Övertidsersättning utan kollektivavtal?

2016-03-02 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Finns det lagstadgat hur mycket ersättningen skall vara om man jobbar övertid? I det fall då ingen kollektivavtal finns.
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. I Arbetstidslagen, som är den lag som gäller för de flesta anställningsavtal angående arbetstider, finns ett fåtal bestämmelser om övertid i 7-9§§. Lagen hittar du (här). I lagen regleras inte ersättning för övertidsarbete utan det ses som en ren avtalsfråga. Ersättningen ska alltså regleras genom kollektivavtal eller i det egna anställningsavtalet. Om det inte har avtalats någon övertidsersättning så brukar Arbetsdomstolen (AD), vid tvister om sådan ersättning, hämta ledning från det kollektivavtal som gäller för samma typ av rörelse. Om övertidsarbete utförts på begäran av arbetsgivaren så brukar AD anse att förhöjd ersättning ska utgå i enlighet med det närmaste kollektivavtalet, trots att det inte finns något kollektivavtal på just den arbetsplatsen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan arbetsgivaren tvinga fram övertid och har jag i så fall rätt till kompensationsledighet?

2015-12-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som CE-chaufför hos ett kollektivavtal-anslutet företag.Jag jobbar mycket övertid och jag har lite svårt att läsa mig till hur övertiden får arbetas... och hoppas på hjälp från er. Vi jobbar skift och har då 38-timmars arbetsvecka enligt transports löneavtal.När jag räknar min tid så har jag från januari till november i år arbetat 222 timmar övertid om jag räknar på 38h/vecka (147 h övertid om jag räknar på 40h/vecka).Jag har begärt kompensationsledigt, vilket jag har nekats.Företaget uppfyller inte kraven gällande särskilda skäl för "extra övertid".Kan det verkligen vara så att arbetsgivaren kan fortsätta att låta mig jobba övertid?Jag kan inte säga nej pga arbetets utformning.Själv tycker jag att det är moraliskt fel att neka kompledigt när man har så mycket övertid, men är det juridiskt rätt?Vad händer då jag jobbat för mycket övertid?Jag har familj med två barn i nedre skolåren, och familjen och hemmet blir lidande pga mitt arbete.Tacksam för svar.Mvh
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Det första som måste anges är att då din arbetsgivare har ett kollektivavtal gäller dessa regler för dig. De gäller oavsett om du är medlem i den fackliga organisation som är din arbetsgivares motpart i kollektivavtalet eller inte. Kollektivavtalet styr således hur företaget får agera i din situation. Då jag inte har tillgång till kollektivavtalet kan jag inte heller kommentera detta utan mitt svar utgår ifrån den reglering som finns i lag. Vad som anges i ditt enskilda anställningsavtal kan också medföra att delar av det som anges nedan inte gäller utan att ditt anställningsavtal är det som gäller.ArbetstidenEftersom du jobbar i skift med 38-timmars arbetsvecka är också varje timme utöver detta att betrakta som övertid. Utifrån din information har du då arbetat in 222 timmar övertid i år.Arbetstiden får uppgå till 48 timmar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Arbetstiden får dock inte under någon vecka överstiga 60 timmar.Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren till övertid?Arbetstidens förläggning är en fråga som hör till arbetsgivarens arbetsledningsrätt men har vissa begränsningar som kan finnas i arbetstidslagen, kollektivavtal och i själva anställningsavtalet. Se över kollektivavtalet och även ditt anställningsavtal. En uttrycklig skyldighet att arbeta övertid följer ofta av kollektivavtal. Utgångspunkten är annars att arbetsgivaren kan beordra övertid.I lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete anges att när det finns ett "särskilt behov" av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår, vilket kallas för allmän övertid. Arbetsgivaren måste då kunna redovisa dessa särskilda skäl. Du kan själv tacka nej till att jobba över om du har sakliga skäl. Ibland räcker det att du anger "privata angelägenheter" och ibland måste du kunna redovisa förhinder, vilket är beroende av omständigheterna vid just det övertidstillfället och vad som anges i gällande kollektivavtal.Det finns troligen i ditt kollektivavtal en bestämmelse som anger att när du har uppnått 200 timmar övertid, eller mindre antal timmar, kan du säga nej till beordrad övertid. Annars är det enligt lag 200 timmar som är gränsen för hur mycket övertid som arbetsgivaren, utom i vissa undantagsfall, kan beordra dig att arbeta.Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan meddela förelägganden och förbud som krävs för att arbetsgivaren ska följa lagen. Ett råd kan således vara att kontakta transportstyrelsen. Om en arbetsgivare har överträtt reglerna om övertid utan stöd i kollektivavtalet eller utan att ha fått dispens så kan det utgå en övertidsavgift. Det är allmän åklagare som för talan om att arbetsgivaren ska åläggas en sådan avgift och talan förs i allmän domstol.Du bör undersöka vad kollektivavtalet säger om dygnsvila och sammanhängande ledighet, vilket varje arbetstagare har rätt till. Arbetsgivaren får inte ge dig uppdrag som medför arbete som inskränker din rätt till vila och ledighet enligt kollektivavtalet.KompensationsledighetKompensationsledighet ska vara reglerat i det aktuella kollektivavtalet eller i ditt enskilda anställningsavtal. Detta gör att jag har svårt att ange huruvida du har rätt till kompensationsledighet eller inte. Det är inte alla branscher där man som arbetstagare har rätt till kompensationsledighet. Finns inget reglerat i ditt anställningsavtal eller kollektivavtalet kan det vara så att sedvänja får styra. Brukar arbetsgivaren ge kompensationsledigt ska också du ges detta och tvärtom.Har du inte rätt till kompensationsledighet enligt gällande kollektivavtal, ditt anställningsavtal eller sedvänja kan du inte kräva ledighet men har rätt att få betalt enligt vad som är avtalat om övertidsersättning.SammanfattningArbetsgivaren kan inte tvinga dig att arbeta mer än 200 timmar övertid om inte undantagsreglerna blir tillämpliga, vilket inget tyder på i ditt fall. Du har ingen lagstadgad rätt till kompensationsledighet utan det ska i sådana fall regleras i kollektivavtal, ditt enskilda anställningsavtal eller följa av sedvänja på arbetsplatsen. Eftersom arbetsgivaren inte har följt reglerna utan låtit dig arbeta för mycket övertid, om inte en del av denna övertid följer av de undantagsregler som finns i lag eller kollektivavtal, så kan transportstyrelsen komma med ett föreläggande eller förbud alternativt så kan allmän åklagare föra talan om övertidsavgift som din arbetsgivare kan komma att få betala.Har du fler frågor eller behöver hjälp med att gå vidare i ärendet är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning

Rättighet till övertidsersättning och OB-tillägg

2015-06-21 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej Ett företag som inte är anslutet, har personal med månadslöner. Är det brukligt att ge både övertidsersättning (150% och 200%) samt OB tillägg?Med vänlig hälsning, M
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag förstår dig rätt så är din fråga om det är vanligt att kombinera månadslön, övertidsersättning och OB-tillägg.Jag kan tänka mig att det finns arbetsgivare som för egen vinning väljer att inte betala ut ersättning för övertidsarbete eller obekväm arbetstid (OB-tillägg). Jag ska dock försöka besvara din fråga utifrån vad som rättsligt sett gäller på arbetsrättens område. Ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid - kollektivavtal har normerande effekt Arbetsdomstolen (AD) har vid flera tillfällen slagit fast att vid tvister om övertidsersättning så ska ledning hämtas från närmaste kollektivavtal inom branschen. Domstolen har dock i sin praxis konstaterat att övertidsersättning ska utgå vid övertidsarbete, även utanför det kollektivavtalsreglerade området. Se bland annat AD 1976 nr 65.AD har även gjort bedömningen att den rådande uppfattningen på arbetsmarknaden är att arbetstagare inte är berättigad till övertidsersättning för övertidsarbete enbart på den grunden att denne har utfört arbete utöver den ordinarie arbetstiden. Det fordras att övertidsarbetet har beordrats av arbetsgivaren genom dennes uttryckliga liksom tysta önskan. Se bland annat AD 1975 nr 23.Domstolen har fastslagit att övertidsersättning inte behöver utgå när arbetstagaren självmant arbetet på övertid utan arbetsgivarens godkännande eller åtminstone kännedom. Vid frivilligt övertidsarbete är betald ledighet snarare för handen. Se bland annat AD 2003 nr 11.AD har konstaterat att OB-tillägg inte behöver utgå om inte närmast kollektivavtal på området medger sådan ersättning. Se bland annat AD 1991 nr 81.Avslutande råd Av ovanstående kan slutsatsen inledningsvis dras att det bästa är att i förväg i anställningsavtalet komma överens om hur övertidsarbete och obekväm arbetstid ska kompenseras. I brist på överenskommelser kommer domstolen att bedöma det i ljuset av närmaste kollektivavtal. Jag understryker dock det faktum att samtliga omständigheter i arbetsförhållandet har betydelse i fallet och vad jag har framhållit ovan ska endast ses som vägledning för vad som gäller. Övertidsarbete som beordrats av arbetsgivaren ska normalt sett med övertidsersättning och att OB-tillägg endast ska utgå om närmaste kollektivavtal på området medger det. Det är naturligtvis upp till arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om ersättningarna i anställningsavtalet.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

När övertid respektive mertid?

2013-03-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hejsan, Har en fråga angående övertid kontra mertid. Har läst arbetstidslagen ett flertal gånger och kommer till viss insikt. Vi har på vår fabrik ett större antal deltidsanställda, som har schemalagda tider på cirka 8-9timmar i veckan. De blir dock schemalagda en del tider pga. sjukskrivningar ect samt inringda en hel del. Så många av deltidarna jobbar mellan 50-70procent. Min fråga är således när ska de få övertid respektive mertid. Såsom jag förståt det ska allt utöver 40 timmar (vi har 38 timmars veckor då det är 2 skift) va övertid. Allt upp till 38timmar är mertid!?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Med övertid menas sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid eller jourtid, dvs. överstiger maxtaket på  40 timmar/vecka och 48 jourtimmar/fyra veckor, se 5, 6 och 7 §§ arbetstidslagen (ATL).Mertid är all arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid enligt anställningsavtalet, se 10 § ATL.Övertid gäller heltidsanställda, medan mertid tar sikte på deltidsanställda. När en deltidsanställd arbetar utöver de enligt anställningsavtalet avtalade timmarna kallas det mertid upp till en heltid, dvs. upp till 40 timmar/vecka, därutöver är det övertid.Exempel: en deltidsanställd har avtalat 20 timmar/vecka. Timme 21-40 är mertid, medan timme 41 och över är övertid. Viktigt att observera är att de deltidsanställda endast får jobba 200 mertidstimmar/kalanderår, 10 § 2 st. ATL. Detta tak finns för att skydda deltidsanställda för alltför stor arbetsbelastning utöver avtalad tid och för att arbetsgivaren ska göra en realistisk bedömning av arbetskraftsbehovet och inte betingar alltför kort arbetstid.Arbetstidslagen hittar du https://lagen.nu/1982:673Med vänlig hälsning,

Jobba utan övertidsersättning

2016-01-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej jag undrar om en arbetsgivare har rätt att kräva att jag ska jobba utan ersättning? Tex en målare som blir tvungen att göra om ett jobb på övertid.
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Din arbetsgivare kan inte tvinga Dig att arbeta gratis. Huruvida Du har rätt till övertidsersättning beror på om det finns kollektivavtal på Din arbetsplats. Om Din arbetsgivare har kollektivavtal finns i så fall regler för övertidsersättning. Finns inget kollektivavtal där Du arbetar måste Du själv se till att övertidsersättningen blir inskriven i Ditt anställningsavtal så att Du får rätt till sådan ersättning.Hoppas att Du fick svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Ersättning och lön

