Får polisen lov att lämna ut resultatet av ett drogtest till socialtjänsten?

2021-04-17 i Sekretess
FRÅGA |Hej!Polisen tillföljd av att hittat X (vårdnadshavare till treårigt barn) påverkad av droger har gjort orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten ringer och frågar om vad drogtestet har visat, t.ex. om drogkonsumtionen har visat sig vara hög. Får Polisen uitifrån sekretessen ge sådan information till socialtjänsten
Josefine Bågholt |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som om du funderar på om polisen får lov att ge ut information som är belagd med sekretess endast för att socialnämnden efterfrågar det. För att kunna besvara din fråga så måste vi ta oss en titt i såväl polislagen som offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Skall polisen lämna uppgifter till socialtjänsten? Polisen skall kontinuerligt samarbeta tillsammans med socialtjänsten (6 § polislagen). Detta innebär att när polisen ser att det är något barn som kan råka illa ut eller att det är missförhållanden i hemmet, då måste polisen anmäla detta till socialtjänsten. De skall däremot endast göra detta om de kan se att det finns sådana förhållanden som skall ge anledning till att socialtjänsten borde ingripa. Att vårdnadshavaren är drogpåverkad kan vara just en sådan situation, eftersom det kan antas att barnet far illa. Då har nämligen en polis skyldighet att anmäla till socialtjänsten (14 kap. 1 § socialtjänstlag). Har polisen rätt att ge resultat på drogtest till socialtjänsten? Utgångspunkten är att de uppgifter som polisen har är sekretessbelagda om det är så att personen i fråga eller dennes familj kan skadas av att uppgiften ges ut (35 kap 1 § OSL). I detta fall är det så att familj och personen kan lida skada om provet över drogtestet sprids. Det skall därför anses föreligga sekretess i detta fall. En uppgift som är belagd med sekretess får inte heller ges ut till myndighet om det inte står i OSL (8 kap. 1 § OSL). Det finns en bestämmelse i lagen om offentlighet och sekretess att polisen får lov att bryta sekretessen på grund av att man har en skyldighet att informera annan myndighet enligt lag (10 kap. 28 § OSL). Den skyldighet som vi kan finna är att polisen måste anmäla till socialtjänsten angående ärendet (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Denna anmälningsskyldighet är en sådan skyldighet som medför att de skall lämna uppgifter också om fallet. Polisen skall därför lämna de uppgifter som orsakar polisens vilja att anmäla ett fall. Om det då skulle vara att personen har haft droger i kroppen och lämnar testet till socialtjänsten ingår detta alltså i anmälningsplikten även om uppgifterna är sekretessbelagda. Det som alltså är avgörande för om polisen får lov att lämna uppgifterna till socialtjänsten eller inte är ifall det fanns en anmälningsplikt för polisen som var beroende av uppgifterna. Viktigt att komma ihåg är dock att polisen aldrig får lämna ut dessa uppgifter på ett rutinmässigt sätt, alltså så fort exempelvis det finns misstanke om ett brott. Utan det skall ske en bedömning i varje enskilt fall. Andra argument som styrker att polisen får lämna ut sekretessbelagda uppgifter är om det är nödvändigt för polisen att lämna uppgifterna till socialtjänsten för att kunna utföra sin verksamhet (10 kap. 2 § OSL). Polisen har trots allt en anmälningsskyldighet till socialtjänsten och även en skyldighet att fortlöpande samarbeta med socialtjänsten (14 kap. 1 § socialtjänstlagen & 6 § polislagen). Därav har de även en grund för att lämna ut uppgifternaNågot som också bryter sekretessen är om intresset för att drogtestet lämnas ut uppenbart skall ha företräde framför intresset om att behålla sekretessen (10 kap. 27 § OSL). Eftersom man vill se till barnets bästa i denna situation så kan polisen även använda detta argument för att ge uppgifterna till socialtjänsten. SammanfattningsvisPolisen får lov att ge socialtjänsten informationen om drogtestet eftersom det påvisar varför de har anmält situationen till socialtjänsten. Dessutom kan polisen också argumentera för att de skall samarbeta med socialtjänsten och att intresset av att få socialtjänsten att titta på ärendet har företräde framför att hålla drogtestet hemligt. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga. Vill du ha mer information om situationen och kanske läsa om ett fall där polisen fick kritik över sitt agerande att lämna ut uppgifter kring ett liknande fall rekommenderar jag dig att läsa JO dnr 682-2014.Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Vänligen,

Gäller sekretess för patientjournaler även om de använts som underlag för en dom?

