Begära ut handlingar från förskolan

2021-10-21 i Sekretess
FRÅGA |Hej. Förskolan där vårt barnbarn går har nyligen skickat in en orosanmälan till socialtjänsten. Undrar nu om föräldrarna har rätt att få kopia på denna anmälan...? Anledningen är att föräldrarna anser att förskolan inte lämnat exakt likadana uppgifter i orosanmälan som socialtjänsten meddelade dem när de blev kontaktade. Undrar även om föräldrarna har rätt att få kopior på förskolans dokumentation kring barnet.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr detta finns främst i Offentlighet och Sekretesslagen (OSL). I normalfallet har en enskild rätt att få ut alla handlingar som rör denne själv (12 kap. 1 § OSL). Enligt 12 kap. 3 § OSL gäller att vårdnadshavare till barn också har denna rätt. Dock kan den rätten begränsas. Det finns två tydliga undantag enligt samma paragraf. Det ena undantaget säger att handlingarna inte ska lämnas ut om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Det andra undantaget säger att om det finns någon mer bestämmelse i OSL som stadgar att ytterligare undantag ska göras så gäller den. I 26 kap. OSL behandlas socialtjänsten. I 26 kap. 1 § OSL står det att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Vid t ex en orosanmälan skulle det innebära att om det finns minsta risk att uppgiftslämnaren skadas om hen avslöjas finns det anledning att säga nej för socialtjänsten. Detta gäller dock inte i normalfallet för den som lämnat uppgiften som en del i sin tjänst, vilket förskolepersonal har gjort. I 23 kap. OSL behandlas kommunala förskolor. I 23 kap. 1 § OSL står det att sekretess gäller för enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Alltså samma som för socialtjänsten. Både 26 kap 1 § och 23 kap 1 § OSL gäller i princip även mot vårdnadshavare. Observera att OSL bara omfattar offentlig verksamhet så om förskolan är privat är det inte säkert att det går att få ut handlingar. Du undrar om dokumentation över barnet på förskolan också kan lämnas ut. I normalfallet skulle jag säga att det ingår i det som kan begäras ut. Det beror på om det kan betraktas som allmän handling eller inte. Vad som är en allmän handling definieras i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt 2 kap. 4 § TF är en handling är allmän, om den förvaras är inkommen eller upprättad. En systematisk dokumentation över ett barn i förskolan får i normalfallet anses vara upprättad och därmed allmän handling. Om de begär ut handling och nekas då kan man överklaga det beslutet (6 kap. 7 § OSL). För att kunna göra det behöver de få ett skriftligt avslagsbeslut. Hoppas att du fått en överblick över dessa lite snåriga lagar. Sammanfattningsvis borde det i normalfallet inte vara allt för svårt att få ut handlingar för vårdnadshavare till ett barn.

Kan jag ha tillgång till förundersökning?

2021-10-11 i Sekretess
FRÅGA |Jag undrar om allmänheten har rätt till insyn i handlingar med harmlösa uppgifter som finns i en förunderöskning i ett brottmål innan åtal väcks?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår det, undrar du om allmänheten har rätt till insyn i handlingar som finns i en förundersökning innan åtal väcks.HandlingsoffentlighetAlla, svenskar och utlänningar, har rätt att ta del av de handlingar som finns hos myndigheterna enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF (offentlighetsprincipen). I bestämmelsen slås fast att handlingsoffentlighetens ändamål är att främja ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.För att kunna ta del av en handling, ska den först och främst betecknas som en allmän handling genom att uppfylla de kriterier som ställs upp i 2 kap. TF. Vidare ska det vara inte sekretessbelagd för annars blir den hemlig.FörundersökningEn handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses inkommen dit eller upprättad där (2 kap. 4 § och 2 kap. 9–10 §§ TF).När det kommer till förundersökningar gäller att de inte är allmänna handlingar förens åtal har väckts. Alltså är handlingar som har framställts av en polismyndighet i en förundersökning och förvaras hos polismyndigheten inte allmänna förrän handlingarna har upprättats vilket vanligen inträffar i samband med att förundersökningen avslutas. Hursomhelst, är uppgifter i en förundersökning ändå sekretessbelagda enligt 18 kap. 1 § offentlighet och sekretesslag. Däri anges att sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till förundersökning i ett brottmål. Under pågående förundersökning lämnas som regel inte några uppgifter från förundersökningen ut till någon utomstående. Anledningen är att detta kan skada förundersökningen eller vara till men för den misstänkte eller annan.Sammanfattningsvis är en uppgift i en förundersökning inte en allmän handling vilket innebär att den inte omfattas av offentlighetsprincipen och att allmänna inte kan ha tillgång till de. Den är även sekretessbelagd enligt 18 kap. 1 § OSL för att skydda själva förundersökningen, den misstänkta och andra inblandade.

