Kan ett nytt brott förlänga ett gammalt brott i belastningsregistret?

2021-09-29 i Polis
FRÅGA |Vi säger att jag åker på en fortkörningsböter som jag glatt godkänner. Nu hamnade jag i belastningsregistret i 5år.. Om jag nu åker på en fortkörning 4.9 år senare, Alltså 1 mån innan den första fortkörningen ska gallras.Kommer nu mina 2 böter ligga kvar 5år, alltså den nyaste bötern förlänger den äldre?...
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka brott ger prick i registret?Med en prick i brottsregistret menar man vanligtvis att man finns registrerad i det sk kallade belastningsregistret. I det registret registreras alla domar som en person har dömts till men också om man mottagit ett strafföreläggande från åklagaren eller en ordningsbot direkt av polisen. Hur länge en uppgift finns kvar i registret beror på vilken påföljd man ålagts. Uppgift om exempelvis bötespåföljd finns i regel registrerad i 5 år. Detta framgår av Lagen om belastningsregister § 17 p.1. Varje enskilt brott är självständigt i förhållande till andra brott. När det gått 5 år från det första brottet, ska det gallras oavsett begångna brott efter denna. Det nya brottet förlänger alltså inte den andra. Vänligen,

Får polisen förverka beslagtaget gods om man inte dömts för något brott. Det beslagtagna godset är helt lagliga att inneha

2021-09-29 i Polis
FRÅGA |Får polisen förverka beslagtaget gods om man inte dömts för något brott. Det beslagtagna godset är helt lagliga att inneha
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen har tagit ditt föremål i beslag eftersom hen antar att det kan ha betydelse för brottsutredningen (27 kap. 1 § RB). Polisen har rätt att behålla dina saker så länge som det behövs för utredningen, det finns alltså ingen tidsgräns för beslaget. När polisen inte längre har användning för föremålen ska beslutet om beslag upphävas (27 kap. 8 § RB). Du har då rätt att få tillbaka ditt föremål, och polisen måste meddela dig så fort som möjligt att du kan hämta dina saker (27 kap. 8 a §, 8 b § RB).Vänligen,

Får man inneha skjutvapen i försvarssyfte?

2021-09-25 i Polis
FRÅGA |Hej! Kan man som privat bära en pistol i försvarsyfte? Dvs om man tidigare har varit med om saker och av den anledningen får bära en pistol? ( om det finns ett undantag för det?)Sen vill jag ju samtidigt fråga om vad konsekvenserna kan bli för en som påstår sig att ha jobbat som Interpol polis i 20 år? Mvh
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den lag som blir av relevans för din fråga är vapenlagen (1996:67). För att få inneha bl.a en pistol krävs tillstånd enligt 2 kap. 1 § vapenlagen, det är polismyndigheten som utfärdar sådant tillstånd enligt 2 kap. 2 § vapenlagen. Enskilda får beviljas tillstånd att inneha vapen enligt 2 kap. 3 § p.1 vapenlagen men måste enligt 2 kap. 4 § vapenlagen ha ett "godtagbart ändamål" med innehavandet av vapnet (detta kan t.ex innebära innehav för samlarändamål, prydnadsändamål el.dyl.), men en bedömning om vad som ska anses utgöra ett godtagbart ändamål prövas från fall till fall. Vidare ges tillstånd endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas vilket framgår av 2 kap. 5 § vapenlagen. Att inneha ett skjutvapen i försvarssyfte är alltså möjligt, men kräver att man kan bevisa att man har ett godtagbart skäl och ändamål för att få inneha vapnet, men det är som sagt en bedömning som polisen gör i den enskilda fallet. Missbrukar man tillståndet, t.ex genom att använda skjutvapnet för annat ändamål än vad man fick tillstånd för så riskerar man böter eller fängelse upp till sex månader enligt 9 kap. 2 § vapenlagen. Till den andra delen av din fråga om det medför några konsekvenser för någon som påstår sig ha jobbat för intepol i 20 år beror helt och hållet på under vilka omständigheter detta påstående gjores, om påståendet är sant samt i vilket syfte påståendet gjordes. Men det finns inget generellt förbud mot att lämna felaktiga påstående (läs ljuga) och det medför heller inga rättsliga konsekvenser för denne. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Rättigheter och skyldigheter vid polismöte

2021-08-29 i Polis
FRÅGA |Får man kalla en polis för svin? Får man säga att alla poliser är svin?Om inte vilken/vilka lagar bryter man mot?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Min kollega har utförligt besvarat och diskuterat en fråga som är väldigt lik din. Svaret innehåller dessutom riktiga rättsfall där civila kallat polisen för svin och frågan hamnat i domstol. Svaret diskuterar både situationer där det varit gångbart men också där det inte varit det!Se hit för svaret (klicka här).Jag hoppas att du hittar svaret på din fråga!Med vänliga hälsningar

När försvinner en prick från belastningsregistret?

