med gällande kollektivavtal inom aktuell bransch samt vara i överensstämmelse med direktiv från EU. Den skyddslagstiftning som finns som du har att stödja dig på är lagen om anställningsskydd (LAS) och arbetstidslagen (ATL). Förutsättningar för att dessa lagar ska vara tillämpliga på ditt fall är att du är "arbetstagare" till skillnad från t.ex. uppdragstagare eller arbetare med företagsledande ställning som själva får disponera över sin anställningstid, se 1 § LAS och 2 § ATL. Kort anses du vara arbetstagare i lagens mening om arbetsgivaren styr över när och under vilka villkor du ska utföra jobb åt arbetsgivaren, arbetsgivaren tillhandahåller det material du behöver för att utföra dina arbetsuppgifter och du är i beroendeställning gentemot arbetsgivaren. Är du arbetstagare har arbetsgivaren en skyldighet att senast en månad efter det att anställningen påbörjats, i skriftlig form, ge dig information om längden på din normala arbetsdag eller arbetsvecka samt lönevillkor. Du har alltså jobbat övertid om du står till arbetsgivarens förfogande och utför arbetet till förmån för arbetsgivaren utöver den avtalade normala arbetsdagen/arbetsveckan. Du har rätt till ersättning för den övertid du jobbat om tiden du arbetat är att definiera som övertid efter en läsning av anställningsavtalet sett i ljuset av 6 c § 2 stycket 4–6 punkterna LAS och 7 § ATL. Arbetar du frivilligt – utöver den avtalade normala arbetstiden – och arbetsgivaren enligt ert avtal inte kräver att du ska jobba utöver den normala arbetstiden och inte heller anger att du vid sådant övertidsarbete har rätt till lön - kan det vara så att du inte har rätt till ersättning. Du skriver att det inte står "skrivet i anställningsavtalet om övertidsersättning". Kan det vara så att det i anställningsavtalet finns någon klausul som hänvisar till gällande kollektivavtal inom din bransch? I sådana fall kan regleringen finnas där. Även om ett anställningsavtal inte måste vara skriftligt har arbetsgivaren enligt 6 c § LAS en skyldighet att skriftligen informera om väsentliga avtalsvillkor inom en månad, såsom grunderna för lönesättningen och vad som är normal arbetstid. Är dessa villkor otydliga kommer avtalet tolkas till arbetsgivarens nackdel. Talar alla omständigheter i ditt fall för att du ska ha rätt till ersättning för övertiden och arbetsgivaren har underlåtit att informera dig skriftligt om detta enligt 6 c § LAS; har arbetsgivaren brutit mot LAS och du har då rätt att kräva ersättning från arbetsgivaren med stöd av 38 § LAS. Paragrafen ger dig möjlighet att inte bara kräva arbetsgivaren på det belopp övertiden anses motsvara utan du kan även kräva ett "allmänt skadestånd" för den kränkning du anser dig blivit utsatt för. Båda ersättningskraven kan krävas jämte ränta enligt 6 § räntelagen. Är du osäker på om du är "arbetstagare", vad som är brukligt inom den bransch du jobbar, hur ert anställningsavtal bör tolkas etc. råder jag dig att höra av dig till ditt eventuella fackförbund. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Om jag som som tjänstledig på 20 procent jobbar mer än schemalagd tid per vecka räknas timmarna utöver som mertid?