Kan man få skadestånd när socialtjänsten brutit mot tystnadsplikten?

2021-09-17 i Sekretess
FRÅGA |Om Socialtjänsten har brutit mot Tystnadsplikten och även JO har konstaterad att de har gjort. Kan man få skadestånd? Vilka belopp som gäller?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis kan nämnas att socialtjänsten har en lagstadgad tystnadsplikt, där det föreskrivs att sekretess gäller för en uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men (26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Att bryta mot tystnadsplikten är dessutom ett brott (20 kap. 3 § brottsbalken). Med anledning av att det är ett brott så kan en lösning vara att polisanmäla händelsen och kunna få skadestånd vid en fällande dom, Olyckligtvis är praxis fattig gällande brott mot tystnadsplikten för socialtjänsten och således även vilka skadeståndssummor som kan begäras. Därför är det svårt att ge dig exempel på vilka belopp som gäller. Praxis gällande när tystnadsplikten brutis emot visar dock att det är möjligt att få skadestånd, om den skadelidande fått lida av ett felaktigt utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. I ett något annorlunda fall från 1999 utbetalades 1000 kr i ersättning när tystnadsplikten brutits emot (JK 1424-97-40). Med vänliga hälsningar,

Vad händer när en skolkurator bryter mot sin anmälningsplikt?

2021-08-11 i Sekretess
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga angående en kurators lagstadgade ansvar gällande vidare givande av information gällande en ungdom som uttryckt tankar om att ta sitt eget liv. Jag har en vän (under 18) som under en period mått väldigt dåligt psykiskt. En gång yttrade han att han ville ta sitt liv, något jag valde att informera hans skolas kurator om. Kuratorn hade då försökt att nå personen vid ett tillfälle under skoldagen, och sedan släppt fallet, utan att informera mentorer eller vårdnadshavare eller likande. Min fråga är då, finns det något enligt lag som säger att kuratorn har en skyldighet att informera vårdnadshavare eller annan psykiatri personal om situationen när sådana grova omständigheter råder, när personen yttrat att hen inte vill leva mer. Går det att anmäla kuratorn för att denne inte gått vidare med fallet eller informerat andra vuxna?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om kuratorns tystnadsplikt:En skolkurator har en tystnadsplikt, se 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikten innebär att kuratorn ej får ge ut information om en hjälpsökande person utan dennes samtycke. Tystnadsplikten kommer dock med vissa undantag. Den sekretess som kuratorn är bunden av, står alltså inte i vägen för om det skulle finnas en lagreglerad skyldighet att lämna ut uppgifter, se 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen.Om skolans anmälningsplikt:Din fråga handlar om ett barn som sagt att han inte vill leva längre. Hans mående har alltså medfört en risk för fara. När ett barn riskerar att fara illa, kräver lagen att en skolkurator (eller annan personal) genast gör en orosanmälan till socialtjänsten, se 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap. 13 § skollagen.Kuratorn kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel:För kuratorn i din fråga förelåg en så kallad anmälningsplikt. Detta innebär att det inte bara var okej för kuratorn att bryta mot sin tystnadsplikt. Kuratorn var även skyldig att informera socialtjänsten om din väns mående. Om kuratorn inte har gjort detta, kan det klassas som ett tjänstefel, se 20 kap. 1 § brottsbalken. Ett tjänstefel går att anmäla till polisen. Värt att notera:På grund av kuratorns tystnadsplikt, kan det vara så att denne inte fått informera dig ifall nödvändiga åtgärder redan vidtagits. Det blir polisens jobb att utreda hur det ligger till med detta ifall du skulle välja att anmäla kuratorn. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Har allmänheten rätt att ta del av en maskerad handling från förundersökningen som kan skada den pågående förundersökningen?