2015-10-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |hej jag har jobbat i en restaurang för mer en 1 år och jag fick inte obärsätning i 1 år fast jag har jobbat varje helg 1 et år och alla röda dager och för 1 månader sedan jah har tagit ut mina semester dagerna 5 veckor men jag fick inte dän där pengar också som jag måste ha ja menar mina semester pengar och för 2 vecka sedan jah har anmält min arbestgivare till facket darför att jag fck inte min semester pengar min ob ärsätning och alla andra i 1 år sedan min arbestgivaren har kommit överans med facket att han ska betala ut de vad han skyldig mig sedan han saa att jag få inte jobba längre att han sparka mig darför att jag har anmält honom men igår skulle han betala min lön men han har inte gört det som jag har jobbat efter jag kom från semester jag har rigt honom ocgh frågade att om man har glömt att betala dän men han var elak mot mig och saa att han ska inte betala min lön jag vill fråga att hur kan jag anmäla min arbestgivare för att få skadesånd eller få man skadestånd om det händär måmtimg sånt ?
Labiba Daoudi |Hej,Och tack för Din fråga till Lawline. Primärt är det viktigt att Du har skrivit på ett anställningsavtal - har Du gjort det? Om du har skrivit på ett anställningsavtal, gäller då Lag (1982:80) om anställningsskydd, se LAS. Har du även någon vetskap om Du är knuten till något kollektiv avtal?Om du har skrivit under ett anställningsavtal gäller följande: Jag förstår det som att du är tillsvidare anställd, enligt 4 i LAS. Din arbetsgivare är skyldig, enligt 6c§ i LAS, att senast inom 1 månad efter Du har börjat arbeta på arbetsplatsen att lämna skriftlig information som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet. Där ska det bland annat stå hur ofta och när lönen ska betalas ut, se nedan: "6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall."Arbetstagaren är skyldig att betala ut lön för de dagar du arbetat. För att kunna påvisa detta, kan Du till exempel med hjälp av kollegor eller på annat sätt påvisa att du jobbat. Avseende semesterlön, så är det en rättighet och din arbetsgivares skyldighet att utbetala det i den mån Du har tjänat i den under intjänandeåret, i enlighet med 4§ i semesterlagen (1977:480), klicka här. Sedan att han "sparkar" Dig pga. att du hör av dig till facket, vilket är en rättighet att du kontaktar de enligt 7§ och 8§ i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet MBL. Att han sparkar dig pga. det, utgör inte en saklig grund, enligt 7§ i LAS och en uppsägning ska även göras skriftlig, enligt 8§ LAS, vilket inte skedde heller. Detta kan inte heller ses som ett avskedande, enligt din formulering, i och med att du inte grovt åsidosatt några åligganden, enligt 18§ i LAS . Om du sägs upp utan saklig grund, ska uppsägningen förklaras ogiltig, enligt 34§ i LAS. Avslutningsvis, Du kan därmed kräva skadestånd och ersättning, enligt 38§ LAS, för utebliven lön och semesterersättning samt för uppsägning som inte skett på saklig grund. Hoppas detta svar ger Dig en vägledning. Lycka till och tack för att du vände Dig till Lawline. Vänligen,

När får arbetsgivare beordra övertid?