2017-09-09 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Jag har en fråga engående mertid och övertid.I ett annat forum skrev ni:"Mertid är all arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid enligt anställningsavtalet, enligt 10 § ATL."Övertid gäller heltidsanställda, medan mertid på deltidsanställda. Jag kommer vara heltidsanställd men kommer ha tjänstledigt på 20 procent på grund av studier. Om jag jobbar mer än schemalagd tid per vecka (d.v.s mer än 32 timmar i veckan som avser 80 procent) räknas timmarna utöver som mertid? Om jag t.ex. måste stanna kvar någon timme extra i veckan. Den tiden skulle ju vara "reserverad" till studierna och tjänstledighet.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som partiellt tjänstledig är det du arbetar utöver din ordinarie arbetstid mertid Precis som du säger så är din tjänstledighet reserverad för annat än arbete. Du kommer därför inte vara att anse som en heltidsanställd i lagens mening utan är på grund av din partiella tjänstledighet att jämställa med en deltidsanställd. Den arbetstid du blir beordrad av din arbetsgivare att arbeta utöver din ordinarie arbetstid enligt anställningsavtalet är därför mertid (Arbetstidslagen (ATL) 10 §). Arbetar du t.ex. 35 timmar en vecka när din ordinarie arbetstid är 32 timmar är tre timmar mertid. Skulle du däremot beordras av din arbetsgivare att arbeta 42 timmar en vecka räknas de första åtta timmarna (upp till heltid) som mertid och de sista två som övertid.Ersättning Du har inte rätt till mertids- och övertidsersättning enligt lagen, men bestämmelser om detta bör finnas i ditt kollektivavtal. Finns inget kollektivavtal får du och din arbetsgivare komma överens om ersättningen i ditt enskilda anställningsavtal. Ersättningen utgår i pengar eller ledighet.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Deltidsarbetande - rätt till övertidsersättning?

2017-06-05 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Min fru är tillsvidareanställd på deltid. Ibland blir hon beodrad att stanna kvar på jobbet p.g.a. att någon annan blir sjuk. Har hon då ingen rätt till övertidskompensation? Arbetsgivaren tycks utnyttja detta och anställer ingen på heltid, vilket gör att denne har skyddat sig från extrakostnader när personal måste stanna över. Är detta verkligen förenligt med gällande rätt?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För en deltidsanställd tillämpas bestämmelser om så kallad mertid (se 10 § arbetstidslagen). Den del av den faktiska arbetstiden som överstiger den ordinarie arbetstiden är mertid. Med ordinarie arbetstid menas här den tid som bestämts i anställningsavtalet. Det finns inget stadgat i lag om vilken rätt till ersättning en arbetstagare har vid arbetad mertid eller arbetstid. Detta regleras istället genom kollektivavtal eller anställningsavtal. Ni bör därför ta reda på om din fru omfattas av ett kollektivavtal eller om det står något särskilt i anställningsavtalet. Om din fru inte redan är fackligt ansluten är det en god idé att gå med i ett fackförbund. Som fackmedlem får man stöd i frågor om till exempel arbetsmiljö och mertidsersättning. Det kan även vara på sin plats att ta upp frågan med facket om ni misstänker att arbetsgivaren systematiskt beordrar anställda att arbeta övertid. Facket är i dessa sammanhang en bra spelare att ha på sin sida. Lycka till! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Har man rätt att få OB-tillägg om det saknas kollektivavtal?

2018-02-14 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Har man rätt att få OB-tillägg om det saknas kollektivavtal?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I arbetstidslagen, vari arbetstider regleras, finns några bestämmelser avseende övertid i 7 – 9 § (här). I arbetstidslagen regleras inte ersättning beträffande övertidsarbete, utan detta anses vara en avtalsfråga. Ersättning för övertid ska sålunda regleras i kollektivavtal eller i det egna anställningsavtalet. Har inte övertidsersättning reglerats genom avtal brukar Arbetsdomstolen (AD) vid tvister avseende sådan ersättning hämta ledning från kollektivavtal som gäller för samma typ av rörelse. Har övertidsarbete utförts på begäran av arbetsgivaren brukar AD anse att övertidsersättning ska utgå i enlighet med det närmaste kollektivavtalet, trots att det inte finns något kollektivavtal på just den arbetsplatsen.SammanfattningÄr det inte reglerat avseende övertidsersättning i kollektivavtal kan du alltså ändå ha rätt till övertidsersättning.Vänligen

Är jag skyldig att arbeta mer än mina avtalade timmar?