2021-10-11 i Sekretess
FRÅGA |Jag har en fråga avseende handlingar som är inkomna till polisen i en förundersökning i brottmål, och som därmed är allmänna. Har allmänheten rätt att ta del av en sådan handling maskerad för eventuella uppgifter som kan skada den pågående förundersökningen om de lämnas ut?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det råder så kallad förundersökningssekretess under den pågående förundersökningenDu har helt rätt i att handlingar som finns hos myndigheter är offentliga och offentliga handlingar har allmänheten rätt att begära ut enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Rätten att begära ut handlingar får dock begränsas med hänsyn till bland annat intresset att beivra och förebygga brott samt att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden (2 kap. 2 § TF). De specifika undantagen till rätten att ta del av allmänna handling följer av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) . Av 18 kap. 1 § följer att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Detsamma gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men (35 kap. 1 § OSL). Uppgifterna i förundersökningen omfattas därför av sekretess. Sekretessen på dessa handlingar består tills dess att åtal väcks eftersom att det inte längre kan antas att förundersökningen kommer skadas längre om uppgifterna röjs. Det är egentligen enbart i undantagsfall som uppgifter kan lämnas ut under en pågående förundersökning. Om du vill veta mer om sekretessen kring förundersökningen, kan du läsa mer här på åklagarmyndighetens hemsida. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Jag undrar om sekressbestämmelsen till skydd för enskilda i 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller efter att åklagaren har väckt åtal?

2021-09-29 i Sekretess
FRÅGA |Jag undrar om sekressbestämmelsen till skydd för enskilda i 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller efter att åklagaren har väckt åtal?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan offentliggöras utan att den enskilde lider skada och uppgiften förekommer iutredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål. ( 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL)Under pågående utredningar (förundersökningar) råder förundersökningssekretess. Det innebär att uppgifterna i en förundersökning inte lämnas ut eftersom detta skulle kunna skada utredningen. Förundersökningen blir offentlig när åtal väcks. Om uppgifter inte bedöms skada undersökningen om de offentliggörs, kan åklagaren välja att lämna ut uppgifterna redan under pågående förundersökning. Uppgifter kan vara sekretessbelagda om en enskild person skulle skadas eller lida men av att uppgifterna blir kända (här råder det en presumption för sekretess). I exempelvis sexualmål lämnar målsäganden ofta känsliga och intima uppgifter som han eller hon inte vill att alla ska känna till. I sådana fall kan sekretessen fortsätta att gälla även efter att åtal har väckts. Varje domstol/myndighet gör en egen sekretessprövning.Vänligen,

Begäran om allmän handling ifråga om personnummer till arbetssökande

2021-08-22 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Jag har sökt ett jobb på en offentlig myndighet men fick inte jobbet.Jag begärde att få ut CV samt personligt brev på de som varit på intervju.Rekryterande chef har strukit över födelsedata/personnummer på samtliga, är det ok?Jag vill kolla om jag utsatts för åldersdiskriminering.
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan det sägas att det avgörande i din fråga är om födelsedatan/personnumret kan anses utgöra en offentlig handling. Besvaras frågan jakande så ska myndigheten lämna ut till dig de arbetssökandes personnummer och den som tillsatte tjänsten För att klargöra vad som anses som en offentlig handling krävs det att bena ut begreppet. När vi gör det så går snabbt att finna att begreppet består i grunden av två ytterligare termer: allmän och handling. En offentlig handling är nämligen en allmän handling som inte är sekretessbelagd. Vad är en allmän handling? En handling är en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med teknisk hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF). För att denna handling ska anses vara allmän (och därmed anses utgöra en allmän handling) så krävs det att den är förvarad hos en myndighet och anses inkommen eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF). Av allt att döma så är uppgifterna om personnummrerna till de inblandade inkommna till myndigheten och utgör i vart fall en upptagning som endast med teknisk hjälpmedel kan läsas. Är uppgifterna sekretessbelagda? För att slutligen kunna konstatera att du har rätt till uppgifterna krävs det som nämnts att uppgifterna inte är sekretessbelagda. Som regel, i ärenden om anställning, sekretessbeläggs inte uppgifterna om arbetssökanden eller den som tillsatt tjänsten (39 kap. 2 § andra stycket OSL) . Undantag från detta föreligger dock vid särskilda i lag utpekade situationer såsom vid anställning av myndighetschefer (jfr 39 kap. 5 a och 5 b § OSL). Mot bakgrund av det anförda är alltså personuppgifterna till arbetssökanden och den som tillträtt tjänsten personuppgifter som regel offentliga handlingar vilka du därmed har rätt att få ut. Men undantag föreligger i vissa i lag nämnda situationer och därför kan det vara svårt att ge ett helt uttömmande svar. Jag rekommenderar dig därför att ställa en fråga på nytt där du uppger exempelvis vilken myndighet det är fråga om, vilken typ av post (t.ex chefspost eller vanlig tjänsteman etc.). SammanfattningSom regel har du rätt att ta del av uppgifterna om de arbetssökande respektive den som tillsatt tjänsten. Men i och med att det i lag föreskrivs vissa undantagssituationer rekommenderar jag att du ställer en fråga på nytt och klargör situationen enligt de strax ovan nämnda frågorna. Med vänlig hälsning