2021-03-29 i Sekretess
FRÅGA |Hej!Får en patientjournal lämnas ut i samband med att ett företag begär ut allmänna handlingar från förvaltningsrätten? En bekant har tvångsvårdats på psykiatrin och begärde dispens över jul, vilket prövades i förvaltningsrätten. Jag förstår att domar blir allmän handling men nu hens arbetsgivare även fått ta del av hela patientjournalen, utan sekretessmarkeringar eller liknande, vilket lett till en jobbig situation på arbetsplatsen. Bör inte sekretess gälla för patientjournaler även om de använts som underlag för en dom? Tack på förhand!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det måste ha förekommit en uppgift i en handling för att patientjournalen ska vara en allmän handling. En patientjournal är en handling eftersom det är en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Dessutom måste handlingen vara förvarad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Den är förvarad eftersom journalen finns i myndighetens lokaler. Därtill måste handlingen vara upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF och 2 kap. 10 § TF). Journaler anses upprättade när de har färdigställts för anteckning eller införing (2 kap. 10 § TF). En begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar får endast ske med hänsyn till bl.a. skyddet för enskildas personliga förhållanden (2 kap. 2 § TF). För att journalen ska lämnas ut får den inte vara belagd med sekretess. Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL). Huvudregeln är därför att sekretess gäller. Patientjournalen ska därför inte lämnas ut. Det finns dock undantag från sekretessbestämmelserna. Sekretess gäller inte bl.a. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd (25 kap. 10 § OSL). Det är dock endast beslutet (domen) som är undantagen sekretess och inte patientjournalen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan rekryteringsmyndigheten gå in och läsa i min patientjournal?

2021-03-20 i Sekretess
FRÅGA |HejKan rekryteringsmyndigheten gå in och läsa i min patientjournal.
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är i stort sett ja. Den kommun du bor i ska lämna de uppgifter om en totalförsvarspliktigs hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt som krävs för att bedöma hens förutsättningar för att fullgöra värnplikt eller civilplikt (2 kap. 4 § lagen om totalförsvarsplikt). Dessa uppgifter återfinns sannolikt till stor del i din patientjournal. Rekryteringsmyndigheten går inte själva in och läser men kan få information därifrån från din kommun.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Krävs det samtycke från person inlagd på sjukhus för att meddela detta till god man?

2021-03-09 i Sekretess
FRÅGA |Har jag som personal skyldighet att meddela god man om brukaren är inlagd på sjukhuset? Krävs det inte samtycke från brukaren för att meddela detta till god man av brukaren.Tacksam för svar Åsa
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln är att det gäller sekretess för sådana uppgifter som att meddela att brukaren är inlagd på sjukhuset.(25 kap. 1 § Offentlighet och sekretesslagen, OSL) Sekretessen innebär att du inte får lämna ut uppgifter om brukaren till någon annan, inte ens närstående, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att brukaren eller någon närstående till denne lider men (skada). Oftast har rätten sagt att det inte brukar leda till skada att meddela närstående att personen det gäller ligger inlagd på sjukhus. Men denna bedömningen måste göras i varje enskilt fall. Enligt patientsäkerhetslagen, PSL, har du även tystnadsplikt som hälso- och sjukvårdspersonal. (6 kap 12 § PSL). Kortfattat svarEftersom jag inte vet mer om omständigheterna i ditt fall kan jag tyvärr inte ge dig ett bättre svar än att du bör fråga om samtycke. För utan samtycke kan sekretess gälla.(12 kap. OSL) Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vart anmäler man brott mot offentlighet- och sekretesslagen?

2021-03-30 i Sekretess
FRÅGA |Jag är rektor på en skola och en av mina anställda lärare har brutit mot offentlighet och sekretesslagen. Vart anmäler jag dethär?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För brott mot tystnadsplikten gäller att den enskilde som tystnadsplikten är avsedd att skydda ska anmäla brottet (20 kap. 5 § tredje stycket brottsbalken). Däremot kan även andra personer, så som du som rektor för en skola, anmäla brott mot offentlighet- och sekretesslagen till Justitieombudsmannen (JO). Hör gärna av dig om du skulle undra över något!

Kan polisen sprida vidare information om min jobbansökan?

2021-03-27 i Sekretess
FRÅGA |Om jag söker jobb på polisen får nån som jobbar på polisen berätta för andra att jag sökt jobb på polisen?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Om sekretessFör att det skulle vara förbjudet att sprida vidare informationen om din jobbansökan krävs att den omfattas av sekretess. Uppgifter som innehåll information om exempelvis ditt hälsotillstånd eller adress kan bli sekretessbelagda om du måste antas lida betydande men om uppgiften skulle röjas (21 kap 1 § OSL). Det finns också särskilt skydd för arbetsförmedling där sekretesskraven är lägre (28 kap 11 § OSL). Det är dock inte ett totalförbud mot att sprida information om jobbansökningar.Är din ansökan sekretessbelagd?Det är svårt att säga om det är tillåtet att sprida uppgifter om din jobbansökan vidare, utan att veta om det finns någon särskild anledning till att den måste hållas hemlig. Det krävs mer information om dig som person för att kunna avgöra frågan.Att lida men av något kan omfatta många saker. Ett exempel hade varit om de hade skyddad identitet och din adress skulle riskera att röjas om din jobbansökan blev offentlig. I så fall hade det varit förbjudet, men i många andra fall hade det också varit godtagbart. Om du har en anledning att vara orolig för att uppgiften skulle röjas är det dock mycket möjligt att det är förbjudet att sprida det vidare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avsäga dig sekretess som är till för att skydda dig själv?

