Är polisen skyldig att underrätta om anledning till identifiering?

2021-04-17 i Polis
FRÅGA |Låt säga att polisen begär att få sin min legitimation. Detta utgår från att de misstänker något brott. Är polisen skyldig att tala om vad det är för brott de misstänker vare sig före eller efter att jag legitimerat mig?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Totalt finns det fyra fall då polis får kräva legitimation av en okänd person:Vid skälig misstanke om brott enligt 24 kap. 2 § rättegångsbalken (RB). Vid intressekontroll enligt 9 kap. 2 § utlänningslagen. När man kör fordon som kräver behörighet enligt 3 kap. 15 § körkortslagen. Det som kallas polisiering enligt 14 § polislagen.Om ingen av dessa fyra omständigheter är aktuella kan polisen inte kräva att du legitimerar dig, eftersom det inte finns en allmän skyldighet för dig att legitimera dig när du befinner dig på en allmän plats.Polisiering enligt 14 § polislagenOm det finns särskild anledning att anta att någon är efterlyst och den personen vägrar att lämna uppgift om sin identitet har polisen rätt att omhänderta personen för identifiering. Enligt doktrin kan särskild anledning att anta vara att personen saknar legitimation och personens utseende överensstämmer med ett givet signalement på en efterlyst person. Sammanfattningsvis, det framkommer inte i din fråga om du själv är skäligen misstänkt för brott (24 kap. 2 § RB) eller om polisen identifierat dig pga poliseriering (14 § PolisL). Men polisen har rätt att identifiera dig vid misstanke om brott eller om de antar att du är efterlyst. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för polisen att underrätta dig om vilket brott misstanken gäller vid själva identifieringen. Men om polisieringen leder till ett omhändertagande ska polisen underrätta dig om skälet för det. Hoppas du fick svar på ding fråga! Vänligen,

Kan en person med autism få vapenlicens?

2021-04-13 i Polis
FRÅGA |Hej. Kan någon som har autism få vapenlicens?
Joanna Guardado |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansökan om vapenlicensEftersom din fråga handlar om vapenlicens blir vapenlagen (VL) tillämplig. En viktigt utgångspunkt för polisen är att de enbart får dela ut vapenlicenser om det kan antas att vapnet inte kommer missbrukas, se 2 kap 5§ VL. Det innebär att man behöver ett särskilt ändamål för att få en vapenlicens. Läkares anmälningsskyldighetNär man ansöker om vapenlicens kontrollerar polisen olika register och tittar exempelvis på om man är dömd för tidigare brott. Polisen brukar dock inte begära in läkarintyg vid en vapenlicensansökan. Däremot har läkare en anmälningsskyldighet som innebär att om en läkare bedömer att en patient inte är lämplig att inneha skjutvapen måste denne anmäla detta till polisen, se 6 kap. 6§ VL.Sammanfattningsvis finns det alltså inga direkta regelverk gällande personer med diagnoser och vapenlicens utan det är snarare en bedömning i det enskilda fallet. Men som nämnt kan en läkare bedöma att en person inte är lämplig att inneha vapen och är isåfall skyldig att anmäla det till polisen vilket kan innebära att man därav nekas vapenlicens. I det aktuella fallet torde det alltså inte vara några problem för en person med autism att få vapenlicens förutsatt att de övriga kraven är uppfyllda och att läkare ej har något att invända. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Kan man kräva att en polis ska identifiera sig?