Finns det möjligheter att anmäla arbetsplats anonymt?

2021-08-05 i Sekretess
FRÅGA |HejPå min arbetsplats pågår det en hel oänligheter som svart arbete av illegala personer med falsk idenditet, personal utan körkort som levererar företagsvaror över hela landet, ockupation av kommun ägda lokaler mm.Jag har en fastantällning på företaget och är nog den ända vars anställning är helt legitimt. Jag trivs med mitt arbete men omständigheterna börjar tära på mig.Vad kan jag göra utan att hamna i konflikt med hela arbetslaget.Alla är släkt med ägaren.
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du har som avsikt att försöka komma till rätta med arbetsförhållandena men att du trivs på jobbet, och vill därför inte riskera att förlora det eller komma i konflikt med ägarfamiljen. Rättsliga utgångspunkterOm du tipsar Arbetsmiljöverket om missförhållanden på jobbet är det möjligt för arbetsgivaren genom offentlighetsprincipen hitta vem som slagit larm. Vill du vara säker på att du förblir anonym ska du använda dig av en s.k "arbetstagares anmälan". Det är offentlighetsprincipen i 2:1 TF som ger en chef eller arbetsgivare möjlighet att ta reda på vem som tipsat myndigheten – om man inte aktivt utelämnat sina kontaktuppgifter, exempelvis om man skickat ett mejl. Mejlet blir emellertid en allmän handling, möjlig för vem som helst att begära ut.Men vill man vara säker på att inte kunna bli spårad som källa till ett tips finns en annan möjlighet som är extremt praktisk. Det kallas arbetstagares anmälan. Det finns för att skydda dig som arbetstagare och för att man ska slippa repressalier i efterhand.Vad är en arbetstagares anmälan och hur fungerar det?För att utnyttja denna möjlighet ska man arbeta på den arbetsplats som anmälan gäller. Det är också viktigt att tala om detta när man kontaktar Arbetsmiljöverket. Även någon med nära kopplingar, som en maka/make eller förälder som har barn på en skola med missförhållanden har samma möjlighet. Sekretesskyddet innebär i sin tur att anmälan inte registreras och diarieförs, utan bara skickas vidare till en arbetsmiljöinspektör som bedömer om det finns skäl för myndigheten att göra en insats. Skulle anmälan leda till en inspektion uppger inte heller inspektören att det finns en anmälan i bakgrunden. Teoretiskt sett kan utfallet alltså bli att verket går in och utreder arbetsplatsen, men kan tala om för chefen att detta skett som en "flygande inspektion" och att det därmed inte finns skäl för någon att anta att det finns en anmälan bakom. På arbetsmiljöverkets hemsida finns det mer information som belyser svaret på din fråga, klicka härSammanfattningGenom att göra en arbetstagares anmälan kan du vara säker på att några uppgifter inte lämnas ut till din arbetsgivare, då anmälan omfattas av sekretess enligt 28:14 OSL, vilket utgör ett undantag från offentlighetsprincipen. Myndigheten kommer varken bekräfta eller dementera att en anmälan gjorts. Eftersom anmälningarna inte diarieförs finns heller ingen statistik över hur många som använder sig av arbetstagares anmälan.Vill du göra en sådan arbetstagares anmälan gör du det enklast genom kontaktformuläret på Arbetsmiljöverkets hemsida.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!