2021-09-29 i Polis
FRÅGA |Hej! Min fråga är som följande: År 2009 så vart jag dömd för ett ringa narkotikabrott och resultatet var endast dagsböter. Idag, 2021 så vill jag nu ansöka till GMU (Grundläggande Militär Utbildning), Försvarsmakten har ju självklart en boll policy mot alla med en prick i belastningsregistret. Här kommer min fråga, när jag nu ansöker kommer jag då bli nekad eller är det fortfarande möjligt för mig då pricken borde vara borta vid detta laget
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka brott ger prick i registret?Med en prick i brottsregistret menar man vanligtvis att man finns registrerad i det sk kallade belastningsregistret. I det registret registreras alla domar som en person har dömts till men också om man mottagit ett strafföreläggande från åklagaren eller en ordningsbot direkt av polisen. Hur länge en uppgift finns kvar i registret beror på vilken påföljd man ålagts. Uppgift om en bötespåföljd finns i regel registrerad i 5 år. Det framgår inte i din fråga vilken påföljd du fick, men för fängelsestraff försvinner "pricken" efter 10 år, och för böter försvinner den efter 5 år. I ditt fall har det gått mer än 10 år. Detta framgår av Lagen om belastningsregister § 17 p.1. Sammanfattningsvis är den troligen borta.Vänligen,

När har polisen rätt att omhänderta en person, samt tvinga en lämna ett urinprov?

2021-09-25 i Polis
FRÅGA |HejVar ute och drack lite för mycket efter jobbet. Är på väg hem och i trappuppgången står 4 poliser som, om jag minns rätt, säger att någon har varit här tidigare och dragit i dörrarna. Jag som är väldigt full och bara ska hissen upp till min våning hamnar istället i polisbilen trotts att jag säger att det inte är jag. Hamnar på häktet över natten och det tas också urinprov på mig vilket kommer visa noll. Är detta rent lagligt detta som hände?
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då din fråga består av flera delar så kommer jag försöka ta det i ordning för att slutligen sammanfatta. När får en polis omhänderta en person?Det första som skedde dig var att du fick följa med i polisbilen. En polisman får omhänderta en person som är berusad, och då som huvudregel baserat på två olika grunder:1. Att personen "genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna". I sådana fall kan polisen, om vissa förutsättningar är uppfyllda, omhänderta en person genom att placera den i arrest i högst 6 timmar (polislagen 13 och 16 §)2. Personen "anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan" (lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) 1 §. Då får personen placeras i arrest i upp till 8 timmer eller längre "om det är uppenbart att det är förenligt med hans eller hennes eget intresse" (LOB, 7§).Du ska oavsett vilken av dessa två grunder, få veta anledningen till omhändertagandet så fort som möjligt. Dessutom ska du inte vara omhändertagen längre en nödvändigt. Om du blev omhändertagen enligt polislagen (alt. 1) ska du även ha blivit förhörd. Som du skriver i frågan så var du "väldigt full", vilket kan ha varit grunden för polismännens omhändertagande. Om sådant var fallet så blev du högst troligtvis omhändertagen i enlighet med alternativ 2 ovan. Detta gör att de har haft rätt att omhänderta dig upp till 8 timmar (LOB, 7§). Exakt hur många timmar du befann dig i arrestet vet ej jag, men då du skriver "över natten" så är det troligtvis under 8 timmars gränsen.UrinprovetDu skriver även att du fick genomgå urinprovstagning vid tillfället. Enligt svensk grundlag så är var och en skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen (RF)) Dock får detta begränsas genom lag (2 kap. 20 § 1 stycket, 2 punkten. RF). Urinprovstagning är en form av kroppsbesktining och enligt Rättegångsbalken (RB) får den som är skäligen misstänkt för brott på vilket fängelse kan följa, kroppsbesiktigas för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet (28 kap. 12 § RB).Utifrån informationen jag har tagit del av så finns det en chans att polismännen hade en skälig misstanke om att du var påverkad av något annat en alkohol, dvs. narkotika. Så om vi exempelvis säger att de sannolikt misstänkte dig för ringa narkotikabrott, så finns fängelse med på straffskalan som gör att de därmed har rätt till en kroppsbesiktning i enlighet med Rättegångsbalken 28 kap.12 § (Narkotikastrafflagen 2 §). Att de får en skälig misstanke kan vara baserat på exempelvis ditt uppträdande. Dessutom ska proportionalitetsprincipen alltid beaktas, som menas att polisen agerande ska ske i proportion till misstanken och därmed inte ingripa mer än nödvändigt. SammanfattningUtifrån den informationen som har angivits i frågan är det svårt för mig att säga om polisen har agerat felaktigt eller ej. Det fanns troligtvis en anledning till omhändertagande då du beskriver dig själv som "väldigt full" som kan ha gjort att polis inte ansåg att du kunde ta hand om dig själv (LOB 1 §). Detta leder i sin tur till att det troligtvis fanns anledning för polisen att hålla dig kvar över natten (LOB, 7§). När det kommer till kroppsbesiktningen i form av urinprovstagning så vet jag ej vad de har skäligen misstänkt dig för, men troligtvis handlade det om ringa narkotikabrott som jag beskrivit ovan. Om deras agerande utifrån detta var proportionerligt eller ej är svårt att svara på. Dessutom är det värt att nämna att Justitieombudsmannen har uttalat sig om liknade fall. Där har det sagts att det ska finnas konkreta omständigheter med en viss styrka som pekar på att den misstänkte har begått gärningen, för att den ska vara att betrakta som skäligen misstänkt för brottet. Dock saknas det har tydliga riktlinjer som gör att man måste bedöma detta utifrån fallet som sådant. Så därmed, om du känner dig orättvist behandlad så kan du vända dig till Justitieombudsmannen och göra en anmälan. Om det då inte fanns en skälig misstanke för exempelvis ringa narkotikabrott har polisen gjort fel och kan tilldelas kritik för det. En sådan anmälan kan göras på JO:s hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att skicka in en till fråga HÄR eller boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar

​Husrannsakan och beslagtagande av föremål.

2021-09-11 i Polis
FRÅGA |HejIdag kom polisen hem till oss helt oväntat och sa att de ska göra husrannsakan gällande min son som precis har fyllt 16 år, när jag frågade att jag ville se tillståndet om husrannsakan så sa dem att den finns på pappaer som jag kan se sen och att dem inte hade med sig det. Det som skör i mitt hjärta är att en av dem kom in i min sons rum på ett väldigt hårt sätt och ryckte bort mobilen från hans hand.Detta har lett till att min son har mått jätte dåligt efteråt för han skrämde livet av honom och jag såg direkt hur blek han blev i ansiktet, dessutom så mår min son psykuskt dålugt sen innan.Har dem verkligen rätt att göra så mot ett barn som är 16 år?Snälla ge mig tips hur jag ska gå till vägan .Mvh.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att polisen har gått in i ditt hem utan att uppvisa dokument om husrannsakan och beslagtagit din sons telefon, och du undrar huruvida detta förfarande är ok eller inte.Vad gäller husrannsakan, får en sådan ske när polisen har misstanke om att brott har begåtts (28 kap. 1 § rättegångsbalken). De får således bryta upp dörrar och ta sig in i lägenheter utan något särskilt tillstånd. Det är lätt att missuppfatta denna svenska bestämmelse med den amerikanska bestämmelsen om att poliser alltid bör ha tillstånd till husrannsakan innan de tar sig in i lägenheter.För att polisen ska få ta ett föremål i beslag krävs att föremålet kan antas ha betydelse för brottsutredningen (27 kap. 1 § RB). I ditt fall har polisen bedömt att din sons mobiltelefon kan behövas för att komma fram till om något brott har begåtts. Polisen har då rätt att behålla mobiltelefonen så länge som det behövs för utredningen. När polisen inte längre har användning för den ska beslutet om beslag upphävas (27 kap. 8 § RB). Du har då rätt att få tillbaka det som har beslagtagits, och polisen måste meddela dig så fort som möjligt att du kan hämta dina saker (27 kap. 8 a § och 8 b § RB).Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan en polis arbeta i samma stad som denne bor?

2021-08-16 i Polis
FRÅGA |Kan en polis vara i tjänst och och jobba i samma stad hen är uppvuxen och bor i?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt undrar du om en person kan arbeta som polis i samma stad som denne bor i.Poliser är precis som alla andra fria att söka lediga tjänster i vilken stad de än önskar. Det finns inga krav på att poliser vare sig ska eller inte ska arbeta i staden de bor, utan detta är helt och hållet upp till varje polis att själv avgöra.Det vanligaste är att poliser stannar i ett och samma polisområde under hela sin yrkesverksamma period. Ett polisområde omfattar oftast flera städer. Vilket polisområde polisen arbetar i är dock inte beroende av var denne bor, utan beror på den placering polisen tilldelats för sin aspiranttjänstgöring. Vilket polisområde polisen tilldelas har denne möjlighet att önska om under sin utbildning. Det är möjligt för en polis att bo i ett polisområde och arbeta i ett annat. På samma sätt är det möjligt att bo i en stad som omfattas av det polisområde polisen arbetar i.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,