2021-04-05 i Polis
FRÅGA |Hej. Har sätt lite olika videos på youtube där de amerikanska poliserna gör fel och den utsatta begär polisernas namn och id-nummer (vet inte om det kalla så). Så min fråga är om jag kan begära våra svenska poliser att identifiera sig vid t.ex när polisen stannar en medans man är ute och kör?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns en bestämmelse som säger att en polisman under tjänstgöring ska kunna legitimera sig om inte särskilda skäl talar mot det (11 § polisförordning). Särskilda skäl kan exempelvis vara att polisen inte hinner legitimera sig för att det är en brådskande situation. Bestämmelsen är därmed inte ett absolut krav. Innebörden är att polisen ska bära legitimation med sig, inte att den är skyldig att visa upp legitimationen i kontakter med allmänheten.En annan bestämmelse säger att poliser i kontakter med allmänheten ska agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende (10 § polisförordningen). Om en person blir stoppad av en polis, som exempelvis är civilt klädd och personen därmed känner tvivel inför att det faktiskt är en polis, kan uppvisandet av legitimationen vara ett sätt att inge ett sådant förtroende.Kort sagt kan man alltså säga att det inte finns en lagstadgad skyldighet för polisen att legitimera sig, men att de i största mån bör försöka inge förtroende och eftersträva en så stor öppenhet som möjligt i sin myndighetsutövning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Polisens och åklagarens rätt att begära ut sekretessbelagda bankuppgifter?

2021-03-28 i Polis
FRÅGA |Begärs kontoutdrag ut om man är misstänkt för langning
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du är misstänkt för brott och undrar om Polisen eller åklagaren / har rätt att kolla dina kontoutdrag.I allmänhet råder sekretess inom all bankverksamhet. Det finns dock vissa tillfällen där banken får och/eller är skyldiga att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, ett exempel på när uppgiftsskyldighet föreligger för banken är när en förundersökning inletts och uppgifter begärs ut av undersökningsledaren eller av åklagaren (1 kap. 11 § lag om bank och finansieringsrörelse). Uppgifter som Polisen eller åklagaren har rätt att begära ut kan då vara bl.a. uppgifter om kontoutdrag. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?

2021-04-14 i Polis
FRÅGA |Hejsan!Jag har två frågor:1. Jag har skickat in en licensansökan till Polismyndigheten gällande inköp av en pistol. Kan jag idag köpa magasin till den innan jag fått licensen?2. Finns det någon begränsning på hur många skott ett pistolmagasin får rymma?
Zacharias Glavå |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer besvara dina två frågor var för sig.Regler om vapenlicens och användande av vapen finns i vapenlagen och vapenförordningen.Behöver jag vapenlicens för att köpa magasin? Jag tolkar din första fråga som att du vill veta om du behöver ha vapenlicens för att få köpa och äga ett magasin till en pistol. Det finns inget uttryckligt licenskrav för köp av ett tomt magasin. Om magasinet däremot innehåller ammunition så måste du ha licens för ammunitionen (2 kap. 1 § punkten a. vapenlagen). I listan nedan ser du för vilka vapendelar du måste ha licens för att få köpa eller äga. För en vapendel som redan berörs av licensen för ett fullständigt vapen behöver du ingen ytterligare licens.- slutstycken- ljuddämpare- eldrör- pipor - stommar- lådor- trummor- mantlar till skjutvapen, (1 kap. 3 § punkten f. vapenlagen)Min rekommendationÄven om magasinet inte är uttryckligen licenspliktigt skulle jag rekommendera dig att avvakta polisens beslut innan du köper ett magasin. Om polisen skulle avslå din ansökan innebär det att du plötsligt sitter på ett magasin till ett vapen du inte äger eller har licens för. Jag ser också en risk för att du skulle kunna misstänkas för vapenbrott om du trots avslag på din licensansökan blir påkommen med att inneha ett magasin (9 kap. 1 § och 1 kap. 3 § punkten f. vapenlagen). Tröskeln för att polisen ska ha skäl att inleda en förundersökning mot dig är relativt låg, det räcker med att det "finns anledning att anta" att ett brott har begåtts (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Även om jag ser det som osannolikt att en sådan förundersökning skulle leda till någon påföljd för dig så kan det vara obehagligt för dig att behöva utredas för brott. 2. Finns det någon begränsning för hur många skott ett pistolmagasin får rymma?Det finns inte någon begränsning för antalet tillåtna skott i ett pistolmagasin. Däremot får du själv inte göra några modifikationer av ett vapen som du har licens för, (4 kap. 1 § vapenlagen).Som jag tolkar bestämmelsen innebär den att så länge magasinet är producerat av en godkänd tillverkare och är avsett för det vapen du har licens för, så finns inte någon begränsning i antalet patroner som magasinet får innehålla.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att jag har tolkat dina frågor rätt. Annars är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Polisens rätt att kräva legitimering?