2014-06-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Har en arbetsgivare rätt att beordra övertid på obestämd tid, efter det att han sagt upp flera medarbetare? Den beordrade övertiden är även för att täcka upp folks semester. Eftersom företaget arbetar med service förutsätts att det kommer in reservdelar, vilket skötts illa med uteblivna betalningar på fakturor vilket resulterar i att arbetet inte går att utföra.Kan man under dessa omständigheter kräva övertid? Förra året nådde flertalet anställda upp över 100 övertidstimmar. Samma var det året innan dess.
|Hej och tack för din fråga!Regler om övertid finns i arbetstidslagen 7-9 §§, som du hittar här. Arbetsgivaren har en rätt enligt lag att begära ut övertid om han har ett särskilt behov av ökad arbetstid, men max 50 h per anställd och månad. Dessa regler kan dock åsidosättas genom ett kollektivavtal enligt 3 § samma lag, vilket också ofta sker. Det innebär att skyldigheten att arbeta övertid kan vara reglerad i ett kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Om du vill veta vilken skyldighet att arbeta övertid som finns på din arbetsplats bör du därför ta kontakt med det fackförbundet som har kollektivavtalet. För vilka behov arbetsgivaren får begära övertid varierar därför, men om det i kollektivavtalet anges att övertid får tas ut vid särskilda behov har det inte av arbetsdomstolen ansetts innefattat en rätt att schemalägga övertid eller ta ut den permanent. I vissa kollektivavtal behöver arbetstagaren samtycka till övertiden, men det varierar. För de fall det inte regleras i kollektivavtal är det svårt att säga om ett samtycke krävs eller inte då det avgörs utifrån de villkor som i övrigt gäller för arbetsplatsen.Vänligen,

Rätt till OB-tillägg?

2011-04-06 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Jag ska jobba över nästa vecka, men företaget jag jobbar på är inte kollektivt ansluten och det finns inget som står skrivet i mitt anställningsavtal om OB. Har jag rätt till detta även om det inte står skrivet?
Angelica Hage |Hej I den lag som gäller för de flesta anställningsavtal angående arbetstider står inte mycket om övertidsersättning, se Arbetstidslagen https://lagen.nu/1982:673#R3. Som utgångspunkt brukar man upprätthålla principen om att den avtalade lönen utgör vederlag (/lön) för alla prestationer som arbetstagaren utför i arbetet. När det inte finns något bestämt i det personliga anställningsavtalet och parterna inte är kollektivavtalsanslutna så brukar Arbetsdomstolen vid tvister om övertidsersättning för utfört arbete hämta ledning från närmast tillämpliga kollektivavtal (alltså från det kollektivavtal som gäller för samma typ av rörelser). Arbetsdomstolen har då sagt att om en heltidsanställd arbetstagare har rätt till ersättning för övertidsarbete så ska normalt förhöjd ersättning utgå i enlighet med vad som gäller för närmast tillämpliga kollektivavtal. Detta gäller dock endast om detta övertidsarbete utförs på begäran av arbetsgivaren. _(För den intresserade har detta fastslagits i Arbetsdomstolens praxis genom målen: AD 1991 nr 91, AD 1991 nr 81, och AD 1076 nr 65)_ Arbetsdomstolen har ansett att om arbetstagaren själv ägt bestämma över sina arbetstider så finns ingen rätt till övertidsersättning. I sådana fall ska övertid istället kompenseras genom ledighet. _(För den intresserade har detta fastslagits i Arbetsdomstolens praxis genom målen: AD 2003 nr 11 och AD 1990 nr 115)_ Arbetsdomstolen har vidare menat att ob-tillägg (särskild ersättning för obekväm arbetstid) inte kan krävas om sådan utbetalning av ob-tillägg inte följer av närmast tillämpliga kollektivavtal. _(För den intresserade har detta fastslagits i Arbetsdomstolens praxis genom målen: AD 1991 nr 81)_ I total avsaknad av avtalsregleringar (i anställningsavtalet eller i avsaknad av tillämpligt kollektivavtal) kan övertidsarbete kompenseras i form av ledighet. Men överenskommelse kan givetvis träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om att övertidsarbetet istället ska kompenseras i form av kontantersättning. Med Vänliga Hälsningar