2021-03-16 i Sekretess
FRÅGA |Hej, enligt 35 kap. 1§ OSL. så ska den skydda enskilda från integritetskränkningar osv. Det är så att jag är den enskilda personen i ett fall där denna sekretess blivit aktuell, men jag vill inte ha det här skyddet. Kan jag avsäga mig det?
Jack Wali |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Regler om sekretess finns mycket riktigt i offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med lagen, i sin helhet, är att skydda den enskildes integritet samtidigt som detta ska balanseras med motstående intressen som till exempel behovet av insyn. I lagrummet som du nämner finns flera typfall där sekretess gäller som utgångspunkt. Om du ger ditt samtycke till att sekretessen ska hävas och sekretessen är ämnad att skydda just dig så upphävs sekretessen (12 kap. 2 § första stycket OSL). Jag vet inte vad du har för skäl till detta men det är viktigt att samtycke föreligger "på riktigt". Du ska alltså förstå innebörden av ditt samtycke och vad det kan tänkas få för konsekvenser. Vidare måste du också ha lämnat ditt samtycke av fri vilja och utan några påtryckningar från andra personer. Hur gammal du är och vad för dignitet det är på uppgiften i fråga kan tänkas ha betydelse vid prövningen.Det korta svaret på din fråga är alltså ja, du kan upphäva sekretessen i fråga. Om du har fler frågor eller vill precisera din fråga närmre är du välkommen att ställa en ny fråga. Vänligen,

När kan myndigheter tillämpa bestämmelserna om nödvändigt utlämnande av uppgifter?

2021-03-07 i Sekretess
FRÅGA |Enligt 10 kap 2 § kan ett skäl för undantag av sekretess vara att fullfölja den egna verksamheten.Vad betyder egentligen det här? Finns det några konkreta exempel?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta i vilka situationer de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen är tillämpliga. Jag kommer därför att kort gå igenom bestämmelsen och därefter ge några exempel på hur den kan tillämpas i praktiken.Sekretessbrytande bestämmelserSom regel gäller att myndigheter inte får lämna ut sekretessbelagda uppgifter till enskilda eller till andra myndigheter (8 kap. 1 § offentlighetes- och sekretesslagen). Det finns, emellertid, ett antal sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess i offentlighets- och sekretesslagens tionde kapitel, däribland bestämmelsen om nödvändigt utlämnande i kapitlets andra paragraf.Nödvändigt utlämnandeDen aktuella bestämmelsen ger myndigheter en möjlighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, till såväl enskilda som till andra myndigheter, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Tanken är således att eventuella bestämmelser om sekretess inte ska hindra myndigheter från att utföra sina arbetsuppgifter. Bestämmelsen ska emellertid tillämpas restriktivt då en alltför frekvent tillämpning skulle leda till att sekretessregleringen försvagas och, i viss mån, tappar sitt syfte. Det måste därför vara absolut nödvändigt för en myndighet att, i ett visst ärende, kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt för att det ska vara tillåtet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Observera också att det är den utlämnande myndighetens verksamhet som ska nödvändiggöra ett utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. En myndighet ska således inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter till en annan myndighet för att denna ska kunna fullgöra sin verksamhet. För att något sådant ska bli aktuellt får lagstöd istället sökas i, exempelvis, 10 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen.Exempel på tillämpningPraktiska exempel på situationer då bestämmelsen skulle kunna tillämpas är då en myndighet behöver lämna uppgifter för att en annan myndighet ska kunna lämna ett remissyttrande. Ett remissyttrande i detta sammanhang avser ett underlag som en myndighet begär in för att kunna utreda ett ärende.Ett annat exempel då bestämmelsen kan tillämpas är då socialtjänsten behöver lämna ut uppgifter till ett familjehem för att detta, på bästa sätt, ska kunna ta om hand omhändertagna barn (JO 1986/87 s. 193). I sådana situationer kan det vara behövligt att lämna ut uppgifter om barnens tidigare förhållanden. Utlämnandet av sekretessbelagda uppgifter (i detta fall enligt 26 kap. offentlighets- och sekretesslagen) kan då vara nödvändigt för att socialtjänsten ska kunna fullgöra sin verksamhet.Den kan även, i vissa fall, användas då uppgifter behöver lämnas ut för att utreda ett misstänkt brott riktat mot en myndighets verksamhet. Ett exempel kan, exempelvis, vara då en socialnämnd misstänker att det förekommer socialbidragsbedrägeri gentemot nämnden. I sådana situationer kan socialnämnden göra en polisanmälan och därigenom lämna ut uppgifter om den misstänkte bedragaren till polismyndigheten, detta trots att denne omfattas av sekretessbestämmelserna i 26 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen (JO 1993/94 s. 461). Observera dock att bestämmelsen endast är tillämplig i situationer när brottet som anmäls bara kan antas leda till påföljden böter. När en myndighet misstänker ett brott som kan leda till påföljden fängelse (och myndigheten kan anta att påföljden i det aktuella fallet kommer att bli någon annan än böter) kan de, som regel, lämna ut uppgifter till en utredande myndighet med lagstöd i 10 kap. 24 § offentlighets- och sekretesslagen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Den aktuella bestämmelsen är ganska krånglig och i det fall något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma med en ny fråga. Vänligen,