2021-04-13 i Polis
FRÅGA |Hej, har jag rätt att vägra legitimera mig inför polis om jag vet att de inte har rätt att göra ´´sådär´´, samt att jag inte heller är misstänkt för något brott?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen allmän skyldighet för dig att legitimera dig för polisen när du befinner dig på en allmän plats. Under vissa situationer har dock polisen rätt att begära att få se din legitimation, 14 § Polislagen. Detta omfattar situationer där det finns särskild anledning att anta att du är efterspanad eller efterlyst för ett brott. Om du i sådana fall vägrar att legitimera dig har polisen rätt att omhänderta dig för identifiering. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får polisen öppna mina brev?

2021-04-03 i Polis
FRÅGA |Får polisen öppna mina brev? dom stog och väntade på mig tills jag öppnade brevlådan och sen tog dom mig för att tydlign göra en husransakan av lägenheten som visades sig vara tom vilket den varit varje gång dom varit här.
Gabriella Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om husrannsakan finns i 28 kap. Rättegångsbalken (RB).Enligt 28 kap. 1 - 3 §§ RB finns tre situationer då polisen får genomföra en husrannsakan. Den första kallas en reell husrannsakan, 28 kap. 1 § RB, där polisen genomsöker hus, rum eller förvaringsställe efter föremål som kan tas i beslag/förvar eller för att hitta bevis. Eftersöks en person som ska frihetsberövas, hämtas till förhör, kroppsbesiktigas eller kroppsvisiteras genomförs en personell husrannsakan i enlighet med 28 kap. 2 och 2a §§ RB. Den tredje typen av husrannsakan är den som sker i lokal som är tillgänglig för allmänheten eller i lokal som inte är tillgänglig för allmänheten men som används gemensamt av personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet, se vidare 28 kap. 3 § RB. I den situation som beskrivs i frågan är det troligtvis en reell husrannsakan och de nu angivna syftena med åtgärden måste därför föreligga för att polisen ska kunna göra ett tillslag.Vidare, när en husrannsakan genomförs kan polisen komma över föremål eller handlingar som kan vara av intresse för en brottsutredning varför det finns möjlighet att ta dessa i beslag, se 27 kap. 4 § RB. Föremål kan tas i beslag om de skäligen kan antagas:1.äga betydelse för utredning om brott (bevis)2.vara genom brott någon avhänt (t.ex. stöldgods)3.på grund av brott förverkat (t.ex. brottsverktyg)Det anförda innebär att om dokument påträffas som är av betydelse för brottsutredningen så kan dessa tas i beslag såsom brevlådan i ditt fall.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Får en polis ur tjänst ingripa?

2021-03-27 i Polis
FRÅGA |En polis ur tjänst tog mig med trimmad moped och anmälde mig inte men hotade med med att ta mig nästa gång han ser mig. Han tog mitt personnummer och sade att han vet var jag bor och kommer besöka min skola. Får polisen göra så och särskilt om de är ur tjänst?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur en polis får agera, i såväl ur som i tjänst regleras i Polislagen och Polisförordningen. Hur polisen får agera ur tjänst regleras bland annat i 16 2 st. § Polisförordningen. Regeln stadgar att en polis ur tjänst får ingripa för att trygga allmän ordning och säkerhet eller för att tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp. Mot bakgrund av vad som framgår av din fråga verkar det som att du framfört ditt fordon utan erforderlig körkortsbehörighet, vilket innebär att du till hösta sannolikhet gör dig skyldig till olovlig kröning. Att framföra ett fordon som inte omfattas av sin körkortsbehörighet torde vara förknippat med en fara för allmänheten då det föreligger en större risk att en olycka inträffar. Då en polisman ur tjänst får ingripa för att trygga allmän ordning och säkerhet torde polismannens agerande i förevarande fall inte vara klandervärt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen åter.Med vänliga hälsningar,