Vad har anställda hos polismyndigheten för tystnadsplikt?

2020-08-11 i Sekretess
FRÅGA |Min vän jobbar hos polisen och tar emot samtal om pågående brott, där hen får både veta namn och adress på förövare eller drabbad, hur mycket kan hen föra vidare efter jobbet?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sekretess gällerPå många svenska myndigheter och arbetsplatser där hantering av personuppgifter sker, råder stark sekretess kring vad du som anställd får berätta vidare om utanför arbetsplatsen. Samma gäller inom Polismyndigheten. I 35 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras sekretess till skydd för enskilda i verksamhet som syftar till att beivra och förebygga brott. I 35 kap. 2 § OSL beskrivs att sekretess gäller för uppgifter kring en person i en anmälan, men endast om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller på annat sätt lider allvarligt av att uppgiften röjs. För att svara på din fråga, om din vän tar emot anmälningar hos Polismyndigheten råder sekretess på sättet att personen inte får lov att prata vidare om personliga detaljer som hade kunnat tänka sig leda till att någon annan kan få reda på vad och vem som har begått ett brott. Formuleringen är att sekretess gäller "om det inte kan antas att..." vilket innebär att sekretessen inte är absolut. Att exempelvis berätta att någon har stulit en cykel utan att berätta namn, plats eller vad för cykel kan kanske därför vara okej. Gällande all sekretess bör det tänka på att om man är osäker på ifall något från arbetsplatsen får lov att pratas om eller inte, så är det bättre att inte berätta. Den som bryter mot sekretessreglerna i OSL gör sig skyldig till brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § Brottsbalken. Straffet är böter eller fängelse i högst 1 år.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Får lärare prata med föräldrar om andras barn?

2020-01-21 i Sekretess
FRÅGA |Jag har i egenskap som skolpersonal ringt till en elevs(Kalle) vårdnadshavare angående Kalles beteende i skolan. Vid samtalet nämndes att han ser upp till en annan elev (Pelle) väldigt mycket. Kalle vill verka cool inför Pelle och gör då saker som inte är så lämpliga. Kalle lägger sig också i diskussioner mellan skolpersonal och Pelle för att försvara honom och på sätt bli mer populär.Problemet är att Pelles riktiga namn nämndes för Kalles mamma. Dock sas inget negativt om Pelle. Anledningen till att Pelles namn nämndes var att det skulle bli tydligare för Kalle att känna igen vilka situationer hans beteende inte var lämpligt.Vad bör jag göra? Har jag begått tjänstefel och brutit mot sekretessen? Ska jag göra en anmälan på mig själv?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om sekretess inom skolverksamheten finns i 23 kap. i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det är denna lagen jag kommer utgå från i mitt svar nedan. Vad är sekretessbelagt och inte inom skolan? Det råder stark sekretess för uppgifter om en elev som hänför sig till en psykologisk undersökning eller andra uppgifter om dennes personliga förhållande hos en kurator eller psykolog, om det inte är tydligt att röjande av de uppgifterna inte kan skada eleven (23 kap. 2 § 1 st OSL).Gällande uppgifter om en elev som är hänförliga till uppförande, tillrättavisande i skolan och liknande så är offentlighet huvudregeln och sekretess råder endast om det inte är tydligt att eleven skadas om uppgifterna röjs (23 kap. 2 § 2 st OSL). Vad gäller i din situation?I ditt fall bör det handla om det sistnämnda s.k. svag sekretess. Du kan inte ha brutit mot tystnadsplikten om det inte funnits sådan gällande i detta fallet den andra elevens namn. Sekretess råder endast om eleven skadas om den uppgiften röjs. Det får då bli en diskussion om vad syftet var med att namnge honom för de andra föräldrarna samt om det kan innebära honom någon skada. Det är svårt att ge något mer precist svar på din fråga då inte tillräcklig information om situationen har getts. Men utifrån vad som beskrivits ovan skulle jag tro att du inte har brutit mot någon tystnadsplikt i ditt samtal med föräldrarna. Att namnge den andra eleven för att den umgås med någon bör inte anses vara något som skadar honom. Det är generellt detaljer om någon (oftast av personlig karaktär) som en person bör undvika att berätta för personer som inte är anhöriga medan vag information och sådant som uppenbart inte kan skada denne oftast är okej. Med hänsyn till att jag inte vill ge ett mer precist svar än så, råder jag dig till att berätta om situationen för andra kollegor på skolan eller hos rektorn, för att även kunna ha en dialog om vad som är okej och inte att prata med exempelvis föräldrar om. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,