2017-12-20 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag har en fast anställning på 12/h per vecka. Måste jag jobba mer än dessa om min arbetsgivare vill det? Dvs, kan jag protestera när min chef vill att jag jobbar mer än de 12 timmarna på kontraktet?Jag jobbar enl. Handelsavtalet.Ser fram emot svar!
Ikram Asry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är endast arbetsskyldig och ska stå till arbetsgivarens förfogande under de 12h/veckan som ni överenskommit i ert anställningsavtal. Arbetstidslagens bestämmelser om jourtid/övertid/mertid utgör endast ett komplement som är valbart utöver den ordinarie arbetstiden vid behov. De formuleras i lagtexten att t.ex. "övertid får tas ut ...". Det innebär därför att det ger en möjlighet att arbeta fler timmar än begränsningen som finns av den ordinarie arbetstiden. Du behöver alltså inte arbeta mer än 12h/veckan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Övertid och dess tidsramar

2017-08-03 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Om arbetsgivaren har beordrat in folk för att jobba men sen försvinner behovet och man vill inte längre ha in folk på övertid. Kan de backa på en beordring? Finns det i så fall någon tidsgräns?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt om övertidDet är viktigt att skilja på ordinarie arbetstid och övertidsarbete. Att jobba över är att jobba utöver din ordinarie arbetstid. Det finns regler för övertid i Arbetstidslagen (1982:673). Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen gäller ytterligare regler.Övertid ska beordras av arbetsgivaren i förväg eller godkännas i efterhand. Övertidsarbete får inte schemaläggas. Normalt brukar arbetsgivaren fråga arbetstagaren om den kan tänka sig jobba övertid och arbetstagaren har då rätt att tacka ja eller nej. Det finns dock situationer där arbetsgivaren kan kräva av arbetstagaren att hen ska jobba övertid, men då krävs det särskilt behov. Exempel på vad som kan utgöra ett ”särskilt behov” kan vara en kraftigt ökad arbetsbörda som arbetsgivaren inte kunde förutspå skulle inträffa eller insjuknande av personal som inte gick att förutse. Behovet av att beordra in arbetskraft ska i det närmaste vara att anse som akut. Beordrad arbetstid ska vara att anse som ett extraordinärt inslag i arbetet och inte ska vara något som används regelmässigt. När måste arbetsgivaren meddela om att det behövs övertid? Och kan en arbetsgivare återkalla övertiden eller inte? I så fall inom vilken tidgräns? Vid beordrad övertid finns ingen reglerad tid innan som arbetsgivaren måste meddela att det måste utföras övertid. Varsel kan ske allt ifrån någon dag till bara strax innan arbetspasset ska sluta. Detsamma gäller återkallelse av övertid. Övertiden kan ha blivit felaktigt beräknad av samma anledningar som att man behöver kalla in folk på övertid. Det är arbetsgivaren som bedömer situationen på arbetsplatsen och därmed behovet av övertiden. Finns det inget arbete att utföra utöver ordinarie arbetstid så har arbetsgivaren också rätt att skicka hem sina arbetstagare. Detta även om arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen. Det enda en arbetsgivare behöver förhålla sig till utan att bryta några kontrakt är det personliga anställningsavtalet där den ordinarie arbetstiden framgår. En arbetstagare har alltid rätt till sina ordinarie timmar enligt anställningsavtalet, dvs en arbetsgivare kan inte skicka hem en schemalagd arbetstagare. Men att få jobba övertid är ingen rättighet och den är inte heller schemalagd. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Utgår OB-ersättning och storhelgstillägg när arbetsplatsen är stängd?

2017-05-13 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man går på ett schema men det gymmet jag jobbar på stänger under storhelger, har jag rätt till mitt OB tillägg eller till storhelg? Dom påstår att jag inte har det men jag går på ett schema så jag jobbar alltid 15-20 varje kväll!
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din arbetsgivare ska lämna besked om ändringar, förutsatt att du har en annan tjänst än tillfälligt arbete, i den ordinarie arbetstiden och eventuella jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Om verksamhetens art eller händelser som inte kunnat förutses uppstår får sådant besked lämnas kortare tid i förväg (12 § arbetstidslag). Jag utgår från att din arbetsgivare minst två veckor i förväg informerat dig om att arbetsplatsen håller stängt och att du därmed inte är schemalagd under dessa storhelger. För att ha rätt till OB-ersättning eller storhelgstillägg måste du arbeta. Eftersom din arbetsplats håller stängt har du inte rätt till det, oavsett om dina arbetstider vanligtvis är förlagd till kvällar eller inte.Med vänlig